Χρίστος Κοτρώτσος: ΜΑΡΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ

  Μ Α Ρ Κ Ο Σ

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ  Κ Α Ι   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Σ Τ Η Σ


1 ."  Α 'ρ χ ή.  τ ο ύ   Ε υ α γ γ ε λ ί ο υ   Ι η σ ο ύ.  Χ ρ ι σ τ ο ύ,   (Α'.)

Υ ι ο ύ   τ ο ύ   Θ ε ο ύ " .

"Ώς γέγραπται εν τοίς προφήταις .Ιδού εγώ αποστέλλω τόν
Άγγελόν μου,πρό προσώπου σου,ός κατασκευάσει τήν οδόν σου,
έμπροσθέν σου.Φωνή βοώντος εν τή ερήμω, ετοιμάσατε τήν οδόν Κυρίου,ευθείας ποιείτε τάς τρίβους Αυτού.Εγένετο Ιωάννης,
βαπτίζων εν τή ερήμω, καί κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας,
είς άφεσιν αμαρτιών." ( Μάρκ. Κεφ.Α',Στίχ.1-4 )

Ο άγιος Μάρκος,ο Ευαγγελιστής,είναι Απόστολος τού Χριστού,
εκ τών Έβδομήκοντα, όπως καί ο Ευαγγελιστής Λουκάς.
Είναι ο συγγραφέας, τού φέροντος τό όνομά του , δευτέρου στή σειρά,τών Ευαγγελίων, τής Καινής Διαθήκης.
Κήρυκας τού Ευαγγελίου τού Χριστού, από τούς χρόνους τού
Τιβερίου Καίσαρος (14-37),μ.Χ.Αυτοκράτορα τής Ρώμης.

Διέδωσε τό ευαγγέλιο τής σωτηρίας,σέ όλη τήν Αίγυπτο,τή
Λιβύη,την βαρβαρικήν και τήν Πεντάπολιν, καί εχρημάτισε
πρώτος  Επίσκοπος Αλεξανδρείας,, όπου υπέστη, καί τόν μαρτυρικόν θάνατον.
Σύμφωνα μέ άλλη εκδοχή,ίσως,πιό πιθανή,τόν μαρτυρικό θάνατο
υπέστη, βραδύτερον,ίσως, τό ( 68)μ.Χ.

Κατά τήν Βικιπαίδεια, πού στηρίζεται στόν Συναξαριστή καί άλλα
νεότερα στοιχεία, καταγράφεται ημερομηνία τού θανάτου,
τού Ευαγγελιστή καί Αποστόλου, Αγίου Μάρκου, έχει οριστεί
από τήν Ορθόδοξη Εκκλησία, η 25η Απριλίου τού (68),μ.Χ.

  Είναι(Σταθερή εορτή),μέ ημέρα τής μνήμης του,ώς ανωτέρω.
Μάλλον, είς τήν Κυρήνη τής Τυνησίας,η δέ ταφή του
έγινε στήν πόλη τού Καίρου ή στήν Άλεξάνδρεια τήν πόλη
πού τιμά ιδιαίτερα καί πανηγυρικά, τήν ετήσια μνήμη του.
Σέ περίπτωση, πού η Εορτή τού Πάσχα συμπέσει αργότερα,
η μνήμη του τιμάται, τήν Τρίτη τής Διακαινησίμου.

Τήν επομένη τής εορτής τού Αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου,
τού Τροπαιοφόρου.Εφέτος ετελέσθη η εορτή τού Αγ.Μάρκου,
τού Ευαγγελιστή, τήν 30η Απριλίου 2019.

Υπήρξεν ακόλουθος καί συνεργός,= "υπηρέτης",αρχικά τού Αποστόλου Παύλου καί τού εκ Κύπρου καταγομένου, συγγενούς του Βαρνάβα, αργότερα δέ,τού Αποστόλου Πέτρου.

Κατήγετο από εύπορη οικογένεια τής Ιερουσαλήμ, καί ήτο
κάτοχος αξιόλογης εγκύκλιας παιδείας.
Στίς Πράξεις τών Αποστόλων, αναφέρεται καί ώς,"Ιωάννης,"
"ο επικληθείς,Μάρκος."( Πράξ.ιβ',2-25, καί ιε',37).Αλλά,
στήν Καινή Διαθήκη, γενικότερα, ονομάζεται Μάρκος.

Σέ νεαρή ηλικία έμεινε ορφανός, καί. η μητέρα του Μαρία,
σκολούθησε τό Χριστό, στή δημόσια δράση Του, διατηρώντας
τήν οικονομική άνεση τής οικογένειας.
Στήν ιδιόκτητη κατοικία της,στά Ιεροσόλυμα συγκεντρώνονταν
από πολύ ενωρίς,ο Χριστός μετά τών μαθητών Του, καί ετύγχανον πάντα καλής περιποιήσεως.

Θεωρείται πιθανό, ότι στήν οικία τού Μάρκου, τελέστηκε καί
ο Μυστικός Δείπνος,ολίγον πρό τής συλλήψεώς Του,είς τόν κήπον τής Γεθσημανή, καί τών Παθών τού Κυρίου.
Πρόκειται,για τό γνωστό οίκημα,μέ τό όνομα, "υ π ε ρ ώ ο ν", 
δηλ.ο δεύτερος όροφος τής οικίας,όπου συνήθως, "ήσαν
οι μαθητές συνηγμένοι διά τόν φόβον τών Ιουδαίων".

Καί, όπου, "τών θυρών κεκλεισμένων; ήλθεν ο Ιησούς καί έστη
είς τό μέσον, ( απόντος τού Θωμά), μετά τήν Ανάστασιν, καί
λέγει αυτοίς.Ειρήνη υμίν.Καί τούτο ειπών, έδειξεν αυτοίς τάς χείρας καί τήν πλευράν Αυτού.Εχάρησαν ούν οι μαθηταί,ιδόντες
τόν Κύριον".(Ιωάν.κ',19-21).

Υποστηρίζεται ότι παρακολούθησε τά τελευταία γεγονότα,
τής δημόσιας δράσης τού Κυρίου, καί τή σύλληψή Του.
  (Μάρκ.ιδ'.51-52).Η σχέση αυτή, ενισχύεται καί από τό γεγονός
ότι  οι Απόστολοι, στήν οικία τού Μάρκου πραγματοποιούσαν
τίς ιδιαίτερες συνάξεις τους. Κατά τήν Ανάληψη καί τήν ημέρα
τής Πεντηκοστής. (Πράξ.α',13 & β,'22 ),όπου πραγματοποιήθηκε
η επιφοίτηση τού Αγίου Πνεύματος,"εν είδει πυρίνων γλωσσών".
επί της κεφαλής τών δώδεκα μαθητών, καί "επλήσθησαν άπαντες
Πνεύματος Αγίου, καί ήρξαντο λαλείν ετέραις γλώσσαις,καθώς
τό Πνεύμα εδίδου αυτοίς αποφθέγγεσθαι."(Πράξ.Β',4).

Ο Απόστολος Πέτρος, ονομάζει τόν Μάρκο "ώς υιόν του", είς
τήν ( Α',Πέτρ.ε',13 ). Προφανώς υπήρξε "συνεργός"του.
Διότι ο Απόστολος Πέτρος συνδεόταν μέ τήν οικογένεια
τού Μάρκου, καί είναι πολύ πιθανή η συνεργασία τους, στό
αποστολικό κήρυγμα, όπως φαίνεται  καί από τή μεταγενέστερη
παράδοση,τής Εκκλησίας.
Ο Μάρκος κατατάσσεται πρώτος, στόν κατάλογο τών Επισκόπων,
τής Αλεξανδρείας.Γιά τόν μαρτυρικό θάνατό του:
Σχετικές πληροφορίες παρέχουν,οι "Πράξεις Μάρκου", πού χρονολογούνταιστόν 4ο ή 5ο αιώνα, κατά τόν Βλάσιο Φειδά, Καθηγητή, Ε.Κ.Π.Α.τής έδρας τής Εκκλησιαστικής Ιστορίας.

Έγραψε τό  Ευαγγέλιο, τό οποίο φέρει τό όνομά του, 
"κατά Μάρκον," "ερμηνευτής Πέτρου γενόμενος", σύμφωνα
μέ τή μαρτυρία τού Παπία,Επισκόπου Ιεραπόλεως τής Φρυγίας,
γνωστής πόλεως τής Μικράς Ασίας.

Τό Ευαγγέλιο τού Μάρκου είναι τό πιό συνοπτικό από τά
τέσσερα Ευαγγέλια.Αποτελείται από δέκα έξι Κεφάλαια.
Οι ζωγράφοι- αγιογράφοι εικονίζουν τόν Μάρκον, μέ έμβλημα
τόν "λέοντα",πού θεωρείται ο Βασιλιάς τού βασιλείου τών
ζώων.Συνοψίζοντας,κατακλείδι τό προκείμενον, μέ τή φράση του.
  "Πορευθέντες, είς τόν κόσμον άπαντα, κηρύξατε τό Ευαγγέλιον,
πάση τή κτίσει.Ο πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται,ο δέ απιστήσας κατακριθήσεται".( Μάρκ.Κεφ.ις'.15-16).

-Λίαν ενδιαφέρουσα, επί τού προκειμένου η αναφορά τού Βιβλίου,
μέ τίτλο:Α Γ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν. ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΌΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΊΑΣ, τού
Συγγραφέα, Σωφρονίου Ευστρατιάδη, Μητροπολίτου,
Λεοντοπόλεως τής Μικράς Ασίας,Κυρού ήδη, από ετών.

ΕΚΔΌΣΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΉΣ ΔΙΑΚΟΝΊΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΊΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΟΣ. ΑΝΑΤΎΠΩΣΗ Β' 2010  ΑΘΉΝΑΙ.

