spacer.png, 0 kB
Χρίστος Κοτρώτσος: ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟΝ Εκτύπωση E-mail

ΑΠΟΔΟΤΕ ΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΤΩ ΚΑΙΣΑΡΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΩ ΘΕΏ.

ΚΙΝΗΤΑΙ ΕΟΡΤΑΙ - Τ Ο Τ Ρ Ι Ω Δ Ι Ο Ν

Τό Τ ρ ι ώ δ ι ο ν, είναι τό Λειτουργικόν Βιβλίον,τής Εκκλησίας,
τό οποίον περιλαμβάνει τίς Ακολουθίες τών Κινητών Εορτών ,
πρό τού Πάσχα. Από τής Κυριακής τού Τελώνου καί Φαρισαίου,
μέχρι καί τού Μεγάλου Σαββάτου, συμπεριλαμβανομένου.
Ωνομάστηκε Τριώδιον, διότι οι υμνογραφικοί Κανόνες, πού
περιέχονται σέ αυτό, έχουν μόνο τρείς Ωδές,αντί τών εννέα,
πού είθισται νά έχουν.Ήτοι, τήν 8η καί 9η ωδή, καί μία από
τίς πέντε πρώτες.
Μεταξύ τών είκοσι περίπου ποιητών Τριωδίων, περι-
λαμβάνονται, καί οι : Κοσμάς, επίσκοπος Μαϊουμά, Θεόδωρος
καί Ιωσήφ,οι Στουδίτες ,Ανδρέας, αρχιεπίσκοπος Κρήτης,κ.α.

Σέ τέσσερις Εβδομάδες ,καί συγκεκριμένα τήν Κυριακή,
17η Φεβρουαρίου 2019,τό Τριώδιον, γιά φέτος,μεταφέρεται
είς τά Αναλόγια. Καί αρχίζει, ή ανοίγει,η χρήση του.
Μέ τά κατανυκτικά τροπάρια,προετοιμασίας,γιά τή δεύτερη
Μεγάλη Εορτή,τής Αναστάσεως τού Χριστού,τό ΠΑΣΧΑ.
Αρχίζει η περίοδος αυτή μέ τά κατανυκτικά τροπάρια ,
τής μετανοίας,τών πιστών Χριστιανών, από τήν πρώτη
Κυριακή, δηλαδή, τού Τελώνου καί Φαρισαίου.

ΣΤΊΧΟΙ , ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ.

-"Ουαί υμίν,γραμματείς καί Φαρισαίοι,
ότι κλείετε τήν βασιλείαν.τών ουρανών, έμπροσθεν
τών ανθρώπων.Υμείς γάρ ,ούκ εισέρχεσθε,ουδέ τούς
εισερχομένους αφίετε εισελθείν."(Ματθ.κγ',14).

1."Τότε, πορευθέντες οι Φαρισαίοι συμβούλιον έλαβον, όπως
Αυτόν παγιδεύσωσιν εν λόγω.Καί αποστέλλουσιν αυτώ,τούς
μαθητάς αυτών, μετά τών Ηρωδιανών, λέγοντες:
Διδάσκαλε,οίδαμεν ότι αληθής εί,καί τήν αλήθειαν τού Θεού
διδάσκεις, καί ού μέλλει Σοι,περί ουδενός.Ού γάρ βλέπεις
είς πρόσωπον ανθρώπων.Ειπέ ούν ημίν,τί Σοί δοκεί;
Έξεστι δούναι κήνσον Καίσαρι,ή ού ;Γνούς δέ ο Ιησούς,τήν
πονηρίαν αυτών είπε.Τί μέ πειράζετε, υποκριταί;Επιδείξατέ
μοι, τό νόμισμα τού κήνσου.Οι δέ προσήνεγκαν Αυτώ δηνάριον.
Καί λέγει αυτοίς.Τίνος η εικών αύτη καί η επιγραφή;
Λέγουσιν Αυτώ.Καίσαρος.Τότε λέγει αυτοίς.Απόδοτε ούν,
τά Καίσαρος Καίσαρι,καί τά τού Θεού,τώ Θεώ".(Ματθ.κβ',15-22).

.2."Καί αποστέλλουσι πρός Αυτόν,τινάς τών Φαρισαίων καί τών
Ηρωδιανών,ίνα Αυτόν αγρεύσωσι λόγω.Οι δέ ελθόντες, λέγουσιν
Αυτώ.Διδάσκαλε,οίδαμεν ότι αληθής εί καί ού μέλλει Σοι περί
ουδενός.Ου γάρ βλέπεις είς πρόσωπον ανθρώπων, αλλ' επ'αληθείας,τήν οδόν τού Θεού διδάσκεις.Ειπέ ούν ημίν.
Έξεστι δούναι κήνσον Καίσαρι, ή ού;Δώμεν, ή μή δώμεν;
Ο δέ ειδώς,αυτών τήν υπόκρισιν είπεν αυτοίς.Τί μέ πειράζετε;
Φέρετέ μοι δηνάριον ίνα ίδω.Οι δέ ήνεγκαν.Καί λέγει αυτοίς.
Τίνος η εικών αύτη καί η επιγραφή;Οι δέ,είπον.Καίσαρος.
Καί, απόκριθείς ο Ιησούς, είπεν αυτοίς. Απόδοτε τά Καίσαρος Καίσαρι, καί τά τού Θεού, τώ Θεώ. Καί εθαύμασαν επ'αυτώ".
(Μάρκ.ιβ',13-17).

