spacer.png, 0 kB
Χρίστος Κοτρώτσος: Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Εκτύπωση E-mail

       Α Γ Ι Ο Σ    Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ω Ν    Μ Ε Γ Α Λ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Σ

                                            Ο   Ι Α Μ Α Τ Ι Κ ΟΣ

   "Ευλόγει η ψυχή μου τόν Κύριον καί πάντα τά εντός μου,
τό όνομα τό άγιον Αυτού.
   Τόν ευιλατεύοντα πάσας τάς ανομίας σου, τόν ιώμενον
πάσας τάς νόσους σου.
   Τόν λυτρούμενον εκ φθοράς τήν ζωήν σου,τόν στεφανούντα
σε,εν ελέει καί οικτιρμοίς.   
Τόν εμπιπλώντα εν αγαθοίς, τήν επιθυμίαν σου,
ανακαινισθήσεται ώς αετού, η νεότης σου."
                             Ποίημα Δ α β ί δ, (Ψλμ.ΡΒ'=102,1,3-5).

 - Ο Άγιος Παντελεήμων,ο Μεγαλομάρτυς, καί Ιαματικός,
κατήγετο από τή Νικομήδεια τής Βιθυνίας, ( Μ.Ασία ), καί
πρίν από τήν βάπτισή του, έφερε τό όνομα Παντολέων.
Ο πατέρας του Ευστόργιος, ήταν εθνικος = (ειδωλολάτρης),
η δέ μητέρα του, Ευβούλη,χριστιανή,ιατρός τό επάγγελμα,
η οποία εργαζόταν μέ αποστολικό χριστιανικό ζήλο, και
θεράπευε, ώς πιστή καί ευσεβής χριστιανή, μέ θαυματουργικο
τρόπο καί χωρίς αμοιβή. Γι'αυτό καί κατατάσσεται στή χορεία  
τών Αγίων , πού επονομάζονται, Α ν ά ρ γ υ ρ ο ι.

Τό παράδειγμά της ακολούθησε, καί ο υιός της Παντολέων,
ο οποίος είχε διδάσκαλό του , τόν Ιερέα καί ιατρό, Ερμόλαο,
πού τόν εβάπτισε καί τού έδωσε τό όνομα, Π α ν τ ε λ ε ή μ ω ν.

Είς τήν Νικομήδεια τήν πατρίδα του, συνέχισε τό έργον τής
μητέρας του Ευβούλης, καί τού
Ιερέως καί Αναργύρου, ιατρού Ερμολάου, ασκών τήν τέχνην
τού  ιατρού,κατά τήν εντολήν τού Χριστού, " δωρεάν ελάβετε,
δωρεάν δότε".(Ματθ.ι',9).
Τήν ιατρική τέχνη ,εξέμαθε παρά τού δοκίμου Ιατρου τής
πόλεως, Ευφροσύνου, κατά σύστασιν τού Ερμολάου.
Είς τήν εξάσκηση τού επαγγέλματος τού ιατρού, προσέφερε
τίς υπηρεσίες του πρός πάντας, άνευ αμοιβής,κάνοντας
πάμπολλα θαύματα μέ τή Χάρη τού Θεού.
Πλήν τών άλλων, εθεράπευσε  ένα οφιόδηκτο νεανία,καί
ένα τυφλόν, πού έδωσε τήν αφορμή νά γίνει ευρύτερα
γνωστό τό θαύμα, καί νά διαταχθεί η σύλληψή του,επί τής
εποχής τού Αυτοκράτορα Μαξιμιανού,(286-305), όστις
καί τόν θεραπευθέντα τυφλόν εθανάτωσε, διότι επίστευσε
είς τόν  Χριστόν, καί τόν μάρτυρα Παντελεήμονα, τό τελευταίο
έτος τής βασιλείας του, ηττηθείς κατά κράτος, υπό τού Καίσαρος
Κωνσταντίνου,καί φονευθείς, είς τήν μάχην παρά τήν Μουλβίαν γέφυραν, τού ποταμού  Τίβερη,πρό τής Ρώμης.
Είχε όμως προλάβει καί υπέβαλε είς φρικτά βασανιστήρια,
τόν  Άγιον Παντελεήμονα καί τήν μητέρα του Ευβούλη,πρό τού δικού του τέλους, εκδηλώνοντας τό μίσος του, κατά τών
τών χριστιανών,διατάξας, τήν αποκεφάλιση τών Αγίων.

