spacer.png, 0 kB
Χρίστος Κοτρώτσος: Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΩΜΑΣ Εκτύπωση E-mail

   Ο   Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ   Θ Ω Μ Α Σ


Ι.  Ο Απόστολος Θωμάς,ο λεγόμενος Δίδυμος, ήταν ένας από
τούς Δώδεκα μαθητές τού Χριστού, Ψαράς τό επάγγελμα.
Ακολούθησε τόν Ιησού Χριστό, καί έγινε μαθητής Του,μετά
τών άλλων Ένδεκα, όταν τόν εκάλεσεν ο Χριστός.

  Στό μαθητή Θωμά αναφέρονται,από τούς Ευαγγελιστάς, καί
Αποστόλους τού Κυρίου, όλοι οι Ευαγγελιστές.(Ματθ.ι' 3,
Μάρκ.γ' 18, Λουκ.ς' 15, Πράξ.α' 13,) , είναι ο καλούμενος Δίδυμος,
ιδιαιτέρως δέ,πολλάκις,τόν αναφέρει ο ΕυαγγελιστήςΙωάννης.,
στό Ευαγγέλιό του, όπως:  ( κ',24-26,26-29,& κα' , 1-7 &11-14 ).
-Τά σχετικά χωρία , καταγράφω ώς κατωτέρω:

Ο Απόστολος Θωμάς, ακούσας από τούς Ένδεκα, τά αναφερόμενα
είς τήν Ανάστασιν τού Χριστού, εξέφρασε δυσπιστίαν, 
καί εβεβαιώθη,περί τού καταπληκτικού, ανήκουστου γεγονότος,
όταν επέθηκε τόν δάκτυλον, καί τήν χείρα, " επί τόν τύπον 
τών ήλων ,"=[σημάδια από τά καρφιά] . (Ιωάν.κ'24-26).

Οι ασχοληθέντες από τήν φύσιν τού έργου τους, ζωγράφοι-αγιογράφοι,προσηύχοντο γονυκλινείς, μέ ψυχοπνευματική
προετοιμασία, καί θερμή ικεσία πρός τόν Σωτήρα- Χριστόν,
νά τούς ενισχύει μέ Θεία έμπνευση, ώστε νά απεικονίζουν
τίς άγιες εικόνες,καί εν προκειμένω,τήν θαυματουργόν,
τών προσώπων, τού εκ νεκρών  Αναστάντος Ιησού, Χριστού,
καί τού  μαθητού του, Θωμά, στήν παρουσίαση και τόν
καθαγιασμό αυτής,ώς "Εικών Ψηλάφησης τού Θωμά."

Η πραγματοποίηση τής επιθυμίας,πρός ευόδωσιν τού ιερού
σκοπού,ενίσχυε τήν πίστη του,καί τήν αφιέρωσίν του, 
είς τό Αποστολικόν κήρυγμα, καί τό έργο τής διαδόσεως
τής νέας πίστεως,τού Χριστιανισμού,μέ περισσότερον ζήλον,
καί θέρμην,διά τήν Εκκλησίαν τού Χριστού.

Τό Λεξικόν, " Η Λ Ι Ο Σ", χωρίς νά αναφέρει, τόν συντάκτην,εικάζει
ότι ,ο Θωμάς έλαβε τό όνομα από τόν Ιησούν,μέ τόν συμβολισμόν του,ώς "δίψυχον." Η καταγωγή του ,κατά τόν Ιωάννην,ήτο εκ τής Γαλιλαίας,χωρίς ωστόσο,νά αναφέρεται από ποιά πόλη.

Χαρακτηρίζεται, ώς ζωηράς ιδιοσυγκρασίας,νέος,γενναίος,
καί παρορμητικός, καί εντούτοις "δύσπιστος."
Η αγάπη του, μέχρις αυτοθυσίας πρός τόν Κύριον, καθίσταται καταφανής,όταν παρακινεί τούς άλλους μαθητάς,λέγων:
"Αγωμεν καί ημείς ,ίνα αποθάνωμεν μετ' Αυτού".(Ιωάν.ια'16).
-Επρόκειτο διά τήν περίπτωση τής "ασθενείας", τού Λαζάρου.

Παρά ταύτα μετά τήν Ανάστασιν, ζητεί νά ίδη είς τάς χείρας
τού Ιησού,"τόν τύπον τών ήλων",καί νά βάλει τήν χείρα,
" είς τήν πλευράν".Ευθύς δε,αμέσως πείθεται, καί ανακράζει :
"Ο Κύριός μου, καί ο Θεός μου" ! Τά ούτω  διαδραματισθέντα,
μνημονεύονται επισήμως στήν Ορθόδοξο Εκκλησία, τήν πρώτη Κυριακή μετά τό Πάσχα, (τού Θωμά).