3."Καί εζήτησαν οι αρχιερείς καί οι γραμματείς, επιβαλείν
επ' Αυτόν τάς χείρας,εν αυτή τη ώρα,και εφοβήθησαν τόν
λαόν.Έγνωσαν γάρ, ότι πρός αυτούς τάς παραβολάς,έλεγε.
Καί, παρατηρήσαντες, απέστειλαν εγκαθέτους,
υποφαινομένους εαυτούς δικαίους είναι,ίνα επιλάβωνται
αυτού τού λόγου, είς τό παραδούναι Αυτόν τή αρχή.,καί
τή εξουσία τού ηγεμόνος , καί επηρώτησαν Αυτόν, λέγοντες:
Διδάσκαλε,οίδαμεν ότι ορθώς,λέγεις καί διδάσκεις,καί ού
λαμβάνεις πρόσωπον, αλλ'επ'αληθείας τήν οδόν τού Θεού
διδάσκεις.Έξεστιν ημίν,Καίσαρι φόρον δούναι,ή ού;
Κατανοήσας δέ, αυτών τήν πανουργίαν, είπε πρός αυτούς.
Τί, μέ πειράζετε;Δείξατέ μοι , δηνάριον.Τίνος έχει εικόνα καί
επιγραφην; Αποκριθέντες δέ, είπον. Καίσαρος.
Απόδοτε τοίνυν, τά Καίσαρος Καίσαρι, καί τά τού Θεού τώ Θεώ.
Καί, ούκ ίσχυσαν επιλαβέσθαι Αυτού, ρήματος εναντίον τού λαού καί θαυμάσαντες επί τή αποκρίσει Αυτού,εσίγησαν."
(Λουκ.κ',19-26).

-Αγαπητοί μου φίλοι-ες, Μεσενικολίτες καί λοιποί αναγνώστες,
τών άρθρων μου, μέ τήν ποικιλία τών θεμάτων, πού κάθε φορά
αναπτύσσονται, γιά τήν ενημέρωσή σας.Γιά εκείνους, πού ενδια-
φέρουν,εν μέρει, ή συνολικά, τά γραφόμενά μου.
Μέ τήν καλημέρα μου,ευχές γιά υγεία, ειρήνη, καί εν αγάπη συμβίωση, οικογενειακώς, Θεία Χάριτι,καί τήν ευλογία τού Θεού.

-Όλα τά παραπάνω,αποδεικνύουν περίτρανα, τήν πονηρίαν
καί πανουργίαν, τών αρχόντων τών Ιουδαίων, γραμματέων καί
Φαρισαίων,διά τό υποκρυπτόμενον άσβεστον μίσος,κατά
τού Ιησού,διότι απεκάλυπτε τήν κακίαν καί μοχθηρίαν των,
εναντίον τού Σωτήρος-Χριστού, πώς θά τόν εξουδετερώσουν,
παντί τρόπω. Έβλεπαν καθαρά, ότι έπρεπε νά δράσουν,
τό ταχύτερον, διότι καθημερινά έχαναν, καί τό έσχατον όριον,
εκτιμήσεως, πού είχαν στόν Ισραηλιτικό λαό.

Άβυσσος,η ψυχή τού ανθρώπου,καί όχι μόνο η ψυχή, αλλά
καί τό μυαλό.Ο νούς , πού μηχανεύεται πολλάκις , κάθε
πονηρή σκέψη,καί επιδιώκει νά τήν ενεργοποιήσει,παντί τρόπω,
αρκεί νά επιτύχει τής παράνομης επιβουλής του,κατά τινος,ενώ,
στήν πραγματικότητα,είναι υποκριτικό, τό δήθεν ενδιαφέρον, πού επιμελώς υποκρύπτουν.

-Ήταν βέβαια, τό τρίτον έτος τής δημοσίας διδασκαλίας καί
δράσεως τού Χριστού,διά τών Παραβολών καί τών Θαυμάτων.
Καί, ενώ προσποιούνται,ότι τόν αναγνωρίζουν καί
τόν αποκαλούν διδάσκαλον, γιά τά μάτια τού κόσμου,
έσωθεν πνέουν μένεα, καί αβυσσαλέον μίσος καί κακίαν
φοβερή εναντίον Του.
Προσπαθούν μέ κάθε τρόπο καί δολιότητα, νά ακούσουν
νά λέγει κάτι,ή νά πράττει, γιά νά στηρίξουν κατηγορίαν
εναντίον Του, ώστε νά τόν έξοντώσουν,τό γρηγορότερο.

Ιδιαιτέρως,η κακία καί ή έχθρα, καθημερινά μεγάλωνε,
όσο έβλεπαν, νά τόν αγαπούν τά πλήθη, καί. νά τούς
δημιουργεί πρόβλημα, γιά τήν αμαρτωλή ζωήν των.
Προσποιούνται ότι θέλουν τήν αλήθειαν, νά απέχουν από
.κάθε ενέργεια,πού θά φανέρωνε τίς ύπουλες προθέσεις των.
Η ευθύνη ήταν συνολικά καί αποκλειστικά,ιδική των.
"Τών υψηλοφρόνων γραμματέων καί Φαρισαίων."

Άλλο πράγμα, δέν τούς απασχολούσε, παρά ο Ιησούς, μέρα καί νύχτα.Πώς θα εύρισκαν ισχυρό έρεισμα,γιά τό σκοπό τους.
Ήθελαν νά έχουν ένα λόγο πειστικό, ώστε νά ορμήσουν
ξαφνικά ,μέ αρκετούς δικούς τους, νά τόν συλλάβουν,
καί νά τόν προσαγάγουν είς τόν Πόντιον Πιλάτον,
τόν ηγεμόνα,τής Ρωμαϊκής εξουσίας, διά τα περαιτέρω.

Ό δέ Ιησούς,ήλεγχε τήν ολοφάνερη υποκρισία των,
η οποία συνεχώς αποτελούσε καταφανή πρόκλησιν.
"Καί,ουδείς εδύνατο Αυτώ αποκριθήναι λόγον,ουδέ
ετόλμησέ τις, απ'εκείνης τής ημέρας,επερωτήσαι Αυτόν
ουκέτι".(Ματθ.κβ',46).

"-Τότε ο Ιησούς ελάλησε τοίς όχλοις,καί τοίς μαθηταίς Αυτού,
λέγων: Επί τής Μωσέως καθέδρας εκάθισαν οι γραμματείς
καί οι Φαρισαίοι.Πάντα ούν, όσα άν είπωσιν υμίν τηρείν, τηρείτε
καί ποιείτε.Κατά δέ τά έργα αυτών,μή ποιείτε.Λέγουσι γάρ, καί
ού ποιούσι.Δεσμεύουσι γάρ,φορτία βαρέα καί δυσβάστακτα ,καί επιτιθέασι επί τούς ωμους τών ανθρώπων, τώ δέ δακτύλω
αυτών,ού θέλουσι κινήσαι αυτά.Πάντα δέ τά έργα αυτών,
ποιούσι,πρός τό θεαθήναι τοίς ανθρώποις.
Πλατύνουσι γάρ,τά φυλακτήρια αυτών καί μεγαλύνουσι τά
κράσπεδα τών ιματίων αυτών,φιλούσι δέ,την πρωτοκλισίαν
εν τοίς δείπνοις καί τάς πρώτοκαθεδρίας εν ταίς συναγωγαίς,
καί τούς ασπασμούς εν ταίς αγοραίς.,καί καλείσθαι υπό τών
ανθρώπων ραββί,ραββί.Υμείς δε, μή κληθήτε ραββί.
Είς γάρ, υμών ο διδάσκαλος,ο Χριστός.Πάντες δε, υμείς
αδελφοί εστέ.Καί, πατέρα μή καλέσητε υμών επί τής γής.
Είς γάρ έστιν ο Πατήρ υμών,ο εν τοίς ουρανοίς......................
Ο δέ μείζων υμών, έσται υμών διάκονος.Όστις δέ υψώσει
εαυτόν,ταπεινωθήσεται, καί όστις ταπεινώσει εαυτόν,
υψωθήσεται."(Ματθ.κγ',1-12).

Ακολουθούν, τά οκτώ φοβερά,"Ουαί υμίν γραμματείς καί Φαρισαίοι υποκριταί", τού ιδίου, κατά Ματθαίον Ευαγγελίου.
"-Όφεις, γεννήματα εχιδνών! Πώς φύγητε από τής κρίσεως
τής γεένης; Διά τούτο, ιδού εγώ αποστέλλω πρός υμάς,
προφήτας καί σοφούς καί γραμματείς,καί εξ αυτών
αποκτενείτε καί σταυρώσετε,καί εξ αυτών μαστιγώσετε
εν ταίς συναγωγαίς υμών, καί διώξετε από πόλεως είς πόλιν.
Όπως έλθη εφ' υμάς,πάν αίμα δίκαιον,εκχυνόμενον επί τής
γής, από τού αίματος Άβελ τού δικαίου,έως τού αίματος
Ζαχαρίου υιού Βαραχίου,όν εφονεύσατε μεταξύ τού ναού καί
τού θυσιαστηρίου. Αμήν λέγω υμίν ,ότι ήξει πάντα ταύτα, επί
τήν γενεάν ταύτην.Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκακτέννουσα
τούς προφήτας καί λιθοβολούσα τούς απεσταλμένους πρός
αυτήν! Ποσάκις ηθέλησα επισυναγαγείν τά τέκνα σου, όν τρόπον
επισυνάγει η όρνις τά νοσσία υπό τάς πτέρυγας, καί ούκ
ηθελήσατε.Ιδού αφίεται υμίν, ο οίκος υμών έρημος.
Λέγω γάρ υμίν.Ού μή μέ ίδητε απ'άρτι,έως άν ,είπητε.
Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου".(Ματθ.κγ',33-39).

Όλα τα ανωτέρω, μάς τά αναφέρουν και περιγράφουν , λεπτομερώς, οι τρείς πρώτοι στή σειρά τής Καινής Διαθήκης,
Ευαγγελισταί,οι λεγόμενοι,"Συνοπτικοί". Ο Ματθαίος, ο Μάρκος, καί ο Λουκάς.
Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, έγραψε τό τέταρτον Ευαγγέλιό του,
πολύ αργότερα, περί τό έτος 90 μ.Χ,

Καί,πολλές μαρτυρίες καί σημαντικές,έχομε από τόν Ιωάννη,
τόν επιστήθιο μαθητή, γεγονότα πού δέν αναφέρουν,οι Συνοπτικοί,όπως:
"-Όμως μέντοι,καί εκ τών αρχόντων πολλοί επίστευσαν, είς
Αυτόν,(Νικόδημος, Ιωσήφ,ο από Αριμαθαίας,ευσχήμων
βουλευτής,μέλη όντες τού Ιουδαϊκού Συνεδρίου),καί άλλοι.
Αλλά διά τούς Φαρισαίους,ούχ ωμολόγουν, ίνα μή
αποσυνάγωγοι γένωνται.Ηγάπησαν γάρ, τήν δόξαν τών
ανθρώπων, μάλλον,ήπερ τήν δόξαν τού Θεού."(Ιωάν.ιβ',42-43).

-Επίσης,η νίψις τών ποδών τών μαθητών, υπό τού Διδασκάλου
Ιησού,καί η μετ'επιμονής άρνηση,τού Πέτρου,νά δεχθη.
"-Απόκριθείς δέ, λέγει ο Ιησούς:Εάν μή νίψω σε,ούκ έχεις μέρος, μετ'εμού.
Λέγει Αυτώ,Σίμων Πέτρος.Κύριε,μή τούς πόδας μου,μόνον, αλλά
καί τάς χείρας καί τήν κεφαλήν."...(Ιωάν.ιγ',9-10).

Η Αρχιερατική Προσευχή,τού Ιησού Χριστού, πρός τόν ουράνιον Πατέρα Του, πού μάς τήν διέσωσε,ο Ευαγγελιστής Ιωάννης,
ο επιστήθιος μαθητής,τού Κυρίου.Υιός τού Ζεβεδαίου καί τής Σαλώμης,καί Ιακώβου αδελφός,πρός τόν οποίον,ενεπιστεύθη,
τήν Παναγίαν,από τού Σταυρού, ο Ιησούς,λέγων πρός τήν Μητέρα:
"Γύναι, ιδού ο υιός σου. Καί πρός τόν μαθητήν:Ιδού, η μήτηρ σου"..Παραλαβών τήν Θεοτόκον,από τής ώρας εκείνης,υπό τήν προστασίαν του, μέχρι τήν ημέρα,τής Κοιμήσεως Αυτής.

Η Αρχιερατική Προσευχή. ((Ιωάν.ΙΖ',1-26).

"-Πάτερ,ελήλυθεν η ώρα.Δόξασόν Σου,τόν Υιόν,ίνα καί ο Υιός Σου,
δοξάσει Σε.Καθώς έδωκας αυτώ, εξουσίαν πάσης σαρκός,ίνα
πάν,ό δέδωκας Αυτώ,δώσει αυτοίς ζωήν αιώνιον.
Αύτη δέ εστίν, η αιώνιος ζωή ,ίνα γινώσκουσί Σε,τόν μόνον
αληθινόν Θεόν, καί όν απέστειλας Ιησουν Χριστόν."(Ιωάν.ιζ',1-3).

Παρακαλώ,αναγνώστε ολόκληρο τό δέκατον έβδομον,Κεφάλαιον.

"-Οϋς δέδωκάς μοι,εφύλαξα,καί ουδείς εξ αυτών απώλετο,εί μή,
ο υιός τής απωλείας.(Εννοεί τόν Ιούδα),ίνα η γραφή πληρωθή".
(Ιωάν.ιζ',12)

Πάντα τά ανωτέρω ,σχετίζονται μέ τά γεγονότα , τών Κινητών Εορτών τού ΤΡΙΩΔΙΟΥ,απότής ΚΥΡΙΑΚΉΣ τού ΤΕΛΩΝΟΥ καί
ΦΑΡΙΣΑΊΟΥ, μέχρι καί τού ΜΕΓΆΛΟΥ ΣΆΒΒΑΤΟΥ,τής παραμονής, τής Εορτής τού ΠΑΣΧΑ.

ΟΙ ΚΙΝΉΤΕΣ ΕΟΡΤΕΣ. ΠΡΟ ΤΟΥ ΠΆΣΧΑ

Γνωστή είναι, στούς Ορθοδόξους Χριστιανούς η φράση,άρχεται
ή αρχίζει τό Τ Ρ Ι Ω Δ Ι Ο Ν.Λειτουργικό βιβλίο τής Εκκλησίας.
Πρόκειται γιά τήν περίοδο τών δέκα εβδομάδων,πρό τού ΠΆΣΧΑ
Κάθε εβδομάδα, βέβαια, αρχίζει από τήν πρώτη ημέρα,πού είναι,
η ΚΥΡΙΑΚΉ,(πρός τιμήν τού Αναστάντος Χριστού), καί έπονται οι:
ΔΕΥΤΈΡΑ, ΤΡΊΤΗ, ΤΕΤΆΡΤΗ, ΠΈΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ καί ΣΑΒΒΑΤΟΝ.
Η ΚΥΡΙΑΚΉ, καθιερωμένη αργία, καί λατρείας τού Θεού,από τής
εποχής τού Μ.Κωνσταντίνου, Αυτοκράτορος Νέας Ρώμης,
(325-337), τής Κωνσταντινουπόλεως,τής οποίας τά Εγκαίνια,
έγιναν εν έτει 330 μ.Χ.
Οι ημέρες της εβδομάδας,όπως καί τών μηνών, γράφονται,
πάντοτε , μέ Κεφαλαίο ,τό πρώτο γράμμα,όπως γνωρίζετε.