Άξιον ιδιαιτέρας μνείας,το γεγονός, κατά τόν Συναξαριστήν,
ότι εκ τής τιμίας κεφαλής του Αγίου έρρευσε, αντί αίματος, γάλα.

Θά μού επιτρέψετε , αγαπητοί μου φίλοι καί φίλες,νά αναφέρω
ολίγα σχετικά,πού καταγράφει, ο αοίδιμος Μητροπολίτης,
Σωφρόνιος Ευστρατιάδης,επίσκοπος Λεοντοπόλεως, τής Μ.Ασίας,
είς τό ΑΓΙΟΛΌΓΙΟΝ τής Εκκλησίας,γιά τόν Άγιον Παντελεήμονα.

-  "Γαλακτόμικτον μάρτυς,αίμα τής Κάρας,δι' ήν υδατόμικτον,
ο Χριστός χέει.Φάσγανον εβδομάτην λάχεν εικάδι, Παντελεήμων."
.
Κατά τόν Παρισινόν δέ, Κώδικα 368 καί τόν Λαυριωτικόν Ι 73,
ούτως έχουν, οι στίχοι:
              "Ζωοίς τόν νεκρόν, καί θανατοίς τόν όφιν,
               κλήσει σου θεία, Παντελεήμων μάρτυς.
               Εικάδι εβδομάτη, Παντελεήμονα απέκτανε ξίφος."

[ ,Υπάρχουν Κανόνες οκτάηχοι, ποίημα Ιωσήφ τού Υμνογράφου,
κείνται δέ, είς τόν Λαυριωτικόν Κώδικα,Β. 4,Φ.86 β ]

Τελείται ετησίως, η σύναξη τής μνήμης του,καί  Ευβούλης 
τής μητρός του, από την Ορθόδοξη Εκκλησία,τήν 27ην Ιουλίου.

Πολλοί Ιεροί Ναοί τής πατρίδος μας,τιμώνται είς τήν μνήμην
τού Αγίου Παντελεήμονος, σχεδον,σέ όλες τίς Μητροπόλεις.
.Έχουν ανεγερθεί Ναοί,εκ τών οποίων τήν πρώτη θέση κατέχει,
ο επί τής μεγάλης Λεωφόρου Α χ α  ρ ν ώ ν,τών ΑΘΗΝΩΝ, στήν
ομώνυμη Π λ α τ ε ί α,ο μέγιστος τήν εποχή τής ανεγέρσεως,
τών Ιερών Ναών, όλων τών Βαλκανικών χωρών.

Από τά τροπάρια καί τούς ύμνους, τού Αγίου, τήν ημέρα τής
εορτής του, αντιγράφω τά πρώτα Στιχηρά,τού Εσπερινού.

                          Ήχος Δ'. ( Ο εξ Υψίστου κληθείς )
Ο επαξίως κληθείς Παντελεήμων,ότε τό φιλάνθρωπον πάσιν
εφήπλωσας, τήν τών ψυχών επιμέλειαν καί τών σωμάτων,
τήν θεραπείαν επιδεικνύμενος.Τότε τήν φερώνυμον κλήσιν
επλούτισας, τής αρετής τήν αντίδοσιν καί ευσεβείας,
αντιμισθίαν.Μάρτυς ευράμενος,στεφάνηφόρος, καί αήττητος
στρατιώτης δειχθείς, τού Θεού ημών.Όν ικέτευε σώσαι,καί
φωτίσαι τάς ψυχάς ημών.

Ο εξ αύλων πηγών τού σωτηρίου, τών θείων κλήσεων αεί 
τήν χάριν αντλών, καί δαψιλώς αρυόμενος καί διανέμων,
τοίς προσιούσι σοι, Παμμακάριστε,πάντας τούς τήν ένδοξόν
σου, καί πανίερον καί φωτοφόρον πανήγυριν,πιστώς τελούντας,
χάριτι θεία, τούτους καταύγασον,θεομιμήτω κεχρημένος,
προσωνυμία σαφώς, καί χρηστότητι,ήν δυσώπησον πάσι,δωρηθήναι τοίς υμνούσι σε.

