spacer.png, 0 kB
Χρίστος Κοτρώτσος: ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ. Εκτύπωση E-mail

ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ

"Ούκ εγήγερται εν γεννητοίς γυναικών, μείζων Ιωάννου τού Βαπτιστού." (Ματθ.ια',11) ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Αγαπητοί μου αδελφοί, φίλοι καί φίλες,Μεσενικολίτες καί αναγνώστες. Καλημέρα σας.

Καλή νέα χρονιά, μέ τό νέον έτος, 2019, αίσιον καί ευτυχές, Χρόνια πολλά, μέ υγεία, ειρήνη, χαρά, καί τή Θεία ευλογία. Εύχομαι,να αποβεί ειρηνικό, αποδοτικό καί καρποφόρο, μέ τή Χάρη τού Θεού, σέ όλους μας.

-Κάθε νέον έτος, είναι ένας σταθμός, στή μέτρηση τού χρόνου. Χρόνος δέ, είναι η περίοδος τών δώδεκα (12) μηνών, μέ τη διάρκειά του,ο καθένας. Ο Μήν ή Μήνας, είναι παράγωγον,
τής αρχαίας λέξης Μήνη=Σελήνη, δηλ.τό γνωστό μας, Φεγγάρι. Η διάρκεια τού έτους είναι, 365 ημέρες καί έξι, (6) ώρες. Σέ αυτό τό διάστημα, πραγματοποιείται, μία πλήρης περιφορά
τής Γής, γύρω από τόν Ηλιο. Αποτελεί,τή λεγόμενη"Ελλειπτική". Τόσος χρόνος απαιτείται,
γιά νά επανέλθει στήν ίδια, ακριβώς, θέση η Γή, στό Ηλιοκεντρικό μας σύστημα, καί όχι Γάιοκεντρικό, όπως νόμιζαν οι Πάπαι της Δυτικής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, κατά τόν Μεσαιωνα, πού εγνώριζαν τά ... πάντα!

Βέβαια, καί οι μήνες έχουν ο καθένας,τή γνωστή διάρκειά του. Σέ ημέρες,ο πρώτος, ο Ιανουάριος, όπως καί οι Μάρτιος, Μάιος, Ιούλιος καί Αύγουστος, Οκτώβριος καί Δεκέμβριος, με (31) μέρες έκαστος. Ο Απρίλιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος, καί Νοέμβριος, μέ (30) μέρες, καί ο Κουτσό- Φλέβαρος μέ (28), αλλά κάθε τέσσερα χρόνια, κερδίζει μιά μέρα ακόμα, μέ (29). { Έτος δίσεκτον.} Μακρυγόρησα , εισαγωγικά, μέ απλή αναφορά,ώς... αναρμόδιος! Αυτά είναι τά ενημερωτικά, τού Καζαμία.(Νοστράδαμος).

-Κάθε χρόνο τήν επόμενη τής εορτής τών Θεοφανείων, δηλ. τήν 7ην Ιανουαρίου,η Εκκλησία μας τιμά τήν " Σύναξιν του Τιμίου Προδρόμου,καί Βαπτιστή Ιωάννου". Εξ αρχής καί άνωθεν, παρέλαβε η Εκκλησία μας, τήν εορτή τών Φώτων ή Θεοφανείων, πού τιμάται τήν 6ην Ιανουαρίου. Καίτήν επαύριον τών Θεοφανείων, τελεί τήν Σύναξιν τού Τιμίου Προδρόμου, υπουργήσαντος, εν τώ θείω τού Κυρίου βαπτίσματι, θέσας τήν δεξιάν αυτού, επί "τής κορυφής τού Δεσπότου Χριστού". Οποία τιμή!

Συνέδραμε δέ, κατά τήν ημέρα αυτή, καί τό γεγονός ότι, ο Πρόδρομος εδίσταζε, νά βαπτίσει τόν Χριστόν,λέγων:
"-Εγώ χρείαν έχω,υπό Σού βαπτισθήναι,καί Σύ,έρχη πρός με;"
Καί,ο Ιησούς:

"-Άφες άρτι. Ούτω γάρ,πρέπον, εστίν ημίν,
πληρώσαι πάσαν δικαιοσύνην.Τότε αφίησιν Αυτόν.
Καί,βαπτισθείς ο Ιησούς, ανέβη ευθύς, από τού ύδατος.

Καί ιδού,ανεώχθησαν Αυτώ οι ουρανοί,καί είδε τό
Πνεύμα τού Θεού,καταβαίνον ωσεί περιστεράν,καί
ερχόμενον επ' Αυτόν.Καί ιδού φωνή εκ τών ουρανών,
λέγουσα.Ούτός εστιν,ο Υιός μου ο αγαπητός,
εν
ώ ,ευδόκησα." (Ματθ.Γ',14-17).