Αναφέρομαι,με κάθε συντομία,στήν περίοδο τού Τριωδίου.
Δηλαδή,στίς Κινητές Εορτές,πρό τού Πάσχα.

1. ΚΥΡΙΑΚΉ ΤΕΛΩΝΟΥ καί ΦΑΡΙΣΑΊΟΥ

Εν τώ Εσπερινώ Σαββάτου. Ήχος α'.

"Μή προσευξώμεθα,φαρισαικώς αδελφοί.Ο γάρ υψών εαυτόν,
ταπεινωθήσεται.Ταπεινωθώμεν εναντίον=ενώπιον τού Θεού,
τελωνικώς,διά νηστείας κράζοντες.Ιλάσθητι ημίν,ο Θεός
τοίς αμαρτωλοίς."

Εν τώ Όρθρω Κυριακής, Μετά τόν Ν' Ψαλμόν.

Δόξα Πατρί...Ήχος πλ.δ'.

"Τής μετανοίας άνοιξόν μοι πύλας,Ζωοδότα.Ορθρίζει γάρ,
το πνεύμα μου,πρός ναόν τόν άγιόν Σου,ναόν φέρον τού
σώματος όλον εσπιλωμένον.Αλλ'ως οικτίρμων κάθαρον,
ευσπλάχνω σου ελέει."
Καί νύν καί αεί...Ήχος,ο αυτός.
Τής σωτηρίας εύθυνόν μοι τρίβους Θεοτόκε.Αισχραίς γάρ
κατερρύπωσα τήν ψυχήν αμαρτίαις, ώς ραθύμως τόν βίον
μου, όλον εκδαπανήσας.Ταίς σαίς πρεσβείαις ρύσαι με,
πάσης ακαθαρσίας.".
Είς τό"Ελεήμων,ελέησόν με ο Θεός...",
Τό ιδιόμελον Ήχος πλ. β',
" Τά πλήθη τών πεπραγμένων μοι δεινών,εννοών ο τάλας,
τρέμω τήν φοβεράν ημέραν τής Κρίσεως. Αλλά,θαρρών είς
τό έλεος τής ευσπλαχνίας Σου,ώς ο Δαβίδ βοώ Σοι:
Ελέησόν με,ο Θεός, κατά το μέγα Σου, έλεος."

Τά ανωτέρω Τροπάρια,ψάλλονται,τήν αυτήν ώραν, καί τάς
επομένας Κυριακάς,ήτοι:1)Τού ΑΣΩΤΟΥ, 2)Τής ΑΠΌΚΡΕΩ,
3) Τής ΤΥΡΟΦΆΓΟΥ,ή ΤΥΡΙΝΉΣ, καί τών πέντε Κυριακών τών
ΝΗΣΤΕΊΩΝ, πού ακολουθούν.1)Α'ΝΗΣΤΕΙΩΝ,(ΟΡΘΟΔΌΞΙΑΣ),
2)Β'ΝΗΣΤΕΙΩΝ,(Αγ.Γρηγοριου,Επισκ.Θεσ/ νίκης, τού Παλαμά).
3) ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΉΣΕΩΣ,4)Δ'ΝΗΣΤΕΙΩΝ,(Αγ. Ιωάννου Συγγρ.
τής Κλίμακος), καί 5) Ε'ΝΗΣΤΕΙΩΝ,(Οσ.Μαριας,τής Αιγυπτίας).
Ακολουθεί, η 6) ΒΑΪΦΟΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΉ,καί έπεται η Μ.ΕΒΔΟΜΑΣ

Όπως βλέπετε ,όλες οι Εβδομάδες τού έτους, έχουν τό
όνομά τους,εκάστη.Τό λαμβάνουν από τίς μεγάλες εορτές,
Δεσποτικές κυρίως, ΠΡΟ ή. ΜΕΤΑ, τού Τιμίου Σταυρού,ή από
τό όνομα,τού αναγνώσματος τής Ευαγγελικής περικοπής.

2. ΚΥΡΙΑΚΉ ΤΟΥ ΑΣΏΤΟΥ Κοντάκιον Ήχοςγ'.

"Τής πατρώας δόξης Σου,αποσκιρτήσας αφρόνως,εν κακοίς
εσκόρπισα,όν μοι παρέδωκας πλούτον.Όθεν Σοί,τήν τού
ασώτου φωνήν κραυγάζω.Ήμαρτον, ενώπιόν Σου, Πάτερ
οικτίρμων Δέξαι με μετανοούντα,καί ποίησόν με,
ώς ένα τών μισθίων Σου."

