spacer.png, 0 kB
Χρίστος Κοτρώτσος: Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ. Εκτύπωση E-mail

Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

- "Νύν απολύεις τόν δούλον Σου,Δέσποτα, κατά τό ρήμα Σου ,
  εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου τό Σωτήριόν Σου,
ό ητοίμασας, εναντίον  πάντων τών λαών,
φώς αποκάλυψιν Εθνών, καί δόξαν λαού Σου,Ισραήλ".
                               (Λουκ β',29-32). {Πρεσβύτης Συμεών}.

1.-"Καί ότε επλήσθησαν αί ημέραι τού καθαρισμού,ανήγαγον Αυτόν, (τόν τεχθέντα Ιησούν), κατά τόν Νόμον Μωυσέως,είς Ιεροσόλυμα, παραστήσαι τώ Κυρίω,καθώς γέγραπται,εν Νόμω Κυρίου,ότι,πάν άρσεν,τό διανοίγον μήτραν,
Άγιον τώ Κυρίω κληθήσεται. 
Καίτού δούναι θυσίαν,κατά τό ειρημένον,εν Νόμω Κυρίου,
ζεύγοςτρυγόνων ή δύο νεοσσούς περιστερών.
Καί ήν,ιδού, άνθρωπος εν Ιεροσολύμοις,ώ όνομα Συμεών,
καί ο άνθρωπος ούτος,δίκαιος καί ευλαβής,προσδεχόμενος  παράκλησιν τού Ισραήλ.
2."Καί Πνεύμα ήν Άγιον , καί ήν αυτώ κεχρηματισμένον,
υπό Πνεύματος τού Αγίου,μή ιδείν θάνατον,πρίν ή ίδη τόν Χριστόν
Κυρίου.Καί ήλθεν εν τώ Πνεύματι, είς τό  Ιερόν."(Λουκ.β',22-26).

-Καλή σας ημέρα, αγαπητοί μου φίλοι-ες, Μεσενικολίτες καί
λοιποί αναγνώστες.Χρόνια πολλά, πάντα μέ υγεία καί χαρά.

Έχουν ήδη περάσει, πολλές από τίς Μεγάλες Εορτές καί
μαρτυρίες, τού 2018 , μέ τό δοξολογικό χαρακτήρα,τών
Χριστουγέννων,τής Περιτομής τού Χριστού, τού νέου
Ενιαυτού,καί τού Μ. Βασιλείου, τού πρώτου, εκ τών Τριών
Ιεραρχών καί Οικουμενικών Διδασκάλων,οι οποίοι υπήρξαν
οι στυλοβάτες, πού εδραίωσαν τήν Χριστιανικήν πίστιν,
συνδυάζοντας τό πνεύμα τής αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, 
καί τής θύραθενφιλοσοφίας,μέ τήν είς Χριστόν πίστιν.

"Όσοι είς Χριστόν εβαπτίσθητε,Χριστόν ενεδύσασθε.Αλληλούια".
Λέγεται αντί τού "Τρισαγίου",κατά τό μυστήριο τού βαπτίσματος.

Οι  Αποστολικές καί Ευαγγελιυκές περικοπές από τό παρελθόν
έτος,(2018),μάς πρόσφεραν τήν αφορμή,με σύντομες φράσεις,
γιά προσευχή, ευσεβείς σκέψεις καί πνευματικές μυστικές
παρορμήσεις,"πρός καταρτισμόν τών αγίων".(Εφεσ.δ',12).
Η προσφορά αυτή,προσωπική καί ουσιαστική,επευλογείται
παρά Κυρίου,καί αποβαίνει, όντως, είς δόξαν Θεού καί
" είςοικοδομήν τού Σώματος τού Χριστού".

Σέ λίγες μέρες,τήν  2 Φεβρουαρίου,γιορτάζουμετά"Σαράντα",
όπως είναι σέ  όλουςγνωστή, η τελευταία Δεσποτική καί
Θεομητορική εορτή,από τήν "κατά σάρκα Γέννηση,"τού Χριστού. Τό "Δωδεκάορτο"λήγει,μέτή μεγάλη εορτή,τήςΥΠΑΠΑΝΤΉΣ,
=υποδοχής,υπό τού  υπέργηρου πρεσβύτη,Θεοδόχου Συμεών, βαστάσαντος είς τάς αγκάλας αυτού τό βρέφος , από τάς χείρας τής μητρός Αυτού, Παρθένου Μαρίας, παρόντος καί τού θετού
κηδεμόνος, Ιωσήφ.
Η Ορθόδοξος Εκκλησία μας, εορτάζει τό γεγονός, πού εξιστορεί
ο ευαγγελιστής Λουκάς, Β',Κεφ.τούΕυαγγελίουτου,(στίχ.22-35).
Συνέβη 40 ημέρες,από τήν κατά σάρκα  Γέννησή του.
Έτσι, ολοκληρώνεται ο κύκλος τών μεγάλων εορτών.

                               Τ Ο.   Δ Ω Δ Ε ΚΑ Ο Ρ Τ Ο Ν
Γίνεται , αγαπητοί φίλοι αναγνώστες,εδώ, απλή ονομαστική αναφορά τών δώδεκα (12),Εορτών,τής περιόδου,από τήν Κυριακή τών Προπατόρων,πού σχετίζεται μέ τήν παγκόσμια καί θεμελιώδη, Μεγάλη Εορτή,τής "Κατά σάρκα Γέννησης του Ιησού Χριστού,Υιού τού Θεού",μέχρι καί τής εορτής,
τού "Σαραντισμού",τής Υ Π Α Π Α Ν Τ Η Σ,ΤΟΥ ΚΥΡΊΟΥ,εν τώ Ναώ.

1.ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΌΡΩΝ.   
2.Η ΚΑΤΑ  ΣΑΡΚΑ  ΓΈΝΝΗΣΗ  ΤΟΥ. ΙΗΣΟΎ  ΧΡΙΣΤΟΎ.
3.Η. ΣΥΝΑΞΗ. ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΊΑΣ. ΘΕΟΤΌΚΟΥ
4.ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΔΙΆΚΟΝΟΥ, ΠΡΏΤΟ ΜΑΡΤΥΡΟΣ
5.ΠΕΡΙΤΟΜΗ. ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ,  ΚΑΙ,
6.Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. -  ΑΡΧΗ. ΝΕΟΥ. ΕΝΙΑΥΤΟΎ
7.ΕΟΡΤΗ. ΦΩΤΩΝ. Ή. ΘΕΟΦΆΝΕΙΩΝ
8.ΣΥΝΑΞΙΣ. ΙΩΆΝΝΟΥ. ΠΡΟΔΡΌΜΟΥ,. ΚΑΙ. ΒΆΠΤΙΣΤΟΥ
9.Μ. ΑΝΤΏΝΙΟΥ,. ΑΣΚΗΤΟΥ ΤΗΣ. ΕΡΗΜΟΥ
10.Μ.  ΑΘΑΝΆΣΙΟΥ. ΚΑΙ   ΚΥΡΊΛΛΟΥ
11.ΤΩΝ. ΤΡΊΩΝ. ΙΕΡΑΡΧΩΝ   (ΣΧΟΛΙΚΉ  ΕΟΡΤΗ)  ΚΑΙ. ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.
12.ΥΠΑΠΑΝΤΗ.  ΤΟΥ.  ΚΥΡΊΟΥ.

Σύμφωνα μέ τό Μωσαϊκό νόμο, καί τή συμπλήρωση τών ημερών
τού "Σαραντισμού", έφεραν τό βρέφος στό Ναό τού Σολομωντος,
διά τήν τυπικήν αφιέρωσιν, τού πρωτότοκου άρρενος,στο Θεό.
Αλλά,καί"προσφοράν", ώς πιστοί Εβραίοι, κατά τήν Παράδοσιν, ζεύγοςτρυγόνων, ή δύο νεοσσούς περιστερών.

Κατά τήν μετάβαση αυτή,τούς υποδέχτηκε, κατ'επίνευσιν τού
Αγίου Πνεύματος,ο γέρων πρεσβύτης=Ιερέας, Συμεών, είς 
τόν οποίον, είχε αποκαλυφθεί, ότι πρό τού θανάτου του,
θά ιδεί, τόν "Χριστόν Κυρίου".
Τό γεγονός αυτό αποτελεί,μία ακόμη απόδειξη,(Προφητεία),
ότι ο Ιησούς Χριστός,δέν ήλθε στόν κόσμο μέ τή Γέννησή του,
γιά νά καταργήσει τόν νόμον τού Μωυσέως καί τούς
προφήτες, όπως ισχυρίζονταν οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς,
γιά νά τόν κατηγορήσουν, ότι δέντρο τηρεί τόν νόμον, αλλά
ήλθε διά να νά τόν συμπληρώσει καί τελειοποιήσει.

-"Μή νομίσητε ότι ήλθον καταλύσαι τόν Νόμον ή τούς προφήτας.
Ούκ ήλθον καταλύσαι, αλλά πληρώσαι".(Ματθ.ε',17).

3."Καί,ήν Ιωσήφ καί η μήτηρ Αυτού θαυμάζοντες επί τοίς
λαλουμένοις, περί Αυτού.Καί, ευλόγησεν αυτούς ,Συμεών,
καί είπε πρός Μαριάμ , τήν μητέρα Αυτού:
Ιδού,ούτος κείται είς πτώσιν καί ανάστασιν πολλών εν τώ
Ισραήλ, καί είς σημείον αντιλεγόμενον.
Καί,σού σέ αυτής τήν ψυχήν διελεύσεται ρομφαία,όπως άν
αποκαλυφθώσιν εκ πολλών καρδιών διαλογισμοί".(Λουκ.β',3-35).

Γράφω, τρείς Ειρμούς-Καταβασίες, τού  Κανόνα. Ωδαί:Α',Ε',&Θ'.

Πρώτη,Α'."Χέρσον αβυσσοτόκον πέδον=πεδίον, (πεδιάς),ήλιος,
επεπόλευσε ποτέ.Ωσεί τείχος γάρ,επάγη εκατέρωθεν ύδωρ.
Λαώ πεζοποντοπορούντι,καί θεαρέστως μέλποντι.
Άσωμεν τώ Κυρίω,ενδόξως γάρ δεδόξασται".

Πέμπτη,Ε'."Ώς είδεν Ησαίας,συμβολικώς,εν θρόνω επηρμένω,
Θεόν,υπ' Αγγέλων δόξης,δορυφορούμενον.Ώ ,τάλας,εβόα εγώ ,
πρό γάρ είδον, σωματούμενον Θεόν, φωτός ανεσπέρου,
καί ειρήνης δεσπόζοντα".

Ενάτη,Θ'.Μετά τού στίχου,πρός τήν Θεοτόκον:

             " Θεοτόκε,η ελπίς, πάντων τών χριστιανών,
          Σκέπε, φρούρει, φύλαττε,τούς ελπίζοντας είς σέ."

"Εν νόμω ,σκιά καί γράμματι,τύπον κατίδωμεν, οι πιστοί.
Πάν άρσεν, τό τήν μήτραν διανοίγον, άγιον Θεώ. 
Διό πρωτότοκον Λόγον,Πατρός ανάρχου Υιόν,πρωτοτοκούμενον
Μητρί απειράνδρω, μεγαλύνομεν".

            Ενάτη Θ' Ωδή, Μεγαλυνάρια.  (Κατ' επιλογήν).
"Ακατάληπτόν εστι, τό τελούμενον εν σοί.Καί Αγγέλοις,
καί βροτοίς,Μητροπάρθενε Αγνή.
Αγκαλίζεται χερσίν,ο πρεσβύτης Συμεών,τόν τού νόμου 
ποιητήν καί Δεσπότην τού παντός.
Γένος άπαν τών βροτών=θνητών,μακαρίζει σε, Αγνή Καί,
δοξάζει σε, πίστεώς,ώς Μητέρα τού Θεού.
Δεύτε. ίδετε Χριστόν,τόν Δεσπότην τού παντός,όν βαστάζει
Συμεών, σήμερον εν τώ ναώ.
Ζήσας έτη Συμεών,έως είδε τόν Χριστόν,καί εβόα πρός Αυτόν.
Νύν,απόλυσιν ζητώ.
Η λαβίς,η μυστική,η τόν άνθρακα Χριστόν,συλλαβούσα εν γαστρί,
Σύ υπάρχεις Μαριάμ.
Λάμπρυνόν μου,τήν ψυχήν, καί τό φώς, τό αισθητόν,
όπως ίδω καθαρώς καί κηρύξω Σε,Θεόν.
Εν νόμω σκιά καί γράμματι,τύπον κατίδωμεν οι πιστοί.
Πάν άρσεν, τό τήν μήτραν διανοίγον άγιον Θεώ.
Διό πρωτότοκον Λόγον,Πατρός ανάρχου Υιόν,
πρωτοτοκούμενον,Μητρί απειράνδρω,μεγαλύνομεν.

                         Τ ρ ο π ά ρ ι ο ν. Ήχος β'.
"Τής ευσπλαχνίας τήν πύλην,άνοιξον ημίν, ευλογημένη Θεοτόκε.
Ελπίζοντες είς Σέ, μή αστοχήσωμεν.Ρυσθείημεν διά Σού τών
περιστάσεων.Σύ γάρ εί, η σωτηρία τού γένους τών χριστιανών."

                                Απολυτίκιον. Ήχος α',
"Χαίρε κεχαριτωμένη Θεοτόκε Π
αρθένε.Εκ σού γάρ ανέτειλεν,
ο ήλιος τής δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, φωτίζων τούς
εν σκότει.Ευφραίνου καί σύ, πρεσβύτα δίκαιε,δεξάμενος εν
αγκάλαις,τόν ελευθερωτήν τών ψυχών ημών,χαριζόμενον
ημίν καί τήν ανάστασιν".

                               Κοντάκιον. Ήχος α'.
"Ο μήτραν παρθενικήν, αγιάσας τώ τόκω Σου, καί χείρας
τού Συμεών,ευλογήσας ώς έπρεπε,προφθάσας καί νύν
έσωσας ημάς Χριστέ ο Θεός.Αλλ'ειρήνευσον,εν πολέμοις
τό πολίτευμα, καί κραταίωσον βασιλείς, ούς ηγάπησας,
ο μόνος φιλάνθρωπος."

Ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός, ηθέλησε νά μήν εξαιρέσει,
τόν Εαυτόν Του,καί τήν Παναγίαν Μητέρα Του, από καμμία
νομική Διάταξη,ώστε νά είναι δι' ημάς,πρότυπον απαρεγκλίτου
τηρήσεως,πάσης θείας εντολής.
Παράδειγμα σέ, γιά τόν καθένα μας, είναι τό παράγγελμα τού
Απ'.Παύλου:"Ούκ εστέ εαυτών.Ηγοράσθητε γάρ τιμής.
Δοξάσατε δή, τόν Θεόν εν τώ σ ώ μ α τ ι υμών,καί εν τώ
π ν ε ύ μ α τ ι  υμών, άτινα εστί τού Θεού."(Α',Κορ.ς'.20).

 
< Προηγ.   Επόμ. >
spacer.png, 0 kB

© 2007 www.mesenikolas.gr | Developed and Hosted by Kataskevi eshop Plushost.gr | Supported by Fatsimare.gr