spacer.png, 0 kB
Χρίστος Κοτρώτσος: Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ Εκτύπωση E-mail

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ( Τ ό Π ά τ ε ρ η μ ώ ν. )

Η προσευχή, έχει ώς σκοπό, κατ'αρχήν καί κατά κύριο λόγο ,
την εξύμνησητού Θεού,γιά τή δημιουργία καί τή λύτρωση.
Στή συνέχεια, επιδιώκεται η αρωγή τού Θεού γιά τη θεραπεία
των αναγκών τής ζωής, ενώ τό κεντρικό χαρακτηριστικό της
είναι,η δέηση γιά τήν έλευση τής βασιλείας τού Θεού.

Τό γεγονός αυτό, διδάσκει ο Ιησούς Χριστός ,στήν επί τού Όρους
Ομιλία, πρός τούς μαθητές Του καί τά πλήθη τού κόσμου..

"Σύ δέ,όταν προσεύχη,είσελθε είς τό ταμιείον σου,καί κλείσας
τήν θύραν σου,πρόσευξαι τώ Πατρί σου,τώ εν τώ κρυπτώ,
καί ο Πατήρ σου,ο βλέπων εν τώ κρυπτώ, αποδώσει σοι,
εν τώ φανερώ.
Προσευχόμενοι δέ, μή βαττολογήσητε ώσπερ οι Εθνικοί.
Δοκούσι γάρ,ότι εν τή πολυλογία αυτών,εισακουσθήσονται.
Μή ούν ομοιωθήτε αυτοίς.Οίδε γάρ ο Πατήρ υμών,ών υμείς
χρείαν έχητε,πρό τού υμάς,αιτήσαι Αυτόν.

-Ούτως ούν, προσεύχεσθε υμείς:

"Πάτερ ημών,ο εν τοίς ουρανοίς,
αγιασθήτω τό όνομά Σου.
Ελθέτω η Βασιλεία Σου,
γενηθήτω τό θέλημά Σου,ώς εν ουρανώ καί επί τής Γής.
Τόν άρτον ημών τόν επιούσιον,δός ημίν σήμερον.
Κάί,άφες ημίν τά οφειλήματα ημών,ώς καί ημείς αφίεμεν
τοίς οφειλέταις ημών.
Καί,μή εισενέγκης ημάς είς πειρασμόν,αλλά ρύσαι ημάς,
από τού πονηρού.
-Ότι Σού εστιν,η Βασιλεία καί η δύναμις καί η δόξα,
είς τούς αιώνας..Αμήν."(Ματθ.ς',6-13).

-Ομοίως,καί ο Ευαγγελιστής Λουκάς,γιά τό ίδιο θέμα γράφει:

Είπε δέ τις,τών μαθητών Αυτώ,( πρός τόν Χριστόν):

"Κύριε, δίδαξον ημάς προσεύχεσθαι.Καθώς καί Ιωάννης,
(ο Βαπτιστής),ακούσαμε νά διδάσκη,τούς μαθητάς αυτού."

-Είπε δέ, αυτοίς.Όταν προσεύχεσθε,λέγετε:

"Πάτερ ημών,ο εν τοίς ουρανοίς,
αγιασθήτω τό όνομά Σου.
Ελθέτω η Βασιλεία Σου,
γενηθήτω τό θέλημά Σου,ώς εν ουρανώ,καί επί τής Γής.
Τόν άρτον ημών τόν επιούσιον,δίδου ημίν, τό καθ' ημέραν.
Καί, άφες ημίν,τάς αμαρτίας ημών.Καί γάρ, αυτοί αφίεμεν,
παντί τώ. οφείλοντι ημίν .
Καί μή εισενέγκης ημάς είς πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς,
από τού πονηρού."(Λουκ.ια',1-4).

