spacer.png, 0 kB
Χρίστος Κοτρώτσος: Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Εκτύπωση E-mail

  Η  ΑΛΗΘΕΙΑ  ΤΟΥ   ΘΕΟΥ

1." Γνώσεσθε τήν  α λ ή θ  ε ι α ν, καί  η αλήθεια ελευθερώσει υμάς." (Ιωάν.η',32)

2.        Δοξαστικόν τής  Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ. (Ήχος πλ.β'.)

"Βασιλεύ, ουράνιε Παράκλητε, τό Πνεύμα τής  α λ η θ ε ί α ς,
ο πανταχού παρών καί τά πάντα πληρών, ο θησαυρός
τών αγαθών καί ζωής χορηγός,ελθέ καί σκήνωσον,εν ημίν,
καί καθάρισον ημάς, από πάσης κηλίδος,καί σώσον Αγαθέ,
τάς ψυχάς ημών".

3. Θ',=9η, Εντολή τού Δεκαλόγου.( Μωσαϊκός Νόμος)15οςