Χρίστος Κοτρώτσος: Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

 Ο   Θ Ε Ο Σ   Τ Η Σ   Α Γ Α Π Η Σ

 

" Ο   Θ ε ό ς ,  α γ ά π η   ε σ τ ί ν ". 

( Α', Καθ. Ιωάν., δ’, στίχ.8 )

 

Ο Θεός είναι η πηγή τής   α γ ά π η ς.  Όχι μόνο λογικά, 
καί νοητικά ,αλλά κυριολεκτικά. 
Μάς τό διαβεβαιώνει περίτρανα, ο υψιπέτης Ευαγγελιστής ,
καί ηγαπημένος μαθητής τού Σωτήρος Χριστού, ο Ιωάννης,
νεότερος αδελφός τού Ιακώβου, πρώτου
  Επισκόπου
Ιεροσολύμων, εκ Βηθσαϊδά τής Γαλιλαίας, τέκνα τού Ζεβεδαίου
καί τής εξαδέλφης τής Θεοτόκου Μαρίας, τής Σαλώμης.

 

Ο Θεός ώς αέναος καί άχρονος καί αθάνατος, εξ αγάπης εδημιούργησε

τόν κόσμον, διά τόν άνθρωπον.

 

Ο προφητάναξ Δαβίδ, κατά θείαν αποκάλυψιν, είς τόν ΡΒ'=102ον,
Ψαλμόν του, αναγράφει τούς στίχους, ( 6- 7 ), περί τό 1000 π. Χ.:

 

" Οικτίρμων καί ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος.
Ούκ είς τέλος οργισθήσεται,ουδέ είς τόν αιώνα μηνιεί.

Ού κατά τάς ανομίας ημών, εποίησεν ημίν, ουδέ κατά τάς
αμαρτίας ημών, ανταπέδωκεν ημίν
."(:ΡΒ'.στίχ. 6-7 ).

 

- Τό πρώτο από τα γνωρίσματα τής χριστιανικής αγάπης, είναι
η μακροθυμία. Αυτό σαλπίζει ο Απόστολος Παύλος, στήν Α' πρός
Κορινθ.Επιστολή του, πού αποτελεί τόν   ύ μ ν ο   τής   α γ ά π η ς.

 

 - "Εάν ταίς γλώσσας τών ανθρώπων λαλώ, καί τών Αγγέλων,
αγάπην δέ, μή έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον.
Καί,εάν έχω προφητείαν καί ειδώ, τά μυστήρια πάντα, καί
πάσαν τήν γνώσιν, καί εάν έχω πάσαν τήν πίστιν, ώστε όρη
μεθιστάνειν, αγάπην δέ μή έχω,ουδέν ειμί. Καί εάν ψωμίσω
πάντα
  τά υπάρχοντά μου, καί εάν παραδώ τό σώμα μου,
ίνα καυθήσομαι, αγάπην δέ μή έχω, ουδέν ωφελούμαι.

 

-Η αγάπη  μακροθυμεί,χρηστεύεται, η αγάπη ού ζηλοί, η αγάπη
ού περπερεύεται,ού φυσιούται, ούκ ασχημονεί, ού ζητεί τά
εαυτής,ού παροξύνεται, ού λογίζεται τό κακόν, ού χαίρει επί
τή αδικία, συγχαίρει δέ τή αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα
πιστεύει, πάντα ελπίζει,πάντα υπομένει,η αγάπη ουδέποτε
εκπίπτει." 
( Α',Κορινθ.ΙΓ',1-7).

 

Τί σημαίνει η λέξη "μακροθυμεί", πού είναι το πρώτο, από
τά
  χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής αγάπης, καί τό
επιβεβαιώνει ο Απόστολος τών Εθνών Παύλος, τά οποία καί
απαριθμεί μάλιστα, ένα πρός ένα.

Τουτέστιν, η αγάπη δέν παρεκκλίνει από τή μακροθυμία ,
καί τή χρηστότητα. Δέν φέρεται μέ αλαζονεία, καί αυθάδεια.
Αυτός πού ζεί τήν αγάπη,επιτελεί τό θέλημα τού Θεού.

-"Ούτω γάρ,  η γ ά π η σ ε ν  ο  Θ ε ό ς τόν κόσμον, ώστε τόν
Υιόν Αυτού, τόν μονογενή έδωκεν, ίνα πάς ο πιστεύων είς
Αυτόν, μή απόληται, αλλ'έχει ζωήν αιώνιον.
Ού γάρ απέστειλεν ο
 
 Θ ε ό ς ,τόν   Υ ι ό ν  Α υ τ ο ύ,  είς τόν κόσμον
ίνα κρίνει τόν κόσμον, αλλ' ίνα σωθεί ο κόσμος δι'   Α υ τ ο ύ."

                                                   ( Ιωάν.γ',16-17 )

 

Άλλωστε, όπως ελέχθη, ήδη, " Ο   Θ ε ό ς ,  α γ ά π η  ε σ τ ί ν. "

 

Διότι λέγει ο Κύριος,  πρός τούς μαθητάς Του:

-"Εντολήν καινήν δίδωμι υμίν,ίνα αγαπάτε αλλήλους.Καθώς,
ηγάπησα υμάς,ίνα καί ημείς, αγαπάτε αλλήλους.
Εν τούτω γνώσονται πάντες, ότι εμοί μαθηταί εστέ,εάν αγάπην
έχετε εν αλλήλοις.
"( Ιωάν.ιγ',34-35 ).

 

Ο έχων πραγματικήν αγάπην, δέν καυχάται από υπεροψία καί
υπερηφάνεια. Δέν ζητεί τό δικό του συμφέρον, δέν ερεθίζεται
από θυμό καί οργή.
Δέν σκέπτεται ποτέ τό κακό, κατά τού άλλου, ούτε λογαριάζει
ακόμα, τό κακό πού έπαθε από αυτόν. Καί δέν παύει νά τόν
αγαπά, καί νά ενδιαφέρεται γιά τό καλό του, μέ κίνητρο
πάντοτε τήν αγάπη.

 

Ούτε χαίρεται όταν βλέπει νά γίνεται, καί νά επικρατεί το
κακό, καί τό άδικο. Αλλά χαίρεται, όταν βλέπει νά γίνεται
τό σωστό καί τό δίκαιο. Διότι η αλήθεια προέρχεται 
εκ τού Θεού, τό δέ ψεύδος εκ τού πονηρού Διαβόλου.

Ο αληθινός χριστιανός, σκεπάζει τίς ελλείψεις τού πλησίον,
ακόμη καί εκείνου, πού τόν εχθρεύεται, ή τόν έβλαψε.

Ελπίζει καί προσεύχεται, νά τόν φωτίσει ο Θεός νά διορθωθεί.

Νά καταλάβει  τό λάθος δρόμο, πού πήρε καί πορεύεται.
Σέ όλα δείχνει
  υπομονή, για τό συνάνθρωπό του.


"Ουδείς έχων αγάπην Θεού, πράττει κάτι τό άσχημο,"είπε 
ένας σοφός ερευνητής. Διότι τίποτε τό ταπεινό, καί 
ανάρμοστο δέν ωφελεί πνευματικά, τούς αδελφού , άρα
καί τόν ίδιο τόν εαυτό του.


Ο σοφός μοναχός- ασκητής, Ευθύμιος Ζυγαβινός,δόκιμος
ερευνητής τών Γραφών,εδίδασκε τό : "ούκ ατακτείν,"δηλ.
δέν πρέπει νά κάνουμε
   "α τ α ξ ί ε ς",  γιατί εμάς θά βλάψουν.

Ο αληθής χριστιανός, " ούκ ασχημονεί". Δέν κάνει ό,τι είναι
άσχημο. Ασχημοσύνη δέ είναι κάθε
  παρεκτροπή ή ανηθικότητα,

αλλά καί κάθε εκτροπή σέ χυδαιότητα, ύβρι,
πολύ περισσότερο, σέ φιλονικίες καί χειροδικίες, σέ
υβριστικούς λόγους, αγενή συμπεριφορά, ή καί σέ απρεπή
εμφάνιση.

 

Ο άνθρωπος τής αγάπης, κοσμείται από αρχοντιά, λεπτότητα
καί ευγένεια. Φέρεται μέ σεβασμό στούς γέροντες, καί σέ
κάθε ανήμπορο. Διδάσκει τήν ευπρέπεια, μέ όλες τίς κινήσεις
καί ενέργειές του.

 

Δυστυχώς, ζούμε σέ εποχή αποστασίας, από τό θέλημα τού Θεού,
σέ μιά κατάσταση ασχημοσύνης καί αδιαντροπιάς.


Η ευσχημοσύνη καί η αιδώς=ντροπή, είναι το θαυμαστό χαλινάρι,
τό φρένο, πού συγκρατούσε παλαιότερα τούς νέους, αλλά καί
όλους μας, πράγμα πού τείνει νά εκλείψει.

 

Όσο γιά σεμνότητα, αγιότητα, καί σεβασμό πρός τούς άλλους,
πολλοί δέν θέλουν ούτε νά ακούσουν. Αισθήματα αδικίας καί κακίας,

κατακλύζουν τή σημερινή κοινωνία, τά οποία γίνονται
αιτία πολλών δεινών. Όταν η συμπεριφορά μας, μέ τά έργα μας,

πρός τούς άλλους προκαλεί κατάπληξη καί ανησυχία.

 

Τό θεάρεστο είναι νά μή φτάσουμε, στό θλιβερό καί άξιο οίκτου
κατάντημα, μέ τά έργα μας, αλλά νά μένουμε διαρκώς σταθεροί,
καί νά χαιρόμαστε τήν αληθινή αγάπη, η οποία αισχύνεται τό
κακόν, καί
  "ούκ ασχημονεί" !  Διότι αυτό είναι, τό καθήκον μας.

 

Σάς ασπάζομαι αγαπητοί φίλοι, καί φίλες, καί εύχομαι νά μάς
δίνει η αγάπη τού Θεού, τη χάρη καί τήν ευλογία Της, στό
θεάρεστο δρόμο τής ζωής μας. Χρονια πολλά, γιά σήμερα,
ημέρα τής επιφοιτήσεως τού Αγίου Πνεύματος, είς τούς
μαθητάς καί Αποστόλους, "εν είδει πυρίνων γλωσσών," τήν
μεγάλην ημέραν τής ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΉΣ, είς τά Ιεροσόλυμα, τό 33 μ.Χ.

 


    
                                Μέ τήν ανυπόκριτη αγάπη μου

 

   

Χρίστος Γ.Κοτρώτσος
Θεολόγος- Φιλόλογος-Παιδαγωγός
Επίτ.Γεν. Επίθ/τής Μ.Ε.
  


Νέα Φιλαδέλφεια, 16 Ιουνίου 2019

ΑΝΑΚΟΎΣ 25 καί ΣΑΡΔΕΩΝ
Τ.Κ.143 41
   Τηλ.210 2511254

 

+ΚΥΡΙΑΚΉ τής ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΉΣ, 16η Ιουνίου 2019

 

    

Πηγές και Βοηθήματα
1.ΠΑΛΑΙΑ καί ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ   
2.ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
  "Ο ΣΩΤΉΡ", 15η  ΙΟΥΝΊΟΥ 2019