Χρίστος Κοτρώτσος: Η ΕΝΝΟΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

  Η  Ε Ν Ν Ο Ι Α   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ  ( Κ α τ ά   τ ή ν   Β ί β λ ο ν )

                          {  Κυρίως,εν σχέσει πρός τό  Ψαλτήριον  }
                                                                                        

1."Τί εστιν  ά ν θ ρ ω π ο ς, ότι μιμνήσκει αυτού ; Ή υιός ανθρώπου   ότι επισκέπτει αυτόν ; Ηλάττωσας αυτόν,βραχύ τι παρ'αγγέλους,
δόξη καί τιμή εστεφάνωσας αυτόν,καί κατέστησας αυτόν,επί
τά έργα τών χειρών Σου.Πάντα υπέταξας υποκάτω τών ποδών
αυτού."  Ψαλμός Η', (Στίχ. 5-7).
2."Κύριος, φωτισμός μου καί  Σωτήρ μου.Τίνα φοβηθήσομαι ;
Κύριος, υπερασπιστής της ζωής μου. Από τίνος δειλιάσω ;
Ψαλμός ΚΣΤ',=26ος, ( Στίχ.1 ).
3. "Αγαπήσω Σε, Κύριε,η ισχύς μου.Κύριος,στερέωμά μου,
καί καταφυγή μου καί ρύστης μου." Ψαλμός,ΙΖ',(Στιχ.2-3).
4. "Προωρώμην τόν Κύριον,ενώπιόν μου διαπαντός, ότι 
εκ δεξιών μου εστίν,ίνα μή σαλευθώ."  (Ψαλμ.ΙΕ', 8 ).
5. "Άνθρωπος,ωσεί χόρτος αι ημέραι αυτού,ωσεί άνθος
τού αγρού,ούτως εξανθήσει.Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτώ,
καί ούχ υπάρξει, καί ούκ επιγνώσεται έτι τόν τόπον αυτού.
Τό δε έλεος τού Κυρίου, από τού αιώνος καί έως τού αιώνος,
επί τούς φοβουμένους Αυτόν. Καί η δικαιοσύνη Αυτού, επί
υιοίς υιών, τοίς φυλάσσουσι τήν  διαθήκην Αυτού, καί
μεμνημένοις τών εντολών Αυτού, τού ποιήσαι αυτάς."
(Ψαλμός ΡΒ',=102ος (Στίχ.15- 18).

-Η ετυμολογία τής εννοίας  ά ν θ ρ ω π ο ς,κατά τόν πλέον
δημοφιλή ορισμό της, είναι η παραγόμενη από τά συνθετικά
τών λέξεων,  ( άνω+ θρώσκω+ώπας ) από τόν Παρακείμενο,
τού ρ.οράω-ώ=βλέπω.Από τόν αρχαίο τύπο " όπωπα".
( Η Ώπα-ης),είναι ο οφθαλμός, τό όργανο τής οράσεως.

Πρόκειται,γιά τό λογικό όν, τόν άνθρωπο, πού έχει τήν
ικανότητα νά παράγει  έναρθρο λόγο, νά στρέφει το βλέμμα,
πρός τά άνω, τόν Ουρανό,νά στέκεται όρθιος,να μετακινείται, 
νά σκέπτεται, αλλά καί νά απορρίπτει, λάθος σκέψεις του.
Καί νά  δημιουργεί ,όπως  καί ο Πλάστης Του,ο Δημιουργός
τού σύμπαντος κόσμου, καί Ποιητής Ουρανού καί Γής,
"ορατών τε πάντων καί αοράτων", ένας μικρός δημιουργός.

-Έπλασεν ο Θεός, τελευταίον από όλα τά δημιουργήματά Του,
τόν άνθρωπο , τήν κορωνίδα τής δημιουργίας.
Καί ονόμασε τόν πρώτον άνθρωπον ,Α δ ά μ = χοικόν, (από χώμα),
καί από τήν πλευράν αυτού , τήν Εύαν=ζωήν.
Πλασμένος λοιπόν,"κατ' εικόνα Θεού,ο άνθρωπος,διά νά τείνει  
είς τό καθ' ομοίωσιν",( Γεν. Α', 25 -27), ώστε νά γίνεται 
καί ο ίδιος δημιουργός,επινοών τρόπους,και πραγματοποιώντας 
αυτό πού επιθυμεί καί θέλει,ώς το μόνον λογικόν, ελεύθερον, αλλά καί τό κυρίαρχον, όλων τών επί τής Γής όντων.

