spacer.png, 0 kB
Χρίστος Κοτρώτσος: Η ΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ (Δ μέρος) Εκτύπωση E-mail

           ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ,  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.  ΜΕΓΆΛΟΥ. ΣΆΒΒΑΤΟ Υ

        "Α ν ά σ τα  ο. Θ ε ό ς , κ ρ ί ν ο ν  τ ή ν  Γ ή ν, ό τ ι  Σύ

   κ α τ α κ λ ή ρ ο ν ο μ ή σ ε ι ς.  ε ν  π ά σ ι   τ ο ί ς. Έ θ ν ε σ ι ν ."

     Προανάκρουσμα τής Αναστάσεως.Τό λειτουργικόν καί
  Αγιογραφικόν τούτο επιφώνημα.,έχει μεγάλο βάθος καί
προοπτικήν.Ο Χριστός,ανίσταται,ώς Παντοδύναμος.
Καί μή λησμονώμεν : α) Ότι Αυτός θά κρίνη τήν Γήν καί
β) Η Βασιλεία Του θά έλθη, οπωσδήποτε,είς πάντα τά Έθνη
Ημείς είμεθα ," λαός Του καί κληρονομία Του"εν τοίς έθνεσιν,
αληθείς ,"συγκληρονόμοι Χριστού Αναστάσεως.", διότι,
"είπερ συμπάσχομεν,ίνα καί συνδοξασθώμεν". ( Ρωμ.η',17-18 ).

   - Μετά  τό  "Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός κ. τ. λ.".
Αναγινώσκεται ο Προοιμιακός τού Εσπερινού ψαλμός ΡΓ=103ος..
Τά τελούμενα, γίνονται τήν ( πρωίαν ), τού Μεγάλου Σαββάτου.
Μετά τή μεγάλη δέηση τών  Ειρηνικών, είς τό: "Κύριε ,εκέκραξα
πρός Σέ,εισάκουσόν μου ", ψάλλονται τά στιχηρά τού Α'. Ήχου.

Τάς εσπερινάς ημών ευχάς πρόσδεξαι,Άγιε Κύριε,
καί παράσχου ημίν άφεσιν αμαρτιών, ότι μόνος εί,
ο δείξας,εν κόσμω τήν Ανάστασιν.

Κυκλώσατε,λαοί Σιών καί περιλάβετε αυτήν,καί δότε δόξαν
εν αυτή,τώ αναστάντι εκ νεκρών.Ότι Αυτός έστιν ο Θεός
ημών,ο λυτρωσάμενος ημάς εκ τών ανομιών ημών.

Δεύτε,λαοί,υμνήσωμεν καί προσκυνήσωμεν Χριστόν,
δοξάζοντες Αυτού τήν εκ νεκρών Ανάστασιν, ότι Αυτός
εστίν ο Θεός ημών,ο εκ τής πλάνης του εχθρού, τόν κόσμον
λυτρωσάμενος.

Τώ πάθει σου, Χριστέ,παθών ηλευθερώθημεν καί τή
Αναστάσει .Σου,εκ φθοράς ελυτρώθημεν,Κύριε, δόξα Σοι.
                                    Ηχος πλ.Α'.
Σήμερον ο Άδης στένων βοά.Συνέφερέ μοι,εί τόν εκ Μαρίας
γεννηθέντα, μή υπεδεξάμην.Ελθών γάρ επ' εμέ, το κράτος μου
έλυσε.Πύλας χαλκάς συνέτριψε.Ψυχάς,άς κατείχον τό πρίν,
Θεός ών ανέστησε.Δόξα, Κύριε, τώ Σταυρώ Σου, καί
τή Αναστάσει Σου.

Σήμερον ο Άδης στένων βοά.Κατελύθη μου η εξουσία.
Εδεξάμην θνητόν,ώσπερ ένα τών θανόντων.Τούτον δε,
κατέχειν όλως ούκ ισχύω, αλλ' άπολώ μετά τούτου,
ών εβασίλευον.Εγώ είχον τούς νεκρούς απ' αιώνος.
Αλλ'ούτος, ιδού πάντας εγείρει.Δόξα, Κύριε, τώ Σταυρώ σου,
καί τή Αναστάσει Σου.

