Χρίστος Κοτρώτσος: ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ

  Τ Ο   Α Γ Ι Ο Ν   Π Ν Ε Υ Μ Α

 

1.  " Α ξ ι ο ν   ε σ τ ί ν,  ώ ς   α λ η θ ώ ς,  τ ή ν  Υ π έ ρ θ ε ο ν.  
υ μ ν ε ί ν
  Τ ρ ι ά δ α , Ά ν α ρ χο ν   Π α τ έ ρ α   κ α ί
κ α ί
   π α ν τ ο υ ρ γ ό ν , Σ υ ν ά ν α ρ χ ο ν.  Λ ό γ ο ν,
π ρ ό.
  α ι ώ ν ω ν.  ε κ  τ ο ύ. Π α τ ρ ό ς , α ρ ρ ε ύ σ τ ω ς
τ ε χ θ έ ν τ α,
  κ α ί   τ ό.  Ά γ ι ο ν.  Π ν ε ύ μ α., τό  ε κ  τ ο ύ
Π α τ ρ ό ς , α χ ρ ό ν ω ς , ε κ π ο ρ ε υ ό μ ε ν ο ν.."
                             ( Ύ μ ν ο ς  τού Μ ε σ ο ν υ κ τ ι κ ο ύ )

 

 

Οι Αναβαθμοί τού Όρθρου, τού Τετάρτου ( δ'') Ήχου.

 

1’α)  "Εκ νεότητός μου, πολλά πολεμεί με,πάθη.
  Αλλ' Αυτός αντιπλαβού, καί σώσον Σωτήρ μου."

 

2’β)  "Οι μισούντες  Σιών, αισχύνθητε από τού Κυρίου.
 
 Ώς χόρτος γάρ,πυρί έσεσθε,απεξηραμένοι."

3’γ) "Αγίω  Πνεύματι, πάσα ψυχή ζωούται.Καί, καθάρσει
υψούται, λαμπρύνεται. Τή Τριαδική μονάδι,ιεροκρυφίως.".

 

4’δ) "Αγίω  Πνεύματι, αναβλύζει, τά τής Χάριτος ρείθρα.
Αρδεύοντα, άπασαν τήν κτίσιν,πρός ζωογονίαν."

 

Οι αναβαθμοί τού Όρθρου και τών οκτώ  ( 8  ) Ήχων,
περιέχονται, στο Λειτουγικόν
  Βτβλίον τής Π α ρ α κ λ η τ ι κ ή ς,
πού ονομάζεται καί Οκτώηχος. Ευρίσκεται καθ' όλην τήν
διάρκειαν τού
  έτους, επάνω στά Αναλόγια.

 

-Είναι έργον-βιβλίον, τού Θεόπνευστου Αγίου 
τής Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιωάννου τού Δαμασκηνού.
Εορτάζεται η μνήμη του, τήν 4ην Δεκεμβρίου, μετά τής Αγίας
Βαρβάρας, καί τού Ιερομάρτυρος Αγίου Σεραφείμ, τού οποίου
η τιμία
  "Κάρα", φυλάσσεται στήν Ιερά Μονή Κορώνης, τής
Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριο/Φαρσάλων.

Όσα γράφω, η Θεία  Χ ά ρ ι ς  το ύ   Π α ρ α κ λ ή τ ο ύ,
Αγίου Πνεύματος, εβοήθησε, νά ενθυμούμαι, μέχρι σήμερον,
πού άγω, σύν Θεώ, τό 95ον
  έτος τού βίου.

 

 

4. "Τό  Πνεύμα Σου,τό αγαθόν, οδηγήσει με, εν τή ευθεία."
                                            ( Ψαλμ.ΡΜΒ=142ος Στίχ.10 )
                       
               - Ε ρ μ η ν ε ί α   τ ο ύ   ω σ ά ν ω  σ τ ί χ ο υ -

 

-Τό  Πνεύμα Σου, τό αγαθόν, άς μού γίνει διδάσκαλος,καί άς
μέ οδηγήσει, είς οδόν ευθείαν,απηλλαγμένην από κάθε πλάνην,
καί από κάθε εμπόδιον, πρός άσκησιν τής αρετής.
Αυτό αποτελεί τήν συνεκτικήν ουσίαν,τών τριών προσώπων-
υποστάσεων.ΤούΠατρός ,τού Υιού, καί τού
  Αγίου  Πνεύματος,
τής Αγίας Τριάδος.Μία Θεότης, ομοούσιος, κατά τόν Μ.Αθανάσιον.

 

 

                  ΕΟΡΤΗ   ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΉΣ

 

                         Απολυτίκιον. Ήχος πλ.δ'.
  "Εύλογητός εί, Χριστέ,ο Θεός ημών. Ο πανσόφους τούς αλιείς,
αναδείξας,καταπέμψας αυτοίς , τό Πνεύμα τό Άγιον.Καί,δι'αυτών
τήν Οικουμένην σαγηνεύσας, Φιλάνθρωπε, δόξα Σοι."

 

                             Κοντάκιον. Ήχος  πλ. δ'.
  "Ότε καταβάς,τάς γλώσσας συνέχεε,διεμέριζεν  Έθνη
ο Ύψιστος. Ότε δέ,τού πυρός τάς γλώσσας διένειμε,
είς ενότητα πάντας εκάλεσε.Καί, συμφώνως,
δοξάζομεν τό Πανάγιον Πνεύμα."

 

- Μέ λαμπρότητα, ιερό ενθουσιασμό, καί ιδιαίτερη χαρά,
κάθε χρόνο, γιορτάζουμε πενήντα μέρες ,μετά τήν Ανάστασιν
τού Χριστού, εορτή τού
  Πάσχα, τή μεγάλη Εορτή τής
Π ε ν τ η κ ο σ τ ή ς.


-Είναι η ημέρα,πού εκπληρώνεται η υπόσχεση, τήν οποία έδωσε
ο Αναστάς Ιησούς Χριστός, στούς μαθητάς καί Αποστόλους.
-Η επαγγελία, "τού Πατρός Του, πρός αυτούς: Υμείς δέ,καθίσατε,
εν τή πόλει Ιερουσαλήμ, έως ού,ενδύσησθε δύναμιν εξ ύψους."

( Λουκ.κδ',στίχ. 48-49 )

 

-Καί, "Ταύτα λελάληκα υμίν,παρ' υμίν μένων.Ο δέ, Παράκλητος,
τό Πνεύμα τό Άγιον,ό πέμψει ο Πατήρ,εν τώ ονόματί μου,
Εκείνος διδάξει πάντα, καί υπομνήσει υμάς, πάντα ά είπον υμίν."

( Ιωάν.ιδ',26-27 ).

 

-Τό Πανάγιον Πνεύμα, "ο άλλος Παράκλητος", είναι
το τρίτον
  πρόσωπον, τής Αγίας καί Ζωοποιού Τριάδος.

 

                                Εξαποστειλάριον  Ήχος Γ'. ( ΓΑ )

"Τό Πανάγιον Πνεύμα,τό προϊόν εκ τού Πατρός,καί δι'Υιού
ενδημήσαν, τοίς αγραμμάτοις μαθηταίς,τούς Σέ Θεόν
επιγνόντας, σώσον, αγίασον πάντας.".
 ( Τρίς )

 

                                Δοξαστικόν. Ήχος πλ. β'

"Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε,το Πνεύμα τής αληθείας,
ο πανταχού παρών καί τά πάντα πληρών, ο θησαυρός
τών αγαθών, καί ζωής χορηγός, ελθέ καί σκήνωσον
εν ημίν,καί καθάρισον ημάς, από πάσης κηλίδος, καί
σώσον Αγαθέ,τάς ψυχάς ημών".

