spacer.png, 0 kB
Χρίστος Κοτρώτσος: ΤΑ "ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ" ΤΟΥ ΘΕΟΥ Εκτύπωση E-mail

 ΤΑ  ''ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ''  ΤΟΥ  ΘΕΟΥ  

 

 

 

    1."  Ευλογητός εί ,Κ ύ ρ ι ε, δίδαξόν με, τά  Δικαιώματά Σου."
                                                      (  Ψαλμ. ΡΙΗ'=118 . Στίχ. 12 )

   

     2. " Ευλογητός εί,Κ ύ ρ ι ε, δίδαξόν με,τά Δικαιώματά Σου."

                                ( Στίχ. Μεγάλης  Δοξολογίας ) Εκ τρίτου.

 

 

  Είσαι  Κ ύ ρ ι ε, ο μόνος άξιος νά ευλογείσαι καί νά δοξάζεται
τό Πανάγιον
  όνομά Σου, υπό τών ανθρώπων, διά τού φωτισμού
τής διανοίας των, μέ τή Θεία χάρη καί την ευλογία Σου.

Δίδαξον ημάς, Κ ύ ρ ι ε, τό θέλημά Σου, διά τών εντολών,

τών οποίων τήν τήρηση, δικαιούσαι νά αξιώνεις, από όλους μας.

 

 

Αγαπητοί μου, φίλοι-ες, Μεσενικολίτες, καί λοιποί αναγνώστες,
Καλημέρα σας, εν υγεία,καί καλό Καλοκαίρι, εύχομαι
εκ βάθους καρδίας, πάντοτε, σέ όλους σας.


Τώρα τελευταία, πολύς λόγος γίνεται, σχεδόν καθημερινά, γιά
τά "ανθρώπινα δικαιώματα". Σέ όλους αρέσει, νά γίνονται τά
πάντα, κατά τήν απόλυτη επιθυμία, καί τό ..."συμφέρον" μας.


-Ποιό όμως είναι αυτό, τό ξέρουμε πραγματικά, ή μήπως,απλά,
νομίζουμε, ότι τό ξέρουμε ; Μάς πέρασε από το νού, ότι
μπορεί νά κάνουμε κάποιο λάθος ; Καί νά αποβεί σέ βαρος μας ;

 

-Εάν εμείς έχουμε δικαιώματα ,μήπως τών δικαιωμάτων,
προηγούνται, τά καθήκοντα, δηλ.οι υποχρεώσεις ;
Είμαστε σέ όλα ,"εντάξει", έναντι τών άλλων, καί μάλιστα
απέναντι τού Θεού ;


-Δέν μπορεί ποτέ, νά νομίζουμε, ότι είναι δυνατόν, το δικό
μας θέλημα, πού κατά κανόνα είναι τό χειρότερο,
νά αποτελεί πρότυπο επιτυχίας. Κάνουμε οπωσδήποτε λάθος.
Είναι ανάγκη νά τό ξανασκεφτούμε. "Δεύτεραι σκέψεις,
κρείττονες ", 
έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοί μας.

 

-Έχει  "Δικαιώματα", ο Θεός ; Σέ μιά εποχή, πού γίνονται
αναρίθμητοι αγώνες, γιά τά ανθρώπινα δικαιώματα, δέν είναι
παράδοξο, νά κάνουμε λόγο, για δικαιώματα τού Θεού ;

Όμως, έχει καί ο Θεός δικαιώματα.. Αλλά τί δικαιώματα !
Παράδοξα !
  Γι'αυτά μιλάει, αρκετές φορές o Θεόπνευστος
Ψαλμωδός, στόν. ΡΙΗ,= 118ο Ψαλμό.
Είναι ο εκτενέστερος όλων τών Ψαλμών, περιέχων 176
στίχους, αγνώστου ποιητού.
Αρχίζει
  μέ τόν πρώτο στίχο, " Άμωμοι εν οδώ, Αλληλούια."
Από τόν Ψαλμόν αυτόν έχουν ληφθεί, κατ' εκλογήν, οι τρείς
Στάσεις,στήν αρχή κάθε νεκρωσίμου Ακολουθίας.
"Καί,ελέησόν με, Αλληλούια.".Ο συντομότερος δε, όλων τών
Ψαλμών, είναι ο μονολεκτικός, λεγόμενος καί "κοντός Ψαλμός,"
τό "Αλληλούια". Μία λέξη
  Εβραϊκή, πού σημαίνει :
"Αινείτε,υμνείτε,δοξάσατε, τόν Φιλάνθρωπον Θεόν."διά τήν
αγάπην Του,πρός τήν κορωνίδα τής Δημιουργίας,τόν άνθρωπον.

 

Γιατί όμως, ονομάζει  τίς εντολές, "Δικαιώματα" τού Θεού ;
Το ερώτημα είναι σημαντικό. Η απάντηση είναι απλή.
Ο Θεός ώς
  Δημιουργός τού ανθρώπου, πού είναι, έχει τό
δικαίωμα νά ζητάει, από τό πλάσμα Του,νά ζεί σύμφωνα
μέ τίς εντολές Του.

 

Έτσι,στόν 5ο στίχο, διατυπώνει μία ευχή.Τήν ευχή,νά κατορθώσει,

νά βαδίσει ο άνθρωπος τόν δρόμο τής ζωής του, σύμφωνα
μέ τά
  " δικαιώματα " τού Θεού. Δηλαδή, η πορεία τού δρόμου
τής ζωής του, να έχει τέτοια κατεύθυνση, ώστε νά μπορέσει
νά φυλάξει τίς εντολές τού Θεού, τίς οποίες εδώ, ονομάζει
"δικαιώματα "τού Θεού.

 

Τό παράδοξο βέβαια είναι, ότι ο Θεός δέν διεκδικεί τό
δικαίωμά Του αυτό. Δέν επιβάλλει δυναστικά τήν τήρηση
τών εντολών Του. Τίς προτείνει στόν άνθρωπο, τονίζει τήν
καίρια σημασία
  πού έχουν, γιά τή ζωή του καί τό αιώνιο
μέλλον του,όμως δέν τόν καταπιέζει.


Τόν αφήνει ελεύθερο, νά σκεφθεί καί νά αποφασίσει.

Καί, όταν ακόμη μέ επιτακτικότερο τρόπο, τού τονίζει τήν
υποχρέωσή του, να ζεί σύμφωνα μέ τίς εντολές Του, δέν τό
κάνει, επειδή Εκείνος , έχει κάτι να κερδίσει από αυτό.

Τί άλλωστε, νά κερδίσει ο ανενδεής Θεός,ο Δημιουργός καί
Κύριος τών πάντων, από τό αδύναμο πλάσμα Του;


Κέρδος τού Θεού,είναι τό κέρδος του ανθρώπου.

"Ός, Σωτήρ ημών, Θεός, θέλει πάντας ανθρώπους σωθήναι ,
καί είς επίγνωσιν αληθείας ελθείν".(
Α'Τιμ.Κεφ.Β',4-5).

 

Γι'αυτό, δέχεται νά καταφρονηθεί ο. Ίδιος, νά αδικηθεί, νά υβρισθεί,

νά συκοφαντηθεί,γιά νά συγκινήσει τό πλάσμα Του,
καί νά τό οδηγήσει μέ τόν τρόπο αυτό, σέ συναίσθηση, 
σέ αλλαγή τρόπου ζωής, σέ μετάνοια.

 

Οι μή συμμορφούμενοι, μέ τό θέλημα τού θεού, "ποιείν τά μή
καθήκοντα =τά μή πρέποντα,...οίτινες
  εδοκίμασαν τό δ ι κα ί ω μ α  τού Θεού,επιγνόντες οι  τά τοιαύτα πράσσοντες,
άξιοι θανάτου εισί."
  (Ρωμ.Κεφ.Α',εδάφ.28-32).

 

Έτσι,όταν λέει ο Ψαλμωδός : Είθε, στό δρόμο τής ζωής μου,
νά φυλάξω,Κύριε, τά Δικαιώματά Σου, στην πραγματικότητα
είναι, σάν νά λέει, νά φυλάξω τά δικαιώματά μου.
Διότι,τό δικό του συμφέρον εξυπηρετεί,όταν τηρεί τίς εντολές
τού Θεού.


Τά δικαιώματα τού Θεού, στην ουσία είναι δικαιώματα τού
ανθρώπου, Επιδιώκοντας κανείς να εξασφαλίσει τά "δικαιώματα "
τού Θεού, εργάζεται γιά τά δικά του δικαιώματα.

Όμως η ευχή τήν οποία διατυπώνει, μέ τή λέξη "όφελον"=οφειλή,
δηλαδή χρέος, ο Ψαλμωδός, έχει καί κάποια άλλη σημασία.

 

Στήν πραγματικότητα, είναι κάτι παραπάνω από ευχή.
Είναι προσευχή. Η ευχή καί η προσευχή αυτή, πηγάζει από τή
βαθειά συναίσθηση, τού Ψαλμωδού, ότι μέ τίς δικές του μόνο
δυνάμεις, είναι αδύνατον νά φυλάξει τίς εντολές τού Θεού.

Γι' αυτό καί εύχεται καί προσεύχεται, νά έχει τή βοήθεια
τού
  θεού, γιά τήν τήρηση τών εντολών Του.


Στήν περίπτωση αυτή, έχει βρεί τό δρόμο του. Τώρα έμαθε
σίγουρα, καί ασφαλώς,τί πρέπει νά κάνει. Τώρα γνωρίζει, αλλά
καί γι'αυτό, είναι καί υπεύθυνος.
Γνωρίζει ότι τά
  "δικαιώματα " τού Θεού, είναι η δική του
σωτηρία.Ειναι τά δικά του δικαιώματα
Γνωρίζει όμως καί κάτι άλλο.:  Ότι αυτή τή δικαίωση διά τής
εφαρμογής, τών εντολών τού Θεού, δέν μπορεί νά τήν
κατορθώσει μόνος του Χρειάζεται απαραιτήτως τή Θεια
βοήθεια.Πραγμα διά τό οποίον καί ευχεται μέ όλη τή δύναμη
τής ψυχής του.Γιαυτό καί είναι όντως μακάριος.!


Καί, εκείνος, καί όλοι οι πραγματικοί πιστοί, τού Σωτήρος Χριστού. Μακάριοι καί ευλογημένοι.Καί τώρα, καί είς τήν άλλην
ζωήν, είς τούς αιώνας τών αιώνων.


Πράγμα τό οποίον, εύχομαι είς όλους σας, καί τάς οικογενείας
τών προσφιλών σας προσώπων, αγαπητοί μου φίλοι.

 

                           Μέ αγάπην Σωτήρος Χριστού

                                Χρίστος Γ Κοτρώτσος

                      Θεολόγος -Φιλόλογος-Παιδαγωγός
                              Επίτ.Γεν.Επιιθ./τής Μ. Ε
Νέα
  Φιλαδέλφεια, 8η. Ιουλίου  2019
Τ. Κ. 143 41
   Τηλ.οικ.210 25 11254

 

Προσωρινή. διαμονή :Αμπελάς- Νάουσας,

Νήσου Πάρου, Νομού Κυκλάδων

HOTEL  ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ, Αμπελάς.

Τηλ . 22840 51573
  
Αμπελάς -Νάουσας,
  Νήσου Πάρου, Νομού Κυκλάδων

+ Άγιου. Προκοπίου,. ΔΕΥΤΈΡΑ,8η Ιουλίου 2019

 

   ΠΗΓΈΣ. ΚΑΙ  ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
....................,..............................

1.ΠΑΛΑΙΑ. ΚΑΊ ΚΑΙΝΗ. ΔΙΑΘΉΚΗ
2.ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
3.. ΜΕΓΆΛΗ. ΔΟΞΟΛΟΓΊΑ

 
< Προηγ.   Επόμ. >
spacer.png, 0 kB

© 2007 www.mesenikolas.gr | Developed and Hosted by Kataskevi eshop Plushost.gr | Supported by Fatsimare.gr