  Η Χριστιανική διδασκαλία προβάλλει τόν άνθρωπο ώς τό
τέλειο,καί λογικό δημιούργημα τού Θεού.
Σύμφωνα μέ τόπρώτο βιβλίο τής Πεντατεύχου, τή Γ έ ν ε σ η,
στην οποία γίνεται λόγος γιά τή δημιουργία τού ανθρώπου,
τού ανδρογύνου τών πρωτοπλάστων, τού Αδάμ καί τής Εύας,
όπως έχει καί πιό πάνω αναφερθεί.
Πλάστηκαν "κατ' εικόνα καί καθ' ομοίωσιν", τού Δημιουργού
των, καί προικίστηκαν,μέ σώμα εμψυχωμένο, από τό Θείο
εμφύσημα, τήν ψυχή,η οποία ζωοποιεί τό υλικό σώμα.

Ο άνθρωπος, λοιπόν,ώς πνευματικό όν, μέ τή Θεία πνοή ζωής,
υπήρξε, όντως,η κορωνίδα της δημιουργίας καί ο τελειότατος
συνδυασμός πνεύματος καί ύλης, μετέχει δέ,μέ τή λογική
ψυχή, στόν πνευματικό, καί με τό σώμα στόν υλικό κόσμο.

Έτσι, μέ τήν κατ' εικόνα τής πρός τόν Θεόν , ομοιότητα
εκφράζεται τό πνευματικό καί ηθικό μεγαλείο, τής ανθρώπινης
φύσης, ενώ μέ τό"καθ'ομοίωσιν",τονίζονται τά εξαιρετικά
χαρίσματα τού λογικού καί τού αυτεξούσιου, γιά τήν πνευματική
καί τήν ηθική τελείωση τού ανθρώπινου προσώπου.

Τό τέλειο αυτό Θείο δημιούργημα,υπήρξε η συγκεφαλαίωση
καί ο σκοπός τού  δημιουργικού έργου τού Θεού, γι'αυτό
καί τονίστηκε ιδιαίτερα η κυριαρχική του αποστολή στήν όλη
δημιουργία τού Θεού.Είναι ο μόνος,πού τόν χαρακτηρίζει,
η έννοια πρόσωπο.Γνωρίζει ο ίδιος, ότι υπάρχει.

Ο άνθρωπος που πλάστηκε, γιά νά βρίσκεται καί νά αναπτύσσεται
ελεύθερα, σέ συνεχή κοινωνία, μέ τό Δημιουργό Του.
Κατέλαβε την κεντρική αυτή θέση, στή Θεοκεντρική κατανόηση
τών ανθρώπων καί τού κόσμου, γιατί έγινε η έλλογη αναφορά,
τής όλης δημιουργίας.
Η κεντρική αυτή θέση, ολοκληρώθηκε, μέ τή διδασκαλία τού
Χριστιανισμού, διά τής ενανθρωπήσεως τού Υιού καί Λόγου
τού Θεού,γιά τή λύτρωση τού ανθρώπου, ο οποίος είναι
ο πυρήνας τής Χριστιανικής θρησκείας, τού Σωτηρος Χριστού.

Αγαπητοί μου, φίλοι-ες, Μεσενικολίτες καί λοιποί αναγνώστες,
Σάς ανταποδίδω τήν αγάπη,μέ τήν οποία, ευχαρίστως όπως
πληροφορούμαι , μέ περιβάλλετε.

