spacer.png, 0 kB
Χρίστος Κοτρώτσος: Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Εκτύπωση E-mail

"Μή κρίνετε κατ' όψιν,αλλά τήν δικαίαν κρίσιν κρίνατε".
( Ιωάν.Κεφ.ζ',25 )
"Ήδη δέ, τής Εορτής μεσούσης, (τής ημέρας τής Πεντηκοστής),
ανέβη ο Ιησούς είς τό Ιερόν, καί εδίδσσκε.Και εθαύμαζον
οι Ιουδαίοι,λέγοντες.Πώς ούτος, γράμματα οίδε, μή μεμαθηκώς;
Αποκριθείς ούν ο Ιησούς, είπεν.Η εμή διδαχή, ούκ έστιν εμή,
αλλά τού πέμψαντός με.Εάν τις θέλει, τό θέλημα Αυτού ποιείν,
γνώσεται περί της διδαχής,πότερον εκ τού Θεού εστίν,ή, εγώ
απ' εμαυτού, λαλώ.
Ο αφ' εαυτού λαλών, τήν δόξαν τήν ιδίαν ζητεί,ο δέ ζητών,
τήν δόξαν τού πέμψαντος Αυτόν,ούτος αληθής εστί,καί
αδικία εν αυτώ ούκ έστιν.Ού Μωυσής δέδωκεν υμίν τόν νόμον;
Καί ουδείς εξ υμών ποιεί τόν νόμον.Τί,με ζητείτε αποκτείναι;"
( Ιωάν.Κεφ.ζ',14-20)

Είναι μεγάλη η εορτή της Μεσοπεντηκοστής, τής Ορθοδόξου
Ανατολικής Εκκλησίας τού Χριστού, τήν ΤΕΤΆΡΤΗ ημέρα ,
τής τέταρτης εβδομάδας, από τήν ΚΥΡΙΑΚΉ τού Πάσχα.

Μετά τήν ΚΥΡΙΑΚΉ τής θεραπείας, τού Παραλύτου τής Βηθεσδά,κατάτήν ημέρα τού ΣΆΒΒΑΤΟΥ,ημέρα αργίας,
πού κατά τόν Μωσαϊκόν Νόμον, απαγορεύονταν κάθε εργασία.

-"Μνήσθητι τήν ημέραν τών Σαββάτων τού αγιάζειν αυτήν.
Έξ (6), ημέρας εργά καί ποιήσεις πάντα τά έργα σου.
Τή δέ, ημέρα τή εβδόμη Σάββατα , Κυρίω τώ Θεώ σου.
Ού ποιήσεις εν αυτή, πάν έργον,Σύ καί ο υιός σου,ο παίς σου,
καί η παιδίσκη σου, καί ο προσήλυτος ο παροικών εν σοί..."
(Έξοδος,Κ',8-11).

Η εικοστή πέμπτη ημέρα, από τήν Κυριακή τού Πάσχα, λοιπόν,
είναι αφιερωμένη, στήν εορτή τής Μεσοπεντηκοστής.

Εννοείται ότι οι Απόστολοι καί οι πρώτοι Χριστιανοί,
τήν εόρταζαν πάντοτε, σύμφωνα μέ τό Ιουδαϊκό Πάσχα.
Η δέ εορτή τής Πεντηκοστής, συνέπιπτε μέ τήν Ιουδαϊκή
εορτή,τής Σκηνοπηγίας,( Ιωάν.Κεφ.ζ',2),τήν οποία γιόρταζαν
στήν έρημο,μέσα σέ σκηνές ,
είς ανάμνησιν τής επί σαράντα χρόνια περιπλάνησής των,
έως ότου, μετά τόν θάνατον τού Μωυσή,
ο διάδοχός του, Ιησούς τού Ναυή,τούς εγκατέστησε στή
Γή τών πατέρων τους,τήν οποία κατείχαν άλλοι λαοί.

Λίγα πράγματα έχω νά γράψω,γιά τά γεγονότα τής Εορτής.
Διότι,τά σχετικά, τά ιστορεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, είς
τήν περικοπήν τής ημέρας.( Ιωάν.Κεφ.ζ',14-30 ).

Απολυτίκιον Ήχοςπλ.δ'.
Μεσούσης τής εορτής,διψώσαν μου τήν ψυχήν,ευσεβείας
πότισον νάματα.Ότι πάσι Σωτήρ εβόησας.Ο διψών, ερχέσθω
πρός με,καί πινέτω.Η πηγή τής ζωής,Χριστέ,ο Θεός ημών,
δόξα Σοι.
Κοντάκιον. Ήχος β'.( Ο υψωθείς εν τώ Σταυρώ...)
Τής εορτής τής νομικής μεσαζούσης,ο τών απάντων Ποιητής
καί Δεσπότης,πρός τούς παρόντας έλεγε,Χριστός,ο Θεός.
Δεύτε καί αρύσασθε ύδωρ αθανασίας.
Όθεν,Σοί προπίπτομεν καί πιστώς εκβοώμεν:Τούς οικτιρμούς Σου
δώρησαι,ημίν.Σύ γάρ, υπάρχεις,η πηγή τής ζωής ημών .

-Ο Κύριος Ιησούς Χριστός,ανέβη είς τόν Ναόν τού Σολομώντος,
καί εδίδασκε, ενώπιον τών μαθητών Του,τά πλήθη.
Ιδιαιτέρως βαρυσήμαντος τής διδαχής
τού Κυρίου, είναι η προτροπή Του, "Μή κρίνετε κατ' όψιν,
αλλά τήν δικαίαν κρίσιν κρίνατε."(Ιωάν.ζ',25).

Είχε προηγηθεί η θαυματουργική θεραπεία,τού επί 38 έτη,
παραλύτου τής Βηθεσδά, μέ τό Παντοδύναμο πρόσταγμα
τού Κυρίου.Καί οι επικριτές Του,εσχολίαζαν δυσμενώς, ότι
εν ημέρα Σαββάτου,τόν εθεράπευσε,καί παρέβη δήθεν,
ο Χριστός,τήν θείαν εντολή,περί τής αργίας τού Σαββάτου !

Αλλά τούς απέδειξε αποστομωτικώς,ότι δέν ήταν αυτό, παράβασις,αλλά συμμόρφωση πρός τό πνεύμα τού Θείου
νόμου, ο οποίος επιβάλλει,νά μή παραλείπεται καμία ευκαιρία,
πρός αγαθοεργίαν.
Πόσοι άνθρωποι, δυστυχώς,δέν εμβαθύνουν, όπως πρέπει,
είς τήν ουσίαν,αλλά μένουν είς τούς τύπους,ενώ,
"καί ταύτα έδει ποιήσαι, κα'κείνα μή αφιέναι."( Ματθ.κγ',23 ).

Αυτήν τήν θεολογία τής ακριβείας τής πίστεως,( η οποία
πρέπει ουσιαστικά καί όχι φαινομενικά, νά είναι απλανής,
καί ανόθευτη, καί τής αγάπης πρός όλους, διδάσκει ο Κύριος,
ώς τεκμήριον τού ορθοτομούντος τήν αλήθειαν χριστιανού,
τού "μή κρίνοντος κατ' όψιν,αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνοντος."

Μετά 15/νθήμερον, εορτάζει η Αγία Εκκλησία μας, τήν άλλη
μεγάλη εορτή,εν ημέρα Πέμπτη, τήν ΑΝΆΛΗΨΗ τού ΧΡΙΣΤΟΎ,
είς Ουρανούς, τήν τεσσαρακοστήν ημέραν, από τής Αναστάσεώς
Τού, υποσχεθείς στούς μαθητάς Του,ότι θά ενισχυθούν,
μέ " δύναμιν εξ ύψους, επελθόντος τού Αγίου Πνεύματος εφ' υμας.
Καί,έσεσθέ μοι, μάρτυρες εν όλη τή Ιουδαία καί Σαμαρεία, καί
έως εσχάτου τής Γής,.
Καί ταύτα ειπών,βλεπόντων αυτών επήρθη , καί νεφέλη
υπέλαβεν Αυτόν,από τών οφθαλμών αυτών." (Πράξ.Κεφ.Α',8-9).