-Πρός ενημέρωσιν καί μελέτην, αντιγράφω από τά πολύ ωραία
τροπάρια τής Μ.Τεσσαρακοστής,ολίγα,χάριν τών φίλων, πού
τά περιμένουν.
Αρχίζω τώρα,από τό δεύτερο Ιδιόμελο τών Αίνων,τής Κυριακήςτής.Τυροφάγου ήΤυρινής.
Διότι από τήν Κ α θ α ρ ά ν ΔΕΥΤΕΡΑΝ,αρχίζει η νήστεία τής Μ.Σαρακοστής,πνευματικής καί ψυχικήςπροετοιμασίας,ώστε
νά αξιωθώμεν να εορτάσωμεν τά φρικτά Πάθη,τού Κυρίου.
Τήν Σταύρωσιν,τήν τριήμερον Ταφήν, καί τήν εκ νεκρών
Ανάστασιν,τού Σωτήρος, Ιησου Χριστού ,διά τήν ημετέραν σωτηρίαν,εκ τής φθοράς τού θανάτου.

Β', Ιδιόμελον Αίνων. Ήχος πλ. α'.
"Τό στάδιον τών αρετών ηνέωκται.Οι βουλόμενοι αθλήσαι
εισέλθετε,αναζωσάμενοι τόν καλόν τής νηστείας αγώνα.
Οι γάρ νομίμως αθλούντες,δικαίως στεφανούνται.Καί,
αναλαβόντες τήν πανοπλίαν τού Σταυρού, τώ εχθρώ
αντιμαχησώμεθα.Ως τείχος άρρηκτον,κατέχοντες
τήν πίστιν,καί ώς θωρακα τήν προσευχήν, καί περίκεφαλαίαν
τήν ελεημοσύνην.Αντί μαχαίρας τήν νηστείαν, ήτις εκτέμνει
από καρδίας,πάσαν κακίαν.Ο ποιών ταύτα, τόν αληθινόν
κομίζεται στέφανον, παρά τού παμβασιλέως Χριστού,
εν τή ημέρα τής κρίσεως."

Δοξαστικόν. Ήχος πλ.β'.
"Έφθασε καιρός,η τών πνευματικών αγώνων αρχή, η κατά
τών δαιμόνων νίκη,η πάνοπλος εγκράτεια,η τών Αγγέλων
ευπρέπεια,η πρός Θεόν παρρησία.Δι' αυτής γάρ Μωυσής,
γέγονε τώ Κτίστη συνόμιλος, καί φωνήν αοράτως,εν ταίς
ακοαίς υπεδέξατο.Κύριε, δι' αυτής αξίωσον καί ημάς,
προσκυνήσαι Σου,τά Πάθη καί τήν Αγίαν Ανάστασιν,
ώς φιλάνθρωπος."

Τή αυτή Κυριακή, Εσπέρας. (Αλληλοσυγχωρήσεως).

Προκείμενον. Ήχος πλ.δ'.
"Μή αποστρέψης τό πρόσωπόν Σου, από τού παιδός Σου,
ότι θλίβομαι.Ταχύ επάκουσόν μου,πρόσχες τή ψυχή μου,
καί λύτρωσαι αυτήν."Μετά στίχων". το(Εκ τρίτου).

1. Α',ΚΥΡΙΑΚΗ. ΝΗΣΤΕΊΩΝ ( ΟΡΘΟΔΟΞΊΑΣ)

Απολυτίκιον. Ήχος β'.
"Τήν άχραντον εικόνα Σου, προσκυνούμεν Αγαθέ,αιτούμενοι
συγχώρησιν τών πταισμάτων ημών,Χριστέ ο Θεός.
Βουλήσει γάρ ηυδόκησας,σαρκί ανελθείν εν τώ Σταυρώ,ίνα
ρύση οϋς έπλασας,εκ τής δουλείας τού εχθρού.
Όθεν,ευχαρίστως βοώμεν Σοι.Χαράς επλήρωσας τά πάντα,
ο Σωτήρ ημών,παραγενόμενος είς τό σώσαι τόν κόσμον."

2. Β' ΚΥΡΙΑΚΉ ΝΗΣΤΕΙΏΝ. (Αγίου Γρηγορίου, Επισκόπου
Θεσ/νίκης,τού Παλαμά) Επ'ονόματί του,ο Μητροπολιτικός Ι. Ναός.
Είναι, ένα πλήρες οικοδομικό τετράγωνο,μέ τήν Αρχιεπισκοπή,
καί Δυτική φάτσα, τήν Πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκης.

Απολυτίκιον. Ήχος πλ.δ'.

"Ορθοδοξίας ο φωστήρ,Εκκλησίας τό στήριγμα καί διδάσκαλε,
τών μοναχών η καλλονή, τών Θεολόγων υπέρμαχος
απροσμάχητος, Γρηγόριε θαυματουργέ,Θεσσαλονίκης τό
καϋχημα,, κήρυξ τής χάριτος.
Ικέτευε διά παντός, σωθήναι τάς ψυχάς ψυχάς ημών."

3. Γ' ΚΥΡΙΑΚΉ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΉΣΕΩΣ

Δοξαστικόν. Ήχος πλ..Δ'.
"Τήν υψηλόφρονα γνώμην τών κακίστων Φαρισαίων,ο πάντων
Κύριος,παραβολικώς,εκφεύγειν ταύτην εδίδαξε.Καί, μή
υψηλοφρονείν παρ' ό δεί φρονείν, πάντας επαίδευσεν.
Υπογραμμός καί τύπος ο αυτός γενόμενος, μέχρι Σταυρού καί
θανάτου Εαυτόν εκένωσεν.Ευχαριστούντες ούν,σύν τώ
τελώνη είπωμεν Ο παθών υπέρ ημών,καί απαθής διαμείνας
Θεός,τών παθών ημάς ρύσαι,καί σώσον τάς ψυχάς ημών."