Καί ενώ η μνήμη του, εορτάζεται τήν 6ην Οκτωβρίου, είς τήν
Ορθόδοξον Εκκλησία, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, τιμά τήν
μνήμη του,τήν 21η Δεκεμβρίου, άγνωστον τό διατί !

Μαρτυρήσας είς Ινδίας, τά λείψανά του μετεφέρθησαν , είς
Έδεσσαν τής Συρίας ,διεκομίσθησαν είς Κωνσταντινούπολιν,
καί τά παρέλαβαν πρός φυλαξιν (; )οι Φράγκοι τό 1204, κατά
τήν Τέταρτη Σταυροφορία.{ Πρώτη άλωση:1204-1261}.

Κατά τήν Παράδοση, κήρυξε τήν αλήθειαν τού Ευαγγελίου, 
είς τήν Περσίαν,αλλά καί τήν Αιθιοπίαν, καί τάς Ινδίας,όπου
καί υπέστη τόν μαρτυρικόν θάνατον, σύμφωνα μέ απόκρυφα
έργα,όπως γράφουν,"Οι Πράξεις, καί μαρτύρια του Θωμά".

Ι Ι.  ΚΥΡΙΑΚΉ τού ΘΩΜΆ ,ή Αντίπασχα, ονομάζεται η πρώτη
     ......................................  ....................... Κυριακή,μετά τό Πάσχα.
Ονομάστηκε έτσι, από τήν εμφάνιση τού Κυρίου,εκ νέου, 
μετά τήν Ανάστασιν, χάρις στόν δύσπιστο Θωμά. 
Συνδέεται τό κλείσιμο τής Εβδομάδος τής Διακαινησίμου,
μέ τό έθιμο, πού επικρατούσε τότε,νά φέρουν  λευκά ενδύματα, ολόκληρη τήνΔιακαινήσιμο εβδομάδα,όσοι βαπτίζονταν κατά
τήν μεγάλην Εορτήν, ( παννυχίδα ), τού Πάσχα.

              Αποσπάσματα εκ τού κατά Ιωάννην, Ευαγγελίου.

1."Θωμάς δέ, ο λεγόμενος Δίδυμος,ούν ήν μετ'αυτών, ότε ήλθεν
ο  Ιησούς. Έλεγον ούν αυτώ,οι άλλοι μαθηταί: Εωράκαμεν τόν
Κύριον.Ο δέ, είπεν αυτοίς:Εάν μή ίδω ,εν ταίς χερσίν Αυτού,
τόν τύπον τών ήλων,καί βάλω τόν δάκτυλόν μου,είς τόν τύπον 
τών ήλων, καί βάλω τήν χείρα μου,είς τήν πλευράν Αυτού,
ού μή πιστεύσω." ( Ιωάν. κ',24-26 ).

2."Καί μεθ' ημέρας οκτώ,πάλιν ήσαν έσω, οι μαθηταί Αυτού,
καί, Θωμάς μετ' αυτών.Έρχεται  Ιησούς, τών θυρών κεκλεισμένων,καί έστη είς τό μέσον,καί είπεν αυτοίς:
Ειρήνη υμίν ! Είτα λέγει τώ Θωμά: Φέρε τόν δάκτυλόν σου,ώδε,
καί ίδε τάς χείρας μου, καί φέρε τήν χείρα σου, καί βάλε είς
τήν πλευράν μου,καί μή γίνου άπιστος, αλλά πιστός !
Καί, Απεκρίθη Θωμάς, καί είπεν Αυτώ: "Ο Κύριός μου, καί
ο Θεός μου"!.Λέγει αυτώ ο Ιησούς: Ότι εώρακάς με,πεπίστευκας.
Μακάριοι,οι μή ιδόντες καί πιστεύσαντες." ( Ιωάν.κ',26-29 ).

3."Μετά ταύτα,εφανέρωσε Εαυτόν, πάλιν ο Ιησούς, τοίς μαθηταίς,
επί τής θαλάσσης τής Τιβεριάδος.Εφανέρωσε δέ,ούτως:
Ήσαν ομού,Σίμων -Πέτρος,καί Θ ω μ ά ς,ο λεγόμενος Δίδυμος,
καί Ναθαναήλ,ο από Κανά τής Γαλιλαίας, καί οι υιοί Ζεβεδαίου,
καί άλλοι εκ τών μαθητών Αυτού,δύο.
Λέγει αυτοίς, Σίμων- Πέτρος: Υπάγω αλιεύειν.Λέγουσιν αυτώ:
Ερχόμεθα καί ημείς, σύν σοί.
Εξήλθον καί ανέβησαν είς τό πλοίον, ευθύς, καί εν εκείνη τή νυκτί,
επίασαν ουδέν. Πρωίας δέ,ήδη, γενομένης,έστη ο Ιησούς, είς τόν
αιγιαλόν.Ού μέντοι ήδεισαν, ότι ο Ιησούς εστί. Λέγει αυτοίς,
ο Ιησούς: Παιδία,μή τι,προσφάγιον έχετε; Απεκρίθησαν Αυτώ:Ού !
Ο δέ, είπεν αυτοίς:Βάλετε είς τά δεξιά μέρη τού πλοίου, 
τό δϊκτυον, καί ευρήσετε.
Έβαλον ούν,καί ούκέτι αυτό ελκύσαι ίσχυσαν, από τού πλήθους
τών ιχθύων.Λέγει ούν ο μαθητής εκείνος, όν ηγάπα ο Ιησούς,
τώ Πέτρω: Ο Κύριός έστι. Σίμων ούν Πέτρος,ακούσας,ότι
ο Κύριός έστι, τόν επενδύτην διεζώσατο.Ήν γάρ γυμνός..."
.....................................................................................................
-"Ενέγκατε από τών οψαρίων,ών επιάσατε νυν.Ανέβη Σίμων-
Πέτρος καί είλκυσε τό δίκτυον επί τής γής,μεστόν ιχθύων
μεγάλων,εκατόν πεντήκοντα τριών.Καί τοσούτων όντων,
ούκ εσχίσθη τό δίκτυον.Λέγει αυτοίς ο Ιησούς:
Δεύτε αριστήσατε.Ουδείς δέ, ετόλμα τών μαθητών εξετάσαι
Αυτόν,Σύ τίς εί;ειδότες ότι ο Κύριός εστίν.Έρχεται ούν ο Ιησούς
καί λαμβάνει τόν άρτον, καί δίδωσιν αυτοίς, καί τό οψάριον, ομοίως. Τούτο ήδη, τρίτον εφανερώθη, ο Ιησούς τοίς μαθηταίς
Αυτού,εγερθείς εκ νεκρών." (Ιωάν.κα',1-7 & 11-14).

                         Απολυτίκιον  Ήχος βαρύς.
   Εσφραγισμένου τού μνήματος,η Ζωή εκ τάφου ανέτειλας,
Χριστέ ο Θεός.Καί,τών θυρών κεκλεισμένων, τοίς Μαθηταίς
επέστης η πάντων Ανάστασις.Πνεύμα ευθές,δι' αυτών
εγκαινίζων ημίν, κατά τό μέγα Σου έλεος.
                  Απολυτίκιον τού Αγίου Θωμά.Ήχος γ'.
     Ώς συμμύστης τής θείας τών Αποστόλων ομηγύρεως,
    ο απιστία τήν Ανάστασιν τού Χριστού,βεβαιώσας,
   καί τό άχραντον Αυτού πάθος,τή αφή σου πιστωσάμενος,
   αίτησαι Θωμά ημίν,τό μέγα έλεος.
                    Κοντάκιον. Ήχος πλ.δ'. Ρωμανού.
     Τή φιλοπράγμονι δεξιά,τήν ζωοπάροχόν Σου πλευράν,
     ο Θωμάς εξηρεύνησε, Χριστέ ο Θεός.
     Συγκεκλεισμένων γάρ τών θυρών, ώς εισήλθες,
     σύν τοίς λοιποίς Αποστόλοις,εβόα Σοι:
     Κύριος  υπάρχεις, καί Θεός μου.

Πιστεύω αυτή τή φορά, ότι δέν έχω μακρυγορήσει.

Τελειώνοντας ανήμερα, εύχομαι εκ βάθους καρδίας καί πάλιν,
Χριστός Ανέστη ! Χρόνια πολλά, σέ όλους τούς εορτάζοντες.
Πάντοτε ,με υγεία , ειρήνη, αγάπη καί χαρά, προσωπική καί
Οικογενειακή. Επίσης, Χρόνια πολλά, σέ όσες φέρουν τό όνομα
Ε ι ρ ή ν η, ατομικώς καί Οικογενειακώς.

Χρίστος Γ.Κοτρώτσος. Θεολόγος -Φιλόλογος-Παιδαγωγός
Επίτ.Γεν.Επιθ/τής Μ.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, 5 Μαίου 2019
+ΚΥΡΙΑΚΉ τού ΘΩΜΆ , +Ε ι ρ ή ν η ς ,Μγλ/μάρτυρος

Οικία: ΑΝΑΚΟΎΣ 25 καί ΣΑΡΔΕΩΝ  Τ.Κ.143 41 Τηλ 210 25 11254

ΠΗΓΈΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ:
1.ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΉΚΗ
2.ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ, Σωφρονίου Ευστρατιάδου
3.ΕΓΚΥΚΛ. ΠΆΠΥΡΟΣ  L A R O U SSE BRITANNICA

 
< Προηγ.   Επόμ. >
spacer.png, 0 kB

© 2007 www.mesenikolas.gr | Developed and Hosted by Kataskevi eshop Plushost.gr | Supported by Fatsimare.gr