spacer.png, 0 kB
Χρίστος Κοτρώτσος: ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, Η ΕΞΟΥΣΙΑ. Εκτύπωση E-mail

Τ Ο    Κ Ρ Α Τ Ο Σ

η   Ε ξ ο υ σ ί α

 

"- Πάσα ψυχή, εξουσίαις υπερεχούσαις υποτασσέσθω. Ού γάρ έστιν εξουσία, 'εί μή, υπό Θεού. Αι δέ ούσαι εξουσίαι, υπό τού Θεού τεταγμέναι εισίν. Ώστε, ο αντιτασσόμενος τη εξουσία, τή τού Θεού διαταγή ανθέστηκεν. Οι δέ ανθεστηκότες, εαυτοίς κρίμα λήψονται. Οι γάρ άρχοντες, ούκ εισί φόβος τών αγαθών έργων, αλλά τών κακών. Θέλεις δέ, μή φοβείσθαι τήνεξουσίαν; Τό αγαθόν ποίει, καί έξεις έπαινον εξ αυτής. Θεού γάρ διάκονός εστίν, είς οργήν, έκδικος τώ τό κακόν πράσσοντι. Διό ανάγκη υποτάσσεσθαι, ού μόνον διά τήν οργήν, αλλά καί διά τήν συνείδησιν. Διά τούτο καί φόρους τελείτε. Λειτουργοί γάρ Θεού εισίν..." ( Ρωμ.ΙΓ',1-6 ).

 

Αγαπητοί μου,φίλοι-ες αναγνώστες, όπου καί άν ευρίσκεσθε, καί ό, τι καλόν, άν ποιείτε, εύχομαι από καρδίας, ευόδωσιν. Σήμερα, προσπαθώ νά είμαι, τό δυνατόν, πιό σύντομος. Συντρέχει, άλλωστε, καί τό πρός ανάπτυξιν θέμα. Η Πολιτεία, τό Κράτος,( παράγωγον τού ρ.κρατέω-ώ ), πού σημαίνει εξουσιάζω =κυβερνώ, μιά χώρα. Εν προκειμένω, τήν Πατρίδα μας, Ελλάδα. Έχει τήν υποχρέωση= τό δικαίωμα, ο κυβερνών πρωθυπουργός,μέ τούς επιλεγέντας υπουργούς, πάντοτε εν αγαστή συνεργασία καί συμπνοία, μετά  τού
Προέδρου τής Δήμοκρατίας, τού πρώτου Πολίτη τής Χώρας, αλλά καί τών άλλων Κομμάτων τής Βουλής, ώς πρός τά καίρια Εθνικάθέματα, κυρίως δέ, τήν αξιωματικήν
  αντιπολίτευσιν, νά συμφωνούν, κατά τό δυνατόν, μεταξύ των Σεβόμενοι τίς Αρχές. Τή διάκριση τών εξουσιών, καί λειτουργιών, καί τών άλλων παραγόντων τού Δημοσίου βίου, χωρίς νά υπονομεύει, ή, νά παγιδεύει, ο ένας τόν άλλο. Έχοντας υπόψη, ότι τό προσωπικό συμφέρον καί η αχαριστία, είναι παραλογισμός,καί διαστροφή τής πραγματικότητας. Καταντά νά γίνεται, όταν αυτό συμβαίνει,χειρότερο πράγμα, καί από αυτή τή λέπρα,τή φοβερή καί ανίατη επίπονη νόσο. Τά "Ουαί",ο Χριστός, δέν τά είπε γιά τήν πόρνη, ούτε για τούς ληστές. Τά είπε καί τά ξανάπε, γιά τούς υποκριτές. Γι'αυτούς,πού θέλουν να φαίνονται , διαφορετικοί από
αυτό,πού πραγματικά είναι.