Τά ανωτέρω, είναι όσα αναφέρουν οι δύο Ευαγγελιστές,
ο Ματθαίος καί ο Λουκάς, είς τά Ευαγγέλιά των,διά τόν
τρόπον τής προσευχής,από τούς μαθητάς τού Χριστού,
καί από όλους τούς πιστούς,όταν απευθύνονται,πρός
τόν επουράνιον Πατέρα, δημιουργόν-ποιητήν, Ουρανού
καί Γής,"ορατών τε πάντων καί αοράτων."

Τόν Πανάγαθον Κυβερνήτην καί Προνοητήν, τού σύμπαντος
κόσμου.Είναι τό πρώτο μέλημα τού κάθε ανθρώπου.
Η δοξολογία καί ευχαριστία, πρός τόν Θεόν-Πατέρα,άμα
τή εγέρσει, εκ τού νυκτερινού ύπνου.Αλλά καί είς πάσαν ώραν
καί στιγμήν,
Συχνή, καί αδιάλειπτος επικοινωνία μέ τόν Θεόν,Πατέρα
τών πιστών Χριστιανών, είς κάθε περίστασιν τού βίου.
Ιδιαίτερα δέ, σέ ώρα ανάγκης καί θλίψεων,διά τήν άμεση
επέμβασή Του,πρός ενίσχυσιν, βοήθειαν καί παρηγορίαν.

Ο αείμνηστος, διαπρεπής καθηγητής, τού Ε,Κ.Π.Αθηνών,
καί έγκριτος συγγραφέας, Παν.Ν Τρεμπέλας,τής έδρας
τής Δογματικής,καί έγκυρος μεταφραστής,τήςΚαινήςΔιαθήκης,
καί πολλών βιβλίων τήςΠαλαιάς Διαθήκης,μεταφράζει
τήν Κυριακήν προσευχήν,τού Ευαγγελίου τού Ματθαίου,ώς εξής:

"Σείς λοιπόν,καθώςείσθε αντίθετοι, μέ τούς Εθνικούς,καί τήν
πολυλογίαν="βαττολογίαν"των ,πρέπει,κατά τόν ακόλουθον τρόπον,νά προσεύχεσθε:
"Πατέρα μας,πού είσαι πανταχού παρών, εξαιρετικά όμως,
όχι μόνον στούς ουρανούς,αλλά μέ τήν πανταχού παρουσία Σου,
γεμίζεις τό σύμπαν,ώστε νά αναγνώρισθή η αγιότητά Σου,
καί νά δοξασθή καί λατρευθή,αξίως,τό Αγιον όνομά Σου.

ΕΊθε νά έλθη η Βασιλεία Σου,καί εδώ στή Γή, διά τής ελεύθερης
καί πρόθυμης υποταγής, όλων τών ανθρώπων,είς Σέ, τόν Θεόν
μας,διά τής υπακοής είς τό θέλημά Σου.
Τά προστάγματά Σου, νά γίνουν πραγματικά καί αφοσιωμένα,
από τά παιδιά Σου, καί εδώ στή Γή,όπως γίνεται τό Άγιον θέλημά Σου,στόν ουρανό,από τούς Αγίους Αγγέλους.

Τόν άρτον μας, τόν καθημερινό,καί αναγκαίο,γιά τήν
συντήρηση, τής υπάρξεώς μας,δός μας τον, γιά σήμερα.

Καί συγχώρεσέ μας,τά όσα σού χρεωστούμε,λόγω τών
αναρίθμητων αμαρτιών μας, καθώς καί εμείς συγχωρούμε
εκείνους,πού μάς έχουν αδικήσει,καί είναι χρεώστες,
μέ αυτά, πού μάς οφείλουν.
Καί μή επιτρέψης νά πέσωμε σέ πειρασμό, αλλά γλίτωσέ μας,
από τόν πονηρό.

Ζητούμε δέ, όλα αυτά από Εσένα, διότι ιδική Σου, είναι η
Βασιλεία,καί η δύναμις καί η δόξα, είς τούς ατελευτήτους
αιώνας.Αμήν."

Είναι η προσευχή,πού εδίδαξε αυτούσια ο διδάσκαλος Χριστός,
στούς μαθητάς Του καί τά πλήθη,κατά τήν Ομιλία Του,
από τό Όρος , κοντά στήν Καπερναούμ.