Η αυριανή Αποστολική περικοπή, τής Β', ΚΥΡΙΑΚΉΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΏΝ,
24 Μαρτίου 2019, εορτής τού  + Αγ.Γρηγορίου,Αρχ/που Θεσ/νίκης,
τού Παλαμά, έτος κοιμήσεώς του ( +1360 ),επ' ονόματι του οποίου
τιμάται ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός, αλλά καί τό συγκρότημα
Κτηρίων τής Αρχιεπισκοπής Θεσσαλονίκης, αναφέρεται σέ
Ψαλμικούς  σχετικούς στίχους.Αποστολική περικοπή ημέρας.

-"Κατ' αρχάς, Σύ, Κύριε, τήν γήν εθεμελίωσας,καί έργα τών
χειρών Σου,εισίν οι ουρανοί.Αυτοί απολούνται, Σύ δε,διαμένεις.
Καί πάντες, ώς ιμάτιον παλαιωθήσονται, καί ωσεί περιβόλαιον
ελίξεις αυτούς, καί αλλαγήσονται.Σύ δε, ο Αυτός εί καί τά έτη Σου,ούκ εκλείψουσιν."...(Εβρ.Α',10-13).

Ίσως, καί πάλι έγινα κουραστικός.Προσπαθώ να τελειώσω.

"-Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού , ποίησιν δέ χειρών
Αυτού, αναγγέλλει τό στερέωμα."(Ψαλμ.ΙΗ', στίχ.2-3).

Αλλά καί,"Είπεν άφρων,εν τή καρδία αυτού.Ούκ έστι Θεός.
Διεφθάρησαν καί εβδελύχθησαν εν επιτηδεύμασιν. Ούκ έστι
ποιών χρηστότητα, ούκ έστιν έως ενός.
Πάντες εξέκλιναν,άμα ηχρειώθησαν,ούκ έστι ποιών χρηστότητα,
ούκ έστιν, έως ενός."(Ψαλμ.ΙΓ', στίχ.1 & 3).

Τέλος,"Κύριε, καταφυγή εγενήθης ημίν,εν γενεά καί γενεά.
..............................................................................................................
Ότι πάσαι άι ημέραι ημών εξέλιπον, καί εν τή οργή Σου,
εξελίπομεν.Τά έτη ημών, ωσεί αράχνη εμελέτων.
Άι ημέραι τών ετών ημών εν αυτοίς, εβδομήκοντα έτη.
Εάν δέ, εν δυναστείαις,ογδοήκοντα έτη, καί τό πλείον
αυτών ,κόπος καί πόνος.Ότι επήλθε πραότης εφ' ημάς,
καί παιδευθησόμεθα." (Ψαλμ.ΠΘ'=89ος, στίχ.1 & 9-10).

Τά χωρία τής Βίβλου είναι βέβαια, απεσπασμένα καί μάλιστα
στή Δημοτική καί τό μονοτονικό.Γιαυτό χάνουν από τή συνάφεια
καί τήν οργανική σύνδεση. μέ τά προηγούμενα καί τά επόμενα.

Κατακλείω μέ φράση τού Πατρο-Κοσμά του Αιτωλού.

"Τήν πίστη σας, τή γνώση καί τήν ψυχή σας, κανείς ποτέ
δέν μπορεί νά σάς τά πάρει,εκτός εάν, τούς τάδώσετε 
μέ τή θέλησή σας.Αλλά τότε  είστε ανάξιοι, Χριστιανοί."

Χρίστος Γ Κοτρώτσος, Θεολόγος -Φιλόλογος -Παιδαγωγός
Επίτ, Γεν Επίθ / τής Μ.Ε.Νέα Φιλαδέλφεια,24 Μαρτίου 2019 ΑΝΑΚΟΎΣ 25 καί ΣΑΡΔΕΩΝ  Τ.Κ.143 41 Τηλ.οικ.210 2511254

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ:
1.ΠΑΛΑΙΑ & ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΉΚΗ
2.ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ ΟΡΘΟΔΌΞΟΥ, ΕΚΔΟΤΙΚΌΣ ΟΊΚΟΣ, ΛΥΚΟΎΡΓΟΥ 10,
Α /ΦΟΙ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΊΟΥ- ΑΘΉΝΑΙ.