 

                Τροπάριον , Στιχηρόν  τών. Αίνων  Ήχος Α'.

"Πάντα χορηγεί τό Πνεύμα τό Άγιον.Βρύει προφητείας,
Ιερέας τελειοί,αγραμμάτους, πανσόφους ανέδειξεν,
αλιείς,σοφίαν εδίδαξεν.
Όλον συγκροτεί, τόν
 
 θεσμόν τής Εκκλησίας.
Ομοούσιε καί Ομόθρονε,τώ Πατρί καί τώ Υιώ, Παράκλητε
Αγαθέ,Τριάς Αγία,δόξα Σοι."

 

                                Β'. Αντίφωνον. Ήχος. Βος ( ΔΙ )

  "Σώσον ημάς, Παράκλητε  Αγαθέ, ψάλλοντάς .Σοι.Αλληλούια."

 

Αντί τού  Τρισαγίου, "Άγιος ο Θεός", ψάλλεται τό:

"Όσοι είς Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε.Αλληλούια."

 

-Διότι τήν ημέραν αυτήν, εβαπτίσθησαν 3.000 Χριστιανοί, είς τά
Ιεροσόλυμα, οι πρώτοι πιστεύσαντες, όταν ιδρύθηκε η πρώτη Εκκλησία, τού Σωτήρος Χριστού, μετά τήν επιφοίτηση 
τού Αγίου Πνεύματος.

 

 

Η  ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΉ  ΠΕΡΙΚΟΠΗ  (  Ο  Α π ό σ τ ο λος )

 

"Καί,εν τώ συμπληρούσθαι τήν ημέραν της Π ε ν τ η κ ο σ τ ή ς,
ήσαν άπαντες ομοθυμαδόν επί τό αυτό. Καί εγένετο άφνω εκ
τού
 
 Ουρανού , ήχος ώσπερ φερομένης, πνοής βιαίας καί επλήρωσεν όλον τόν οίκον, ού ήσαν καθήμενοι.
Καί ώφθησαν αυτοίς, διαμεριζόμεναι γλώσσαι, ωσεί πυρός,
εκάθισέ τε, εφ'ένα έκαστον αυτών, καί επλήσθησαν άπαντες
Πνεύματος Αγίου, καί ήρξαντο λαλείν ετέραις γλώσσαις, 
καθώς τό Πνεύμα εδίδου αυτοίς αποφθέγγεσθαι..."
                                      Λουκά, ( Πράξ. β',1-5 )

        

 

Ευαγγέλιον τής Πεντηκοστής ( Ιωάν. ζ'.37-52 & η'.12 )

"Εν δέ τή εσχάτη ημέρα τή μεγάλη, τής Εορτής, ειστήκει
ο Ιησούς καί έκραξε λέγων: Εάν τις διψά,ερχέσθω πρός Με,
καί πινέτω.Ο πιστεύων είς Εμέ, καθώς είπεν η Γραφή,
π ο τ α μ ο ί
 
 ε κ  τ ή ς. κ ο ι λ ί α ς  α υ τ ο ύ.  ρ ε ύ σ ο υ σ ι ν
ύ δ α τ ο ς
 
 ζ ώ ν τ ο ς.  Τούτο δέ είπε περί τού Πνεύματος,
ού, έμελλον
 
 λαμβανειν, οι πιστεύοντες είς Αυτόν.
Ούπω γάρ, ήν Πνεύμα Άγιον, ότι Ιησούς ουδέπω εδοξάσθη.
Πολλοί ούν εκ τού όχλου, ακούσαντες τόν λόγον έλεγον :
Ούτός εστιν αληθώς, ο προφήτης, άλλοι έλεγον :
Ουτός εστίν, ο Χριστός. Άλλοι ελεγον: Μή τις, εκ τής
Γαλιλαίας,ο Χριστός έρχεται ;...."