Αποτελεί τό υπόδειγμα, καί δέν συγκρίνεται μέ καμιά άλλη.
Είναι πολύ σύντομη καί περιεκτική.
Μπορούν νά τήν αποστηθίσουν ,ακόμη καί τά νήπια.

Η κατ'εξοχήν προσευχή τής Εκκλησίας.Η προσευχή τών
προσευχών.Από αυτήν αντλούν τό περιεχόμενό τους,
σχεδόν όλες οι προσευχές τής Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.
Είναι η Κυριακή προσευχή,η βάση τής διδασκαλίας, τών Αγίων
Πατέρων τής Εκκλησίας καί τής Καινής Διαθήκης.

Τά νοήματά της είναι απλά καί σαφή,ώστε νά γίνονται κατανοητά
από όλους τούς ανθρώπους,χωρίς τήν παραμικρή δυσκολία.

Πρίν ολοκληρώσω, πιστεύω ότι θά μού επιτρέψετε, νά αναφερθώ
σέ μερικά εδάφια τής Παλαιάς καί τής Καινής Διαθήκης,τά οποία
αποδεικνύουν τήν σημασία καί τήν δύναμη τής προσευχής.

1."Κύριε,εισάκουσον τής προσευχής μου,ενώτισαι τήν δέησίν μου
εν τή αληθεία Σου, εισάκουσόν μου,εν τή δικαιοσύνη Σου,καί μή εισέλθης είς κρίσιν μετά τού δούλου Σου, ότι ού δικαιωθήσεται ενώπιόν Σου,πάς ζών". (Ψαλμ.142ος,1).

2."Κατευθυνθήτω η προσευχή μου, ώς θυμίαμα ενώπιόν Σου,
έπαρσις τών χειρών μου,θυσία εσπερινή,εισάκουσόν μου Κυριε".
(Ψαλμ.140ος,στιχ,2).

3."Φωνή μου πρός Κύριον εκέκραξα,φωνή μου πρός Κύριον
εδεήθην.Εκχεώ ενώπιονΑυτού,τήν δέησίν μου , τήν θλί.ψιν μου, ενώπιον Αυτού απαγγελώ."(Ψαλμ.141ος,2-3).

4."Προσεύχεσθε δέ,ίνα μή γένηται η φυγή υμών χειμώνος.
Έσονται γάρ αι ημέραι εκείναι θλίψεις,Οία ού γέγονε τοιαύτη,
απ'αρχής κτίσεως,ής έκτισεν ο Θεός έως τού νύν,καί ού μή
γένηται,καί εί μή Κύριος τάς ημέρας,ούκ άν εσώθη πάσα σάρξ."(Μαρκ.ιγ',18-20).

5."Ο μέν ούν Πέτρος,ετηρείτο εν τή φυλακή.Προσευχή δέ,
εκτενής,γινομένη υπό τής Εκκλησίας πρός τόν Θεόν,
υπέρ αυτού.
Ότε δέ, έμελλεν αυτόν προάγειν ο Ηρώδης,τή νυκτί εκείνη,
ήν ο Πέτρος κοιμώμενος, μεταξύ δύο στρατιωτών,δεδεμένος
αλύσεσι δυσί.Φύλακέςτε πρό τής θύρας,ετήρουν τήν φυλακήν.
Καί, ιδού Άγγελος Κυρίου επέστη,και φώς έλαμψεν εν τώ
οικήματι.Πατάξας δέ, τήν πλευράν τού Πέτρου,ήγειρεν αυτόν
λέγων.Ανάστα εν τάχει.Καί εξέπεσον αυτού αι αλύσεις εκ
τών χειρών.Είπέ τε ο Άγγελος πρός αυτόν.Περίζωσαι καί
υπόδησαι τά σανδάλιά σου.Εποίησε δέ,ούτω.Καί,λέγει αυτώ:
Περιβαλλού τό ιμάτιόν σου καί ακολούθει μοι.
Καί εξελθών ηκολούθει αυτώ,καί ούκ ήδει ότι αληθές έστι,
τό γινόμενον διά τού Αγγέλου.Εδόκει δέ,όραμα βλέπειν."
Λουκάς,(Πράξ.ιβ', 5-9).