Έπρεπε λοιπόν, να βαπτίσει ο Ιωάννης, ο Πρόδρομος,
τόν Χριστόν, διότι:
1.Αυτό ήτο τό σχέδιον τού Θεού."Ίνα φανερωθή εν τώ Ισραήλ",
ο Υιός Του,ο αγαπητός.Καί διά τούτο ήλθεν,ο Ιωάννης είς τόν
Ιορδάνην βαπτίζων, "βάπτισμα μετανοίας", καί βροντοφωνών,
"-Ετοιμάσατε τήν οδόν τού Κυρίου, ευθείας ποιείτε τάς τρίβους
Αυτού". Έρχεται, μετ'εμέ,ισχυρότερός μου, ού,ούκ ειμί ικανός,
κύψας λύσαι τόν ιμάντα τού υποδήματος Αυτού.

Η οικονομία τού Θεού, είχε καθορίσει κατ' αυτόν τόν τρόπον, νά γίνει η επίσημος φανέρωσις τού Χριστού, καί η είσοδος Αυτού είς τόν δημόσιον βίον,καί τό έργον Του, εν τώ κόσμω.

Οι Συναξαρισταί αφηγούνται, τήν μετένεξιν=μεταφοράν της παντίμου χειρός τού Προδρόμου, πρός τήν βασιλεύουσαν, ταύτα:
Όταν ο Ευαγγελιστής Λουκάς, μετέβη είς Σεβαστήν τήν πόλιν, όπου ετάφη ο Πρόδρομος, παρέλαβεν εκ τού τάφου αυτού, τήν δεξιάν τού Προδρόμου χείρα, τήν οποίαν μετέφερεν είς
Αντιόχειαν, πολλά επιτελούσαν θαύματα.Εκ τής Αντίοχείας δέ, μετεκόμισεν αυτήν είς Κωνσταντινούπολιν, τό έτος 957,Ιώβ, ο διάκονος,εν ή ώρα ο αγιασμός ετελείτο, εν τοίς ανακτόροις. Ταύτην ο βασιλεύς κατασταθείς,εναπέθετο είς τά ανάκτορα.
"Εμή τε γλώσσα,κήρυξ πώς άν αινέση,
όν γλώσσα Χριστού,. γηγενών μείζω λέγει."


Ο Χριστός,επί τριάντα (30) έτη, ήτο αφανής εργάτης στή Ναζαρέτ, παρά τώ Ιωσήφ. Καί ο ίδιος ο Πρόδρομος Τόν εγνώριζε, όπως λέγει, ρητώς:
-(Κ'αγώ ήδειν,Αυτόν). Αλλά τώρα πλέον ήταν καιρός , νά γίνει
η επισημοτάτη παρουσίαση, όπως τήν είχε προδιαγράψει
ο Θεός."Εφ' όν , άν Ίδης τό Πνεύμα καταβαίνον καί μένον
επ'Αυτόν,Ούτός εστίν..."Είχεν αποκαλύψει είς τόν Ιωάννην,
ώς προφήτην,ο Θεός,τό μέγα κοσμοϊστορικόν γεγονός.

Καί ιδού."Εν Ιορδάνη, βαπτιζομένου τού Χριστού, η τής Τριάδος
εφανερώθη προσκύνησις"...Ο Πατήρ μαρτυρών, ουρανόθεν,ότι:
"Σ ύ ε ί, ο Υ ι ό ς μ ο υ, ο
α γ α π η τ ό ς,ε ν ώ, η υ δ ό κ η σ α."
(Μαρκ.α',11).


Καί τό Πνεύμα εν είδει περιστεράς, εβεβαίου τού λόγου, τό ασφαλές".Ο επιφανείς Χριστέ ο Θεός ,καί τόν κόσμον φωτίσας, δόξα Σοι.(Απόσπασμα από τό Απολυτίκιον).

2. Είς αυτό τό γεγονός, τής φανερώσεως τού Σωτηρος Χριστού
είς τόν κόσμον,υπηρέτησεν ο Ιωάννης εν τώ Ιορδάνη.
Καί διά τούτο,ιδιαιτέρως εορτάζεται σήμερον.
Καί δή, εφ'όσον,"τή επαύριον τής Βαπτίσεως τού Κυρίου,
δεικνύων
μέ τόν δείκτην,ο Ιωάννης τόν Χριστόν,πρός τά πλήθη,
διεκήρυξεν:"Ίδετε, ο αμνός τού Θεού,ο αίρων τήν αμαρτίαν
τού κόσμου".(Ιωάν.α',29).


"Επεφάνη ο Σωτήρ, η Χ ά ρ ις, η Α λ ή θ ε ι α,εν ρείθροις τού
Ιορδάνου,καί τοίς εν σκότει καί σκιά,καθεύδοντας εφώτισε...".