Όσοι δέν θέλουν νά προσορμίζονται,στό λιμάνι τής Σωτηρίας, πού είναι η Ορθόδοξη πίστη στό Θεό,δηλ. τήν Εκκλησία μας. Διότι έξω από τήν Κιβωτόν
  τής Εκκλησίας,δέν υπάρχει
σωτηρία. (
EXTRA  EΚKLESIAM  NULLA  SALUS). Λατινιστί. Έστω λοιπόν,καί μέ τή βία , τηρώντας τούς νόμους, δύναται η Πολιτεία,τό Κράτος, νά  ψηφίζει νόμους, γιά τούς πολίτες,
πού προκαλούν, ίσως, δυσαρέσκεια, γιά όσον καιρό κρατεί, ή νά προσπαθεί νά μετριάζει, κάθε διαφωνία ή διαμαρτυρία, εντός ορίων, τηρώντας πάντοτε τό μέτρον. "Μέτρον άριστον!". Διότι η βία, πού ασκεί, ενδέχεται να αποβεί τελικά, είς βάρος όχι τών άλλων,ίσως,τών πολλών, πού πένονται καί δίκαια διαμαρτύρονται, αλλά κατά τών ιδίων τών κυβερνώντων, εάν φέρονται ,με τρόπον σκληρό,απάνθρωπο,καί ιδιοτελή. Άς μή ξεχνούν, ότι εν χρόνω
  άρχουν,καί ούκ ισοβίως. Αλλά,άςέχουν,πάντα,κατά νού,καί τήν σχετική παροιμία:


-"Όποιος λάκκον άλλου σκάπτει,εαυτόν πολλάκις θάπτει".

 

Ο φαύλος κύκλος τής βίας, τήν αναπαράγει μέχρι τού τελικού ολέθρου.Επιεικώς, φαίνεται,ότι όποιος περιφρονεί, όσους ορθώς καί δίκαια διαμαρτύρονται, καλλιεργεί τό μίσος, πού
γεννά τήν έχθρα, ή καί τό διχασμό,ή τή διχόνοια. Κακό πράγμα,όλα αυτά και κρίμα,σέ όσους τά εφαρμόζουν, μέ καταδολίευση τού αγαθόύ,καί τής αγάπης τού Θεού. Θά έρθει αργά ή γρήγορα η ώρα, του νά δώσουν λόγο, ενώπιον τού δικαιοκρίτη Χριστού.

 

- Προσποιείται ότι ενδιαφέρεται, αλλά μόνο διά τούς ολίγους ιδικούς του, όπως νομίζει,χωρίς νά θέλει νά ακούσει, καθόλου, αντίθετες απόψεις. Δίνει υποσχέσεις καί δεσμεύσεις,εν γνώσει του, ότι δεν πρόκειται νά τίς τηρήσει,ή θέλοντας νά τίς φορτώσει σε ώμους άλλων, καί τελικά, είς βάρος τού ίδιου τού λαού. Άλλοτε πάλι,αναζητώντας τήν τελειότητα,τάχα, δέ βρίσκει τήν πολυπόθητη ηρεμία,καί γαλήνη τής ψυχής, αναγκαίο πράγμα, αιτιώμενος συνήθως, τούς άλλους,ενώ ,ο αίτιος είναι ο ίδιος.

Ξεχνά ότι ,εδώ στή γή, μάς έφερε η Χάρη τού Θεού, όταν Εκείνος ευδόκησε, καί μάς έφερε στή ζωή, καί μάλιστα στήν ωραιότερη χώρα τού κόσμου, πού όλοι ζηλεύουν, καί
επιθυμούν νά έρθουν καί νά ζήσουν εδώ,στήν Πατρίδα μας. Ζούμε τήν πρόσκαιρη καί μάταιη παρούσα χρονική διάρκεια, μέ τή σιγουριά,ότι κάποια μέρα,θά μάς καλέσει κοντά Του, 
γιά νά μάς αναπαύσει, μέ τή Θεία Χάρη Του. Αυτό, μάς το διαβεβαιώνει , τό αδιάψευστο
  στόμα τού Χριστού καί Σωτήρα.


" -Δεύτε πρός με, πάντες οι κοπιώντες, καί πεφορτισμένοι, κ'αγώ, αναπαύσω υμάς. Άρατε τόν ζυγόν μου εφ' ημάς, και μάθετε απ'εμού, ότι
  πράος ειμί, καί ταπεινός τή καρδία, καί
ευρήσετε ανάπαυσιν ταίς ψυχαίς ημών. Ο γάρ ζυγός μου, χρηστός καί τό φορτίον μου,ελαφρόν εστιν".( Ματθ.ΙΑ',28-30 ).