Σήμερον ο Άδης στένων βοά.Κατεπόθη μου τό κράτος.Ο Ποιμήν
εσταυρώθη καί τόν Αδάμ ανέστησεν.Ώνπερ εβασίλευον,
εστέρημαι.Καί ούς κατέπιον ισχύσας,πάντας εξήμεσα.
Εκένωσε τούς τάφους ο σταυρωθείς.Ούκ ισχύει τού θανάτου
τό κράτος.. Δόξα,Κύριε, τώ Σταυρώ σου και τή Αναστάσει Σου.
                                        Δόξα_Ήχος πλ.β'.
Τήν Σήμερον μυστικώς ο μέγας Μωϋσής προδιετυπούτο λέγων:
Καί ευλόγησεν  ο Θεός, τήν ημέραν τήν εβδόμην.Τούτο γάρ εστί,
τό ευλογημένον Σάββατον,αύτη εστίν,η τής καταπαύσεως  ημέρα,
εν ή κατέπαυσεν από πάντων τών έργων Αυτού,ο Μονογενής
Υιός του Θεού,διά τής κατά τον θάνατον οικονομίας,τή σαρκί
σαββατίσας.Καί είς ό ήν, πάλιν επανελθών διά τής Αναστάσεως,
εδωρήσατο ημίν,ζωήν τήν αιώνιον, ώς μόνος αγαθός
καί φιλάνθρωπος.
                            Καί νύν Ήχος α' Θεοτοκίον
Τήν παγκόσμιον δόξαν, τήν εξ ανθρώπων σπαρείσαν καί
τόν Δεσπότην τελούσαν,τήν επουράνιον πύλην,υμνήσωμεν
Μαρίαν τήν Παρθένον, τών Ασωμάτων τό άσμα και τών
πιστών το εγκαλώπισμα.Αύτη γάρ ανεδείχθη ουρανός καί
Ναός τής Θεότητος.Άύτη το μεσότοιχον τής έχθρας καθελούσα,
ειρήνην αντεισήξε, καί τό βασίλειον ηνέωξε.
Ταύτην ούν κατέχοντες τής πίστεως τήν άγκυραν, υπέρμαχον
έχομεν,τόν εξ αυτής τεχθέντα Κύριον..Θαρσείτω τοίνυν,ο λαός
τού Θεού.Και γάρ  αυτός πολεμήσει τούς εχθρούς,
ώς παντοδύναμος.

Είσοδος μετά τού Ευαγγελίου.Φώς ιλαρόν, καί τά αναγνώσματα.
                                             Ανάγνωσμα α'.
                              Γενέσεως τό ανάγνωσμα (α'.1-13 )
"Εν αρχή εποίησεν ο Θεός, τόν Ουρανόν καί την Γήν...".
                                            Ανάγνωσμα β'.
                Προφητείας Ιωνά ,τό Ανάγνωσμα (Κεφ.α'-δ')
                                          Ανάγνωσμα γ'.
                   Προφητείας Δανιήλ το Ανάγνωσμα
                  (Κεφ.γ'.  καί Ύμνος τών τριών Παίδων)

    Τήν ώραν αυτήν,εγειρόμενοι,ψάλλομεν είς Ήχον α'.

Τόν Κύριον υμνείτε καί υπερυψούτε είς πάντας τούς αιώνας.
Αυτό επαναλαμβάνεται, μέ τόν Ύμνο τών τριών Παίδων:

Ευλογείτε,πάντα τά έργα Κυρίου τόν Κύριον.Υμνείτε. καί
υπερυψούτε Αυτόν είς τούς αιώνας.
Ευλογείτε, άγγελοι Κυρίου, ουρανοί Κυρίου,τόν Κύριον.
Τόν Κύριον υμνείτε...
Ευλογείτε, ύδατα πάντα,τά υπεράνω τών Ουρανών,πάσαι
άι Δυνάμεις Κυρίου,τόν Κύριον.
Τόν Κύριον υμνείτε...
...........................................................................................................
Ευλογούμεν Πατέρα, Υιόν καί Άγιον Πνεύμα, τόν Κύριον.
Τόν Κύριον υμνούμεν καί δοξολογούμεν είς πάντας τούς αιώνας.

Έπειτα συναπτή μικρά, καί αντί τού Τρισαγίου, ψάλλεται 
σέ Ήχον α'.Τό: Όσοι είς Χριστόν εβαπτίσθητε ,Χριστόν ενεδύσασθε.Αλληλλούια.
                                    Ο Απόστολος
Πάσα η Γή προσκυνησάτωσάν Σοι, καί ψαλλατωσάν σοι.
Αλλάξατε τώ Κυρίω,πάσα η γή.
Πρός Ρωμαίους επιστολής Παύλου, τό ανάγνωσμα.(Κεφ.ς'.3-11)

"Αδελφοί,όσοι είς Χριστόν εβαπτίσθημεν είς τόν θάνατον Αυτού
εβαπτίσθημεν.Συνετάφημεν ούν Αυτώ...".