Αντί τού Τρισαγίου: " Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός...", ψάλλεται.

"- Τόν Σταυρόν Σου, προσκυνούμεν Δέσποτα,καί τήν Αγίαν Σου
Ανάστασιν δοξάζομεν".

4. Δ' ΚΥΡΙΑΚΉ (+ Αγ.Ιωάννου,Συγγρ.τής Κ λ ί μ α κ ο ς ).

Μοναχού καί Ηγουμένου, Ι.Μονής τού Όρους Σ ι ν ά.( ΣΤ'ος αι.)

. Απολυτίκιον. Ήχος γ'.
"Ταίς τών δακρύων σου ροαίς,τής ερήμου τό άγονον εγεώργησας,
καί τοίς εκ βάθους στεναγμοίς, είς εκατόν τούς πόνους
εκαρποφόρησας.Καϊ γέγονας φωστήρ τή Οικουμένη,λάμπων
τοίς θαύμασιν, Ιωάννη,πατήρ ημών όσιε.Πρέσβευε Χριστώ,
τώ.Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών."

Μ Ε Γ Α Α Π Ο Δ Ε Ι Π Ν Ο Ν

Κατά τόν τύπον καί τήν τάξιν τής Εκκλησίας,όλην τήν αγίαν
Τεσσαρακοστήν,(κατά τάς ημέρας,Δευτέρα,Τρίτη Τετάρτη καί Πέμπτη), μέχρι τής Μ. Τρίτης, γίνεται τό Μέγα Απόδειπνον.

Μ Ε ΓΑ Σ. Κ Α Ν Ω Ν

Κατά τό εσπέρας,τής ΤΕΤΆΡΤΗΣ ημέρας,τής Ε' Εβδομάδος, τελείται η Ακολουθία τού Μεγάλου Κανόνος, λέγοντες:
-"Ελέησόν με ο Θεός,ελέησόν με", πρίν από τό κάθε τροπάριο.
Είναι ποίημα=σύνθεση,έργον, τού υμνογράφου,
Αγίου Ανδρέου,τού Κρήτης.
Ο πρώτος καί εκτενέστερος όλων τών Κανόνων, ο οποίος
περιέχει σέ ποιητική μορφή, πολλούς Ειρμούς καί τροπάρια. Κυρίως,ιστορικά γεγονότα, καί κατανυκτικά στοιχεία,
από όλην τήν Βίβλον, Παλαιάν καί Καινήν Διαθήκην.

5. Ε' ΚΥΡΙΑΚΉ. (Οσίας Μαρίας,τής Αιγυπτίας). {+522}

Απολυτίκιον. Ήχος γ'.
"Εν σοί μήτερ ακριβώς, διεσώθη τό κατ' εικόνα.Λαβούσα γάρ,
τόν Σταυρόν, ηκολούθησας τώ Χριστώ.Καί,πράττουσα,
εδίδασκες,υπεροράν μέν σαρκός,παρέρχεται γάρ.Επιμελείσθαι
δέ ψυχής,πράγματος αθανάτου.Διό,καί μετά Αγγέλων,
συναγάλλεται, οσία Μαρία ,τό πνεύμα σου."

ΣΆΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΊΚΑΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Απολυτίκιον. Ήχος α'.
"Τήν κοινήν ανάστασιν πρό τού Σού πάθους,πιστούμενος,
εκ νεκρών ήγειρας τόν Λάζαρον,Χριστέ ,ο Θεός.
Όθεν καί ημείς ώς οι παίδες, τά τής νίκης σύμβολα φέροντες,
Σοί τώ νικητή τού θανάτου βοώμεν:Ωσαννά,εν τοίς υψίστοις,
ευλογημένος ο ερχόμενος,εν ονόματι Κυρίου."(Εκ τρίτου).

Αγαπητοί μου φίλοι-ες, διά τά σχετιζόμενα μέ τήν ανάστασιν
τού Λαζάρου,παρακαλώ, οι θέλοντες,άς αναγνώσουν τό ΙΑ',Κεφ.
τού κατά Ιωάννην Ευαγγελίου.
"Μακάριοι οι πιστεύοντες.Η αληθινή πίστη , οδηγεί πάντα
τόν ευσεβή πιστόν, είς τήν αλήθειαν,τού Χριστού".

-Κατά τήν Ιεράν Παράδοσιν τής Εκκλησίας,ο Λάζαρος πρό τού
κινδύνου τού θανάτου του,από τούς φανατικούς Ιουδαίους,
αναγκάζεται νά εκπατρισθή, μετά τών αδελφών του, (τής
Μάρθας καί τής Μαρίας), είς Κύπρον,όπου έγινε ο πρώτος
Επίσκοπος Κιτίου, τής Μεγαλονήσου Κύπρου.
Έπεται, Ευαγγελικόν απόσπασμα: (Ιωάν.ΙΒ',9-11).