Γράφει λοιπόν, ο εκλιπών συγγραφέας Σωφρόνιος Ευστρατιάδης,
τά κάτωθι, περί τού Μάρκου τού Αποστόλου καί Ευαγγελιστή.

Διαμένων,ο πρώτος Επίσκοπος Αλεξανδρείας, Μάρκος, στήν
περιοχήν "Βουκόλου", προφανώς τόπον,όπου οι κάτοικοι
έτρεφαν βούς=αγελάδες, πλησίον τής Αλεξανδρείας, καί εκεί υπήρχαν πολλοί πιστοί Χριστιανοί, ευαγγελιζόμενος τόν λόγον
τού Θεού, συνελήφθη υπό τών εθνικών =ειδωλολατρών,
οι οποίοι δέν ανέχονταν τήν εξάπλωση τής πίστης, είς τόν
εκ νεκρών αναστάντα Σωτήρα Χριστόν, πού καθημερινά,
τούς έβλεπαν νά αυξάνουν καί νά πληθύνονται, όρμησαν
μέ οργή και μίσος, εναντίον του, τόν συνέλαβαν καί
στη συνέχεια εξαγριωμένοι, τόν έδεσαν διά σχοινίων,
καί τόν έσερναν στό γεμάτο πέτρες έδαφος,διασπαράξαντες
τό σώμα του, καί άφησαν αυτόν άπνουν,ρίψαντες τό άψυχον
σώμα του, είς τόν τόπον τόν λεγόμενον,"Βουκόλου".

                             Απολυτίκιον  Ήχος Γ'.
" Απόστολε,άγιε καί Ευαγγελιστά Μάρκε,πρέσβευε τώ ελεήμονι
Θεώ,ίνα πταισμάτων άφεσιν παράσχει ταίς ψυχαίς ημών."

Οι Συναξαρισταί, ώς εξής, περιγράφουν τήν εξωτερικήν αυτού
παράστασιν:"Τήν δέ κατά τήν ιδέαν=μορφήν,εμφάνιση, ήν ούτως:
Ούτε πρός όγκον καί μέγεθος-άμετρον τό σώμα τετύπωτο,
ούδ'αύ,παντελώς,ταπεινός τις ήν, καί συνεσταλμένος, αλλ'
επέτρεπεν αυτώ, καί συνεπεκόσμει τώ μετρίω,, τής ηλικίας=
τού αναστήματος,επανθούσα πολιά,( γκρίζοι κρόταφοι),
ρίς=μύτη, επ' ευθείας ηγμένη, μακρότερον καί ού διά σιμότητα
ηκρωτηριασμένην καί κολοβήν,ώσπερ τήν όψιν προφαίνουσα.
Οφρύες=φρύδια, συννεύουσαι,καί πώγων βαθύς, καί κεφαλής
φιλότης,χροίας κράσις αρίστη.
Προσήν δέ αυτώ, καί τό συμπαθές άγαν, καί τό πρός τούς
εντυγχάνοντας εύπροσήγορον,ώς αντιλάμπειν ταίς τού
σώματος χάρισι, τάς τής ψυχής αρετάς.
Τελείται σέ, η αυτού σύναξις εν τώ σεπτώ αυτού αποστολείω,
τώ όντι πλησίον τού Ταύρου."  ( Νομίζω,ότι πρόκειται περί τού
εμβλήματος τού Ευαγγελιστή Λουκά.),η λέξη " Ταύρος, "=ο Βούς.

Περιγραφή τής μορφής τού σώματος,  και τών αρετών τής ψυχής.

Επίγραμμα:"Σύροντες είς γήν Μάρκον,οι μιαιφόνοι,πρός ουρανούς,
πέμποντες αυτόν, ηγνόουν.
Εικάδι πέμπτη (Απριλίου), Μάρκον επί χθονί, άφρονες είλκον".

[ Νέα Ακολουθία πλήρης είς τόν Άγιον Μάρκον,Ιωσήφ,
τού Υμνογράφου, καί άλλα στιχηρά Ιδιόμελα, Καθίσματα κτλ.
πλήν τοίς Μηναίοις,εύρηνται είς Παρισινούς Κώδικας. 13,341,
1564,1573,1575 καί είς Λαυριωτικούς,Γ,34,Θ,32 ,Θ,87, καί
είς Κώδικα Καυσοκαλυβίων,]

Χρίστος Γ Κοτρώτσος, Θεολόγος- Φιλόλογος-Παιδαγωγός
Επίτ.Γεν. Επίθ/τής Μ.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια ,ΑΝΑΚΟΎΣ 25 & ΣΑΡΔΕΩΝ
Τ.Κ.143 41. Τηλ.Οικ.210 2511254

ΠΈΜΠΤΗ, 2 Μαϊου 2019 +Ανακομιδή λειψάνων Μ.Αθανασίου.

   ΠΗΓΈΣ. ΚΑΙ. ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ:
..................................................

1.ΚΑΙΝΗ. ΔΙΑΘΉΚΗ
2.ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ,GOOGLE
3.ΕΓΚΥΚΛ.  ΠΆΠΥΡΟΣ. LAROUSSE  BRITANNICA