 

-Ακολουθεί ,η λεγόμενη Μεγάλη Είσοδος, μετά τό πρώτον 
ήμισυ τού Χερουβικού Ύμνου.Ήτοι, μετά
  το:  " πάσαν τήν
βιοτικήν αποθώμεθα μέριμναν."


"Ώς τόν Βασιλέα τών όλων υποδεξόμενοι", καί μετά τήν Είσοδον, συνεχίζεται τό υπόλοιπον .


"Ταίς αγγελικαίς, αοράτως, δορυφορούμενον,τάξεσιν, Αλληλούια."

 

"-Πατέρα , Υιόν, καί Άγιον Πνεύμα,Τριάδα ομοούσιον,
καί αχώριστον."

            ( Ύμνος Θ. Λειτουργίας, Ιωάννου τού Χρυσοστόμου )

 

Ψάλλεται , υπό τού Δεξιού Χορού, πρίν από τό: " Πιστεύω ".

 

 

-Αντί τού "Άξιον εστίν ώς αληθώς..."η ενάτη =θ' Ωδή", τής ημέρας.

 

Ήχος Γ', βαρύς,εναρμόνιος . { Εκ τού  Ζω }.

"Μή τής φθοράς διαπείρα κυοφορήσασα.Καί παντεχνήμονι
Λόγω, σάρκα δανείσασα.Μήτερ απείρανδρε,Παρθένε Θεοτόκε.
Δοχείον τού αστέκτου, χωρίον τού απείρου Πλαστουργού Σου,
Σέ μεγαλύνομεν."

                     

Κοινωνικόν  ( Πρό τού ,μετά φόβου Θεού ).

"Τό Πνεύμα Σου, τό αγαθόν, οδηγήσει με,εν Γή ευθεία."Αλληλούια."

 

 

-Τό έργον τού Αγίου Πνεύματος,δέν επιτελείται μόνον στήν
Εκκλησία,ώς σύνολο,αλλά καί πιό συγκεκριμένα εξειδικεύεται
στόν κάθε πιστό.Γενικότερα στήν τέλεση τών ιερών Μυστηρίων.
Ιδιαίτερα στό Μυστήριο τού Χρίσματος, μετά τό Βάπτισμα,πού
μέ αυτό, ( τό Χρίσμα ), γίνεται μέλος τής Εκκλησίας.

 

Έρχεται,να δώσει στόν καθένα  χωριστά, τή δυνατότητα νά
αξιοποιήσει τή σωτηριώδη Χάρη, πού απέρρευσε από τό
απολυτρωτικό έργο, τής σωτηρίας τού κάθε ανθρώπου,
πού εργάσθηκε επί τής Γής,ο Κύριος Ιησούς Χριστός.

 

Γι'αυτό καί όλοι οι πιστοί, απευθυνόμαστε στό Άγιο Πνεύμα,
καί Τό παρακαλούμε νά έλθει στόν καθένα, καί νά σκηνώσει
στό εσωτερικό μας, νά κατοικήσει μέσα στήν καρδιά μας.
"Ελθέ καί σκήνωσον εν ημίν, καί καθάρισον ημάς από πάσης
κηλίδος", Πνεύμα Πανάγιον,
 λέμε, κατά  τήν προσευχή μας.

Η άπειρη αγαθότητα τού Θεού Πατρός καί η ασύλληπτη,
σέ μέγεθος αγάπη Του,εφάνη όχι μόνο όταν παρέδωσε τόν Μονογενή Υιό Του, σέ
  θάνατο, γιά τή σωτηρία μας,αλλά καί
όταν
  "εξαπέστειλε τό Πνεύμα τού Υιού Αυτού, είς τάς
καρδίας
  όλων ημών τών πιστών..." ( Γαλ . δ',6 ).