Επανέρχομαι είς τό υπό ανάπτυξη θέμα,καί τόν διάλογο πού
επακολούθησε, μεταξύ, τού Ιησού καί τών Ιουδαίων (Ιωάν.',20-30).

"Απεκρίθη ο όχλος καί είπε: Δαιμόνιον έχεις.Τίς Σε, ζητεί
αποκτείναι ; Απεκρίθη ο Ιησούς καί είπεν αυτοίς. Έν έργον εποίησα, καί πάντες θαυμάζετε διά τούτο.
Μωϋσής δέδωκεν υμίν τήν
περιτομήν,ούχ εκ τού Μωυσέως εστίν, αλλ'εκ τών πατέρων,
καί εν Σαββάτω περιτέμνετε άνθρωπον.Εί περιτομήν λαμβάνει
άνθρωπος εν Σαββάτω ίνα μή λυθεί ο νόμος Μωυσέως,εμοί
χολάτε ότι όλον άνθρωπον υγιή εποίησα εν Σαββάτω !
Μήν κρίνετε κατ'όψιν, αλλά τήν δικαίαν κρίσιν κρίνατε.
Έλεγον ούν τινές εκ τών Ιεροσολυμιτών.Ούχ ούτός εστίν,
όν ζητούσιν αποκτείναι ; Καί Ίδε, παρρησία λαλεί καί ουδέν
Αυτώ λέγουσι.
Μήπως αληθώς έγνωσαν οι άρχοντες ότι ούτός εστίν
αληθώς ο Χριστός; Αλλά τούτον οίδαμεν πόθεν εστίν.
Έκραξεν ούν εν τώ Ιερώ, διδάσκων ο Ιησούς καί λέγων
Κ'αμέ οίδατε, καί οίδατε πόθεν ειμί.Καί απ'εμαυτού,
ούκ ελήλυθα, αλλ'έστιν αληθινός ο πέμψας με, όν υμείς
.ούκ οίδατε.Εγώ,οίδα Αυτόν, ότι παρ'Αυτού ειμί κ'ακείνος
μέ απέστειλεν.Εζήτουν ούν Αυτόν πιάσαι καί ουδείς επέβαλεν επ'Αυτόν τήν χείρα,ότι ούπω εληλύθει η ώρα Αυτού."
( Ιωάν.ζ',21-30 ).

Αγαπητοί μου φίλοι καί φίλες αναγνώστες, αυτή τη φορά,
νομίζω ότι δέν σάς εκούρασα.
Σήμερα , μέ τό τέλος τού Μάρτη,σάς εύχομαι από αύριο,
πρώτη τού Απρίλη, υγεία, ειρήνη εαρινή, κάθε χαρά
προσωπική καί Οικογενειακή.
Σάς ασπάζομαι μέ αγάπη
Χρίστος Γ Κοτρώτσος
Θεολόγος- Φιλόλογος -Παιδαγωγός

Επίτ. Γεν. Επίθ/τής Μ.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια,31 Μαρτίου 2019
Οδός: ΑΝΑΚΟΎΣ 25 καί ΣΑΡΔΕΩΝ, Τ.Κ.143 41 Τηλ.210 2511254

+ Γ' ΚΥΡΙΑΚΉ τών ΝΗΣΤΕΙΏΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΉΣΕΩΣ).

Βιβλιογραφία: 1.ΠΑΛΑΙΑ & ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΉΚΗ
2.ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ ΟΡΘΟΔΌΞΟΥ

 
< Προηγ.   Επόμ. >
spacer.png, 0 kB

© 2007 www.mesenikolas.gr | Developed and Hosted by Kataskevi eshop Plushost.gr | Supported by Fatsimare.gr