 

Τελειώνω γρήγορα, αυτή τή φορά,μέ δυό στίχους από τήν Α',πρός Κορινθίους Επιστολή, τού Αποστόλου τών Εθνών, Παύλου. "Αδελφοί, πάντα μοι έξεστιν, αλλ' ού πάντα συμφέρει.
Πάντα μοι,έξεστιν, αλλ'ούκ εγώ,εξουσιασθήσομαι υπό τινος. Τά βρώματα τή κοιλία, καί η κοιλία τοίς βρώμασιν. Ο δέ Θεός,καί ταύτην καί ταύτα καταργήσει."(Α',Κορ.ΣΤ',12-13).


-"Δοξάσατε δή, τόν Θεόν, εν τώ σώματι
  υμών, καί εν τώ πνεύματι υμών, άτινά εστι, τού Θεού."(Α',Κορ.ΣΤ',20).

 

Πέρασαν τά Χριστούγεννα. Μάς έρχεται η Πρωτοχρονιά. Χρόνια πολλά, μέ υγεία,αγάπη, ειρήνη καί χαρά. Καλή καί ευλογημένη παρά Θεού, νέα χρονιά. Νά γιορτάσουμε όλοι, τό Νέον Έτος 2019. Επειδή, τήν 1η τού Νέου έτους, γιορτάζουμε την εορτή της Περιτομής τού Χριστού, καί τού Μεγάλου  Βασιλείου του πρώτου, τών Τριών Ιεραρχών, καί Οικουμενικών Διδασκάλων, καταγράφω τά δύο Απολυτίκια.


-Αυτό, πού μού ζητούν επίμονα, αρκετοί φίλοι καί φίλες.

 

          Απολυτίκιον τής Περιτομής τού Χριστού. Ηχος α'

 

"Μορφήν αναλλοιώτως ανθρωπίνην προσέλαβες,Θεός ών
κατ' ουσίαν,πολυεύσπλαχνε Κύριε.Καί,νόμον εκπληρών,
περιτομήν,θελήσει καταδέχει σαρκικήν.Όπως παύση τά
σκιώδη, καί περιέλης τό κάλυμμα τών παθών ημών.
Δόξα τή αγαθότητι τή Σή, δόξα τή ευσπλαχνία Σου,
δόξα τή ανεκφράστω Λόγε,συγκαταβάσει Σου."

 

                  Τού Μεγάλου Βασιλείου. Ήχος α'.

"Είς πάσαν τήν Γήν,εξήλθεν ο φθόγγος σου,ώς δεξαμένην
τόν λόγον σου.Δι' ού,θεοπρεπώς εδογμάτισας,τήν φύσιν
τών όντων ετράνωσας. Τά τών ανθρώπων ήθη
κατεκόσμησας,Βασίλειον ιεράτευμα, πάτερ Όσιε.
Χριστόν τόν Θεόν ικέτευε,δωρήσασθαι ημίν,
τό μέγα έλεος."

 

 

Κλείνω, καί θά σάς πώ, τα κάλαντα, μέ τό πιό σύντομο, Καρδιτσιώτικο παλιό τραγούδι, τής παραμονής τής εορτής.

 

-"Ήρθε πάλι καί τό νέον έτος, μ'ευτυχία και χαρά,
άς γιορτάσουμε καί
  φέτος,τή λαμπρή Πρωτοχρονιά.
Μέ χαρές,μέ τραγούδια αρχίστε νά γλεντάτε,καί πάλι
χαρωπά, Τριά λα λά! Καί τού χρόνου, μέ υγεία,
καί τη Θεία ευλογία."Καί τού χρόνου! Νάμαστε όλοι καλά.

Χρίστος Γ. Κοτρώτσος, Θεολόγος-Φιλόλογος-Παιδαγωγός.
Επίτ. Γεν.Επιθ/τής Μ.Ε. Ν. Φιλαδέλφεια, Τ.Κ.143 41


ΠΈΜΠΤΗ,27Δεκεμβρίου2018. Τηλ.Οικ.210 2511254

Εορτή + Αγ. Αρχιδιακόνου,Πρωτ/μτυρος Στεφάνου.
            (  Διά φρικτού θανάτου, λιθοβολισμού. ).


Προσευχομένου & λέγοντος:"Κύριε, μή στήσης αυτοίς,
τήν αμαρτίαν ταύτην.Καί τούτο ριπών, εκοιμήθη".
(Πράξ.Ζ',60)Μιμούμενος τόν Σωτήρα Χριστόν.

 
< Προηγ.   Επόμ. >
spacer.png, 0 kB

© 2007 www.mesenikolas.gr | Developed and Hosted by Kataskevi eshop Plushost.gr | Supported by Fatsimare.gr