 

Στήν εποχή τής Καινής Διαθήκης, από τή στιγμή, πού οι πιστοί,

προσέρχονται στά Ιερά Μυστήρια τού  Βαπτίσματος
καί τού Χρίσματος, λαμβάνουν τό Πνεύμα τό Άγιον,πού
τούς εμπνέει
  τό φρόνημα  καί τή διάθεση, τών κατά Χάριν,
υιών,=παιδιών, τού Θεού

 

"Ού γάρ ελάβετε Πνεύμα δουλείας,πάλιν είς φόβον,
αλλ' ελάβετε Πνεύμα υιοθεσίας,εν ώ,κράζομεν Αββά,ο Πατήρ".
Γράφει ο Απόστολος Παύλος,πρός τούς Γαλάτας.(Κεφ. δ ).

 

Καί, συμπληρώνει :

 

"Αυτό τό Πνεύμα,συμμαρτυρεί τώ πνεύματι
ημών, ότι είμεθα τέκνα Θεού."( Ρωμ. η',15-16 ).


Τό Πνεύμα τό Άγιον, δίνει μαζί μέ τό πνεύμα μας, τή
συγκλονιστική βεβαιότητα, ότι είμαστε τέκνα Θεού.
Δηλαδή, τό Άγιον Πνεύμα, μάς πείθει καί η καρδιά μας, κατα-
λαβαίνει καί μαρτυρεί, ότι ζούμε, μέσα στήν αγάπη τού Θεού,
ώς τέκνα Του αγαπητά.


Κατάσταση Χάριτος θαυμαστή !

Τό Πνεύμα τού Θεού εμπνέει,
αγάπη υιική προς τόν Θεόν, ώς Πατέρα.

Προξενεί ευφροσύνη καί αγαλλίαση, στίς ψυχές εκείνες,

Πού αισθάνονται τή στοργή Του, τέλεια εμπιστοσύνη, στήν αγαθή
Πατρική πρόνοιά Του, προσπάθεια μιμήσεως τών αγίων
αρετών Του, ώστε να αποδεικνυόμαστε εικόνες αληθινές,
τού Θεού, καί νά ομοιάζουμε σ'Αυτόν, όπως καί τά κατά σάρκα
τέκνα, ομοιάζουν στούς γονείς τους.


Αλλά, τό Πνεύμα τό Άγιον, εργάζεται καί άλλα θαυμαστά έργα,
μέσα στίς ψυχές μας. "Συναντιλαμβάνεται,τάς ασθενείας ημών,
τό γάρ, τί προσευξόμεθα καθ' ό δεί, ούκ οίδαμεν, αλλ' αυτό
τό Πνεύμα,υπερεντυγχάνει υπέρ ημών,στεναγμοίς αλαλήτοις."
( Ρωμ.η',26 ).


" Συναντιλαμβάνεται", δηλ. μάς βοηθεί, καί μάς υποστηρίζει
στίς αδυναμίες μας, κατασιγάζει τούς φόβους μας, διασκεδάζει
τήν απογοήτευση καί αποθάρρυνσή μας, θερμαίνει τήν πίστη μας,
αναπτερώνει τίς ελπίδες μας, καί ενισχύει τίς ψυχές μας,
στήν αντιμετώπιση τών ποικίλων πειρασμών.

 

Επιπλέον, επειδή εμείς δέν γνωρίζουμε, τί ακριβώς να ζητήσουμε
στήν προσευχή μας, τό Πνεύμα τό Άγιον, μάς καθοδηγεί στήν
προσευχή, προκαλεί τήν πρόθυμη διάθεση γιά προσευχή, τη θερμή
αφοσίωση καί ζέση, πού πρέπει να έχει η ψυχή, 
στήν επικοινωνία της μέ τό Θεό, γιά νά
  μάς φωτίζει
τι νά ζητούμε. "Υπερεντυγχάνει",δηλ.μεσιτεύει γιά μάς, καθώς
εμπνέει, όπως ελέχθη ήδη, στεναγμούς "αλαλήτους".