Καί,ο Βαπτιστής Ιωάννης,μάς καλεί νά δεχτούμε, αυτά τά δύο,
"δόματα", = δώρα,(Εφεσ.δ',8), τού επιφανέντος Χριστού.

Τήν Χάριν Του,καί τήνΑλήθειάΤου,Δι'αυτώναντιστοίχως, αγιάζεται καίφωτίζεται η ζωή μας.

Απολυτίκιον. Ήχος β'.

Μνήμη δικαίου μετ'εγκωμίων,σοί δέ αρκέσει η μαρτυρία,
τού Κυρίου Πρόδρομε.Ανεδείχθης γάρ,όντως, καί προφητών
σεβασμιώτερος.Ότι καί εν ρείθροις,βαπτίσαι κατηξιώθης,
τόν κηρυττόμενον.Όθεν,τήςαληθείαςυπεραθλήσας,
χαίρων ευηγγελίσω καί τοίς εν Άδη.
Θεόν
φανερωθέντα εν σαρκί,τόν αίροντα τήν αμαρτίαν
τού κόσμου,καί παρέχοντα ημίν τό μέγα έλεος.

. Δοξαστικόν. Ήχος πλ.β'.


Άγγελος εκ στειρωτικών ωδίνων, προήλθες Βαπιστά,εξ αυτών
τών σπαργάνων τήν έρημον οικήσας.Σφραγίς τε, πάντων τών
προφητών εδείχθης.Ως γάρ εκείνοι πολυτρόπως εθεάσαντο,
καί αινιγματωδώς προεκήρυξαν,Τούτον βαπτίσαι εν Ιορδάνη
κατηξιώθης.
Φωνής τε, ακήκοας Πατρικής, ουρανόθεν μαρτυρούσης ,Αυτού
τήν Υιότητα.Καί τό Πνεύμα είδες ,περιστεράς εν είδει, τήν φωνήν
έλκον επί τόν βαπτιζόμενον.Αλλ' ώ, πάντων τών προφητών
υπέρτερε, μή διαλείπης πρεσβεύειν υπέρ ημών,τών πιστών σου,
τελούντων τά μνημόσυνα.


. Κοινωνικόν


"Είς μνημόσυνον αιώνιον έσται δίκαιος". Αλληλούια.

Πολλάκις κατ'έτος,τιμά καί εορτάζει η Εκκλησία μας, τόν Ιωάννην,
τόν Πρόδρομον καί βαπτιστήν τού Χριστού.
Αλλά,καί άλλες,πολλές φορές,ήτοι:

α)Τήν Σύλληψιν,(Σεπτεμβρίου 23).
β)Τό Γενέθλιον,(Ιουνίου 24).
γ)Τήν Αποτομήν,τής Τιμίας κεφαλής αυτού.(Αυγούστου,29).
δ) Τήν Σύναξιν,τού Προδρόμου καί Βαπτιστού.(Ιανουαρίου,7).
ε) Τήν πρώτη, Δευτέρα καί τρίτη εύρεση, τής Τιμίας κεφαλής.κ.α.
είς διαφόρους ημερομηνίας,τού έτους.

Στούς πάμπολλους, Γιάννηδες καί Ιωάννες, εορτάζοντες, εύχομαι
ολοψύχως: τά Χρόνια πολλά, πάντοτε, μέ υγεία, ειρήνη καί χαρά.
Γιά τό νέον έτος 2019,
εκπλήρωση κάθε θεμιτής, ατομικής καί
οικογενειακής,αγαθήςεπιθυμίας.

Χρίστος Γ. Κοτρώτσος, Θεολόγος, Φιλόλογος,Παιδαγωγός.
Επίτ.Γεν.Επιθ/τής Μ.Ε.Νέα Φιλαδέλφεια, ΑΝΑΚΟΎΣ 25,Τ.Κ.143 41
Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2019.
+Σύναξις τών Αγίων (70) Αποστόλων.,Θεοκτίστου μ. Καί
+Ονουφρίου,τού εν Χίω.

Πηγές καί Βοηθήματα
1.ΚΑΙΝΗ. ΔΙΑΘΉΚΗ
2.ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ. ΟΡΘΌΔΟΞΟΥ
3.ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ,
ΖΙΧΝΩΝ.(1974)
ΕΚΔΌΣΕΙΣ
Β. ΡΗΓΌΠΟΥΛΟΥ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
4.Α Γ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν.
ΣΩΦΡΟΝΊΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΊΤΟΥ πρ.
ΛΕΟΝΤΟΠΟΛΕΩΣ. ΕΚΔΌΣΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΉ ΔΙΑΚΟΝΊΑ.

 
< Προηγ.   Επόμ. >
spacer.png, 0 kB

© 2007 www.mesenikolas.gr | Developed and Hosted by Kataskevi eshop Plushost.gr | Supported by Fatsimare.gr