                              Δόξα  Ήχοςπλ Β'. _Βυζαντίου
Εξέλαμψε σήμερον,η σεβάσμιος μνήμη τού Αναργύρου, 
τούς πιστούς συγκαλούσα πρός ευωχίαν,μυστικήν καί πρός πανήγυριν εόρτιον, άγουσα τών φιλεόρτων τά συστήματα.
Επέστη γάρ ημίν, θαυματουργός ιατρός, τάς νόσους πάντων
ιώμενος, Παντελεήμων, ο στερρός αθλητής, καί πρεσβεύει
εκτενώς τώ Κυρίω, είς τό σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

       Είς τόν Όρθρον_Κάθισμα. Ήχος Α'. (Τόν τάφον σου. Σωτήρ)

Μητρός τό ευσεβές,αγαπήσας παμμάκαρ,πατρός τό ασεβές,ευσεβώςδιορθώσω.Όθεν καί χάριν είληφας,εκ Θεού
Παντοκράτορος, τά νοσήματα τών ασθενών θεραπεύεις, Μάρτυς ένδοξε,Παντελεήμον, τών πίστει θερμή, προσφερομένων σοι.
               
     Μετά τόν Πολυέλεον _Κάθισμα. Ήχος Γ'. Επεφάνης σήμερον

Εορτάζει σήμερον η οικουμένη, τούς σεπτούς αγώνας σου,
Παντελεήμον αθλητά,τόν Ζωοδότην δοξάζουσα, τόν σέ
προστάτην θερμόν, αναδείξαντα.
       
                                   Απολυτίκιον. Ήχος Γ'.
Αθλοφόρε Άγιε, καί ιαματικέ Παντελεήμον, πρέσβευε τώ
ελεήμονι Θεώ,ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχει ταίς ψυχαίς ημών.
                                   Κοντάκιον. Ήχος πλ.Α'.
Μιμητής υπάρχων τού Ελεήμονος,καί ιαμάτων τήν χάριν
παρ'Αυτού κομισάμενος,αθλοφόρε καί μάρτυς Χριστού,
τού Θεού, ταίς ευχαίς σου, τάς ψυχικάς ημών νόσους
θεράπευσον, απελαύνων τού αεί πολεμίου, τά σκάνδαλα,
εκ τών βοώντων απαύστως.Σώσον ημάς Κύριε.

            Εξαποστειλάριον. (Τοίς μαθηταίς συνελθωμεν...)

Παντελεήμων πάνσοφε, τών σεπτών Αναργύρων, τό ιερόν
αγλάισμα καί τών θείων Μαρτύρων, καί Χριστωνύμων
τό κλέος,ουρανόθεν τάς νίκας, τώ Βασιλεί πρυτάνευσον,
καί ειρήνην τώ κόσμω ,καί τοίς πίστώς σε υμνούσιν, Άγιε,
σωτηρίαν μετά τής Θεομήτορος, υπέρ πάντων πρεσβεύων.       

Προσόμοια τών Αίνων. Ήχοςπλ.Δ'.(Ώ! τού παραδόξου θαύματος)

Έλεος Θεού μιμούμενος, Παντελεήμων σαφώς ωνομάσθης,
κατάλληλον προσλαβώντό όνομα, καί συμβαίνον τώ
πράγματι .Ώς συμπαθής γάρ ελεείς άπαντας,διπλήν παρέχων
τούτοις τήν ίασιν,τρέφων ιώμενος, καί πρός γνώσιν ένδοξε,
καθοδηγών, θείαν καί υπέρλαμπρον Χριστού πανόλβιε.

Έργον προνοίας τής άνωθεν, τό επί σοί γεγονός,τηλαυγώς
αναφέρεται.Τών σωμάτων πάθη γάρ,θεραπεύειν σαφέστατα,
Παντελεήμον διδασκόμενος,ψυχών ιατρόςέτοιμος,
λόγω τής χάριτος,ιατρεύων άπαντας καί ζοφεράς
πλάνης,εκλυτρούμενος, τούς σοί προστρέχοντας.