 

Καταστάσεις, πού δέν μπορεί νά εκφράσει η ανθρώπινη γλώσσα.
Πόσες φορές, αλήθεια, χωρίς να τό καταλάβουμε, γεννιούνται
μέσα στην ψυχή μας, αισθήματα μετανοίας, πού αδυνατούμε
νά προσδιορίσουμε, αλλά τά εκφράζουμε απλώς, με ένα
στεναγμό.


Τό Πνεύμα τό Άγιον, ενεργεί τότε,

τό ανακαινιστικό έργο του,
στά βάθη τής ψυχής μας.

"Συμμαρτυρεί", "συναντιλαμβάνεται", "υπερεντυγχάνει".
Ήτοι, πληροφορεί, προσεύχεται.
Συστηματικα, αθόρυβα , μυστικά,ενεργεί , μέσα στίς καρδιές μας,

τό καθαρτικό, φωτιστικό, καί ανακαινιστικό Του, έργο

Παράκλητε Κύριε, στήν έρημο τού κόσμου, μή μάς αφήνεις
μόνους καί ορφανούς.


-Πνεύμα Πανάγιον,Κύριε καί Θεέ μας, Σέ παρακαλούμε,
κάμε τό θαύμα Σου.
Σύ, πού είσαι ο Παντοκράτωρ, Ουρανού και Γής,έλα στήν
κατάξηρη, ταλαιπωρημένη, καί διψασμένη καρδιά μας,
"Ελθέ,καί σκήνωσον εν ημίν, καί καθάρισον
  ημας, από
πάσης κηλίδος, καί σώσον Αγαθέ, τάς ψυχάς ημών."

 

-Αγαπητοί μου, φίλοι-ες, κλείνοντας τήν ανάπτυξη τού θέματος,
σχετικά,
  μέ " τ ό Ά γ ι ο ν  Π ν ε ύ μ α ," εύχομαι ο Ουράνιος
"Π α ρ ά κ λ η τ ο ς ,τ ό
  Π ν ε ύ μ α. τ ή ς Α λ η θ ε ί α ς," νά μάς φωτίζει τ ή ν   δ ι ά ν ο ι α, καί νά είναι πάντοτε,  "Χ ο ρ η γ ό ς",
τού αγαθού τής ζωής , καί ο δωρεοδότης,όλων,όσα μας
είναι αναγκαία, πού μόνο
  Α υ τ ό ς,  επακριβώς γνωρίζει.

 

 

          Σάς ασπάζομαι όλους, μέ τή Χάρη τού Αγίου Πνεύματος,

 

  Χρίστος Γ. Κοτρώτσος.  Θεολόγος- Φιλόλογος-Παιδαγωγός       
  Επίτ.Γεν.Επιθ/τής Μ.Ε.
  Νέα Φιλαδέλφεια ,20 Ιουλίου 2019                                              
  ΑΝΑΚΟΎΣ 25 καί ΣΑΡΔΕΩΝ. Τ. Κ.  143 41
  Τηλ. 210 2511254

  ΣΆΒΒΑΤΟΝ, 20 Ιουλίου 2019
  + Προφήτη Ηλία,( Ηλιού ), τού Θεσβίτου

 

 

  Προσωρινή διαμονή :
HOTEL ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ , Αμπελάς-Νάουσας, Νήσου Πάρου 
Νομού Κυκλάδων. Τηλ.22840
  51 573

 

 

ΠΗΓΈΣ  ΚΑΙ.  ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ

1.ΠΑΛΑΙΑ. ΚΑΙ.   ΚΑΙΝΗ  ΔΙΑΘΉΚΗ
2.ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ.
  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΚΑ   ΒΙΒΛΊΑ
   ΟΡΘΟΔΌΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΊΑΣ
3. 
Ο ΣΩΤΉΡ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ. (Τεύχος 2201 /15 Ιουνίου 2019 )