Καί ευθύς αντί τού  "Αλληλούια "ψάλλεται σέ Ήχο βαρύ.

"Ανάστα, ο Θεός, κρίνον τήν Γήν, ότι σύ κατακληρονομήσεις
εν πάσι τοίς έθνεσι".
-Το αυτό καί μετά έξι στίχων.
                                      Ευαγγέλιον
                     Εκ τού κατά Ματθαίον (κη'.1-20)

Καί, καθεξής,η Θεία λειτουργία τού Μ.Βασιλείου.

Αντί δέ, του συνήθους Χερουβικού ύμνου, ψάλλεται το παρόν:

Σιγησάτω πάσα σάρξ βροτεία καί στήτω μετά φόβου καί τρόμου
καί ουδέν γήινον εν εαυτή λογιζέσθω.Ο γάρ Βασιλεύς τών
βασιλευόντων καί Κύριος τών κυριευόντων, προσέρχεται
σφαγιασθήναι καί δοθήναι είς βρώσιν τοίς πιστοίς.
Προηγούνται δέ, τούτου οι χοροί τών Αγγέλων μετά πάσης
αρχής καί εξουσίας,τά πολυόμματα Χερουβείμ καί τά
εξαπτέρυγα Σεραφείμ,τάς όψεις καλύπτοντα καί βοώντα
τόν ύμνον.Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Αντί τού " Αξιόν εστιν ", ψάλλεται το Θεοτοκίον τού ( πλ.δ) Ήχου.

" Επί σοί χαίρει Κεχαριτωμένη πάσα η Κτίσις, Αγγέλων τό
σύστημα καί ανθρώπων τό γένος, ηγιασμένε Ναέ, καί Παράδεισε
λογικέ, παρθενικόν καύχημα,εξ ής Θεός εσαρκώθη,καί παιδίον
γέγονεν,ο πρό αιώνων υπάρχων Θεός ημών.
Τήν γάρ σήν μήτραν θρόνον εποίησε, καί τήν σήν γαστέρα,
Πλατυτέραν Ουρανών απειργάσατο.Επί επί χαίρει Κεχαριτωμένη,
πάσα η Κτίσις, δόξα Σοι."

                            Κοινωνικόν_Ήχος Δ'.
Εξηγέρθη ώς ο υπνών Κύριος καί ανέστη σώζων ημάς.Αλληλούια.
Αντί δε, του "Είδομεν το φώς..."ψάλλεται τό παρόν:

Μνήσθητι,εύσπλαχνε, καί ημών,καθώς εμνημόνευσας τού
ληστού ,εν τή Βασιλεία των ουρανών.

Από τό εσπέρας τού Μ.Σαββάτου, αποσύρεται τών Αναλογίων,
τό Τριώδιον,καί έρχεται στή θέση του, τό ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΆΡΙΟΝ,
μέ τόν Ορθρον, τής ΚΥΡΙΑΚΉΣ  ΤΟΥ   ΠΆΣΧΑ.

Αυτή τή φορά, τό κείμενο του θέματος είναι σέ λογικά όρια.

Σάς ασπάζομαι φιλικά όλους καί εγκάρδια, μέ τήν αγάπη μου.

Χρόνια πολλά, Καλή Ανάσταση καί Καλό Πάσχα.Χριστός Ανέστη !

Χρίστος Γ. Κοτρώτσος.Θεολόγος, Φιλόλογος,Παιδαγωγός
Επίτ.Γεν. Επίθ/τήςΜ.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια,9 Μαρτίου 2019
ΑΝΑΚΟΎΣ 25 καί ΣΑΡΔΕΩΝ. Τ. Κ.143 41. Τηλ.οικ.210 2511254

Σάββατον, 9η. Μαρτίου 2019
+ Αγίων 40 Μαρτύρων,Καισαρίου  θαυματουργού.

ΠΗΓΈΣ & ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ :
1.ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ. ΟΡΘΟΔΌΞΟΥ

 
< Προηγ.   Επόμ. >
spacer.png, 0 kB

© 2007 www.mesenikolas.gr | Developed and Hosted by Kataskevi eshop Plushost.gr | Supported by Fatsimare.gr