-"Ο ούν Ιησούς, πρό έξ ημερών τού Πάσχα,ήλθεν είς Βηθανίαν,
όπου ήν Λάζαρος ο τεθνηκώς,όν ήγειρεν εκ νεκρών.
Εποίησαν ούν αυτώ δείπνον εκεί,καί η Μάρθα διηκόνει.
Ο δε Λάζαρος είς ήν,τών συνανακειμένων σύν αυτώ."(Ιωαν.ΙΒ',1-2)
-"Έγνω ούν όχλος πολύς,εκ τών Ιουδαίων,ότι εκεί εστί,καί
ήλθον ού διά τόν Ιησούν μόνον, αλλ' ίνα καί τόν Λάζαρον
ίδωσιν,όν ήγειρεν εκ νεκρών.Εβουλεύσαντο δέ,οι αρχιερείς
ίνα καί τόν Λάζαρον αποκτείνωσιν,ότι πολλοί δι'αυτόν,
υπήγον τών Ιουδαίων καί επίστευον είς τόν Ιησουν..."
("Ιωάν.ΙΒ', 9-11)
-"Τή επαύριον όχλος πολύς, ο ελθών είς τήν εορτήν,ακούσαντες
ότι έρχεται Ιησούς είς Ιεροσόλυμα,έλαβον τά Βάια τών φοινίκων
καί εξήλθον είς απάντησιν Αυτώ καί έκραζον:
Ωσαννά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου,
ο βασιλεύς τού Ι σ ρ α ή λ.(Ιωάν.ΙΒ',12-13).

6. ΚΥΡΙΑΚΉ. ΒΑΪΩΝ. Δοξαστικόν. Ήχος πλ.β'.

"Πρό έξ ημερών τού Πάσχα ήλθεν Ιησούς είς Βηθανίαν.
Καί προσήλθον οι μαθηταί Αυτού,λέγοντες Αυτώ.
Κύριε, πού θέλεις ετοιμάσωμέν Σοι,φαγείν τό Πάσχα;
Ο δέ, απέστειλεν αυτούς.Απέλθετε είς τήν απέναντι κώμην, καί ευρήσετε άνθρωπον κεράμιον ύδατος βαστάζοντα.
Ακολουθήσατε αυτώ καί τώ οικοδεσπότη είπατε.Ο Διδάσκαλος
λέγει,πρός σέ ποιώ τό Πάσχα, μετά τών μαθητών μου."

. ΈΤΕΡΟΝ. ΤΡΟΠΆΡΙΟΝ. Ήχος β'.
Μετά κλάδων νοητώς, κεκαθαρμέναις τάς ψυχάς,ώς
οι παίδες τόν Χριστόν, ανευφημήσωμεν πιστώς,
μεγαλοφώνως κραυγάζοντας τώ Δεσπότη.
Ευλογημένος εί Σωτήρ,ο είς τόν κόσμον ελθών,
τού σώσαι τόν Αδάμ, εκ τής αρχαίας αράς,πνευματικώς
γενόμενος φιλάνθρωπε,Νέος Αδάμ,ώς ηυδόκησας.
Ο πάντα Λόγε,πρός τό συμφέρον οικονομήσας.Δόξα Σοι."

Σταματώ εδώ, αγαπητοί, διότι Θεού θέλοντος,θά ακολουθήσει
η Αγία καί Μεγάλη Εβδομάς.

Ο Χριστός, αποκαλύπτει είς τούς αγαπώντας Αυτόν,"ά οφθαλμός
ούκ οίδε,καί ούς, ούκ ήκουσε, καί επί καρδίαν ανθρώπου, ούκ ανέβη."(Α' Κορ.β',9). Εκείνος είναι,"τό φώς τό αληθινόν,ό φωτίζει
πάντα άνθρωπον ερχόμενον είς τόν κόσμον".(Ιωάν.α,'9).
Όσοι ακολουθούν, τό Φώς τού Κόσμου,"περιπατούν ως τέκνα
φωτός", καί ή επίγειος διαδρομή των,διαγράφει φωτεινήν
τροχιάν.Η ανταμοιβή των, είναι τό φώς της ζωής είς τήν
μέλλουσαν νά διαλάμψει,"Ημέραν Κυρίου".Αμήν.

Σάς ασπάζομαι εγκαρδίως όλους, ευχόμενος νά διαπλεύσωμεν,
εν υγεία,τό τής νηστείας πέλαγος, μέ ταπείνωση, προσευχή,
καί ελεημοσύνη,πρός τούς πένητες, καί πάσχοντες αδελφούς μας.

Χρίστος Γ. Κοτρωτσος, Θεολόγος-Φιλόλογος-Παιδαγωγός,
Επίτ Γεν.Επιθ/τής Μ.Ε..Νέα Φιλαδέλφεια ,ΑΝΑΚΟΎΣ 25 Τ.Κ. 141 43
Ν.Φιλ/φεια,17 Ιανουαρίου 2019. Τηλ.οικ. 210 2511254.

ΠΈΜΠΤΗ, 17η ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2019
+ Αγίου, Αντωνίου τού Μεγάλου, Ασκητού τής Ερήμου.

Πηγές & Βοηθήματα :
1. ΠΑΛΑΙΑ & ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΉΚΗ
2. ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ ΟΡΘΌΔΟΞΟΥ

 
< Προηγ.   Επόμ. >
spacer.png, 0 kB

© 2007 www.mesenikolas.gr | Developed and Hosted by Kataskevi eshop Plushost.gr | Supported by Fatsimare.gr