6."Υπογραμμός καί τύπος γενόμενος,ο Αυτός,Ιησούς Χριστός:"
"Είς τούτο γάρ εκλήθητε, ότι καί Χριστός έπαθεν υπέρ ημών,
υμίν υπολιμπάνων υπογραμμόν,ίνα επακολουθήσητε τοίς
ίχνεσιν Αυτού.Ός αμαρτίαν ούκ εποίησεν,ουδέ ευρέθη δόλος
εν τώ στόματι Αυτού.Ός λοιδορούμενος ούκ αντελοιδόρει,
πάσχων ούκ ηπείλει,παρεδίδου δέ,τώ κρίνονται δικαίως."
(Ά' Πέτρου β',21-23).

Ευαγγελιστής Ιωάννης:Ο Ιησούς Χριστός, προσευχόμενος,
μικρόν πρό τού Πάθους.Ευαγγέλιον ,(Ιωάν.ΙΖ',Κεφ.1-26).
Γενόμενος ημίν, υπόδειγμα υπακοής,προσευχομένου.

7."Ηλίας, άνθρωπος ήν,ομοιοπαθής ημίν, καί προσευχή,
προσηύξατο τού μή βρέξαι, καί ούκ έβρεξεν επί τής Γής,
ενιαυτούς τρείς καί μήνας έξ.
Καί, πάλιν προσηύξατο, καί ο ουρανός υετόν έδωκε,καί
η Γή εβλάστησε τόν καρπόν αυτής." Καθ.Ιακ.(Κεφ.ε',17-18).

Αγαπητοί φίλοι-ες, αναγνώστες. Εκατομμύρια Χριστιανοί,πιστά
μέλη τής Εκκλησίας τού Χριστού, επί είκοσι αιώνες, απευθύνουν
τήν Κυριακήν προσευχήν.Οι Απόστολοι ,Ιεράρχες Όσιοι, Ασκητές,
Μάρτυρες, Κληρικοί και λαϊκοί,άνδρες καί γυναίκες.
Μακάρι όλοι μας, μέ συναίσθηση καί ταπείνωση,νά μάς αξιώνει
ο Κύριος,νά αποκαλούμε τόν Ύψιστον Θεόν, Πατέρα μας.

Σάς ασπάζομαι όλους στοργικά,

Χρίστος Γ. Κοτρώτσος, Θεολόγος, Φιλόλογος, Παιδαγωγός.
Επίτ.Γεν.Επιθ/τής Μ.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, ΑΝΑΚΟΎΣ 25
Τ.Κ.143 41 Τηλ.οικ. 210 2511254.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, 25 Ιανουαρίου 2019
+Αγ.Γρηγορίου τού Θεολόγου ( Εκ τών Τριών Ιεραρχών).

Είς τούς εορτάζοντες, καί σέ όλους σας, Χρόνια πολλά,
μέ υγεία, ειρήνη, αγάπη καί χαρά.Καί εκπλήρωση μέ
ευόδωση,κάθε αγαθής επίθυμίας , παρά τού δωρεοδότου
Θεού Πατρός.

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α:
.........................................

1) Η ΠΑΛΑΙΑ καί Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΉΚΗ.
2) Μεταφράσεις,Παν. Ν. Τρεμπέλα, τής Βίβλου(Π.&Κ Διαθήκης).
3)Αρχιμ. Γεωργίου Δ. Μπίζα."Έ χ ο υ μ ε Π α τ έ ρ α!"

 
< Προηγ.   Επόμ. >
spacer.png, 0 kB

© 2007 www.mesenikolas.gr | Developed and Hosted by Kataskevi eshop Plushost.gr | Supported by Fatsimare.gr