                          Δόξα. Ήχος Δ'. Βυζαντίου
Σήμερον εξέλαμψεν τού αθλοφόρου η μνήμη.Δεύτε πιστοί,
πνευματικώς ευφρανθώμεν,καί τοίς άσμασι τούτον
καταστέψωμεν.Τόν γάρ αόρατον εχθρόν,τή δυνάμει 
τού Σταυρού, ανδρικώς ετροπώσατο.
Καί, τών τυράννων τάς απείρους βασάνους,μή δειλιάσας,
νομίμως τό βραβείον εδέξατο τής άνω κλήσεως.
Καί νύν, μετ' Αγγέλων, είς αιώνας συναγάλλεται.
Αλλ' ώ Μάρτυς τού Χριστού, Παντελεήμον,ιατρέ τών νοσούντων,
καί λιμήν τών χειμαζομένων,μή διαλείπεις πρεσβεύων,
τώ. ελεήμονι Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

                                        Κοινωνικόν
          Είς μνημόσυνον αιώνιον έσται δίκαιος. Αλληλούια.

  -Ευεργετικός,ο άγιος Π α ν τ ε λ ε ή μ ω ν, πρός όλους τούς
πάσχοντας.Ιατρός αφιλάργυρος,αναργύρως ασκών τό ιερόν
λειτούργημά του.Καί θαυματουργός,θεραπεύων, μέ τήν
δύναμη καί τή χάρη τού Χριστού,πολλές καί ανιάτους  νόσους.

-Ποιός θά φανταζόταν ότι αντί ευγνωμοσύνης,θά συναντούσε 
μίσος, καί διωγμούς καί μαρτύρια;Εν τούτοις καί αυτό, πού δέν
περίμενε κανείς , συνέβη.Όταν μάλιστα στις άλλες θεραπείες
καί ευεργεσίες,προσετέθη θεραπεία ενός τυφλού, πράγμα πού
προκάλεσε μέ τή γνωστοποίηση καί τή διάδοσή του, είχεν ώς
αποτέλεσμα, τήν σύλληψή του, ώς χριστιανού, τήν καταδίκη,
καί τό μαρτύριό του.
-Γεννά κατάπληξη τό γεγονός, γιά τήν αγνωμοσύνη και τήν
αχαρακτήριστη ενέργεια τών ισχυρών,έναντι ενός ευεργέτου
τής κοινωνίας.Αλλά, μήπως καί  ο Χριστός, δέν " εγεύθη αντί
τού μάννα χολήν:" Προείπε δέ : "Εί ο κόσμος υμάς μισεί,
γινώσκετε ότι εμέ πρώτον υμών μεμίσηκεν."(Ιωάν.ιε'.18).
Καί,"πάντες οι ευσεβώς θέλοντες ζήν, εν Χριστώ Ιησού,
διωχθήσονται. ("Β'. Τιμ.γ'.12 ).

Αλλά,παρά ταύτα,οι αληθινοί χριστιανοί δέν πρόκειται νά
απαρνηθούν τόν Σωτήρα  Χριστό καί Λυτρωτή.Ζή Κύριος !

Κατακλείω αγαπητοί μου φίλοι-ες αναγνώστες, τό άρθρο,
τό αναφερόμενο στόν Άγιο Παντελεήμονα , τού οποίου τήν
χάριν καί τίς ευχές, περί υγείας σωματικής καί ψυχικής,
εύχομαι επί πάντας ημάς ,προσωπικώς καί Οικογενειακώς.
                                  Σάς ασπάζομαι στοργικά όλους.   

  Χρίστος Γ.Κοτρώτσος,  Θεολόγος- Φιλόλογος-Παιδαγωγός
  Επίτ.Γεν. Επίθ/τής Μ.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια,15 Απριλίου 2019
  Οδός: ΑΝΑΚΟΎΣ 25 καί ΣΑΡΔΕΩΝ Τ.Κ. 143 41 Τηλ.210 2511254
  ΔΕΥΤΈΡΑ, ΣΤης Εβδομάδος τών Νηστειών.

  +Λεωνίδου επ. Αθηνών, μάρτ.καί Κρήσκεντος, μάρτυρος.

    ΠΗΓΈΣ καί ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ:
    .............................................
  1.ΠΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ  ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΉΚΗ
  2.ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ  ΟΡΘΟΔΌΞΟΥ

 
< Προηγ.   Επόμ. >
spacer.png, 0 kB

© 2007 www.mesenikolas.gr | Developed and Hosted by Kataskevi eshop Plushost.gr | Supported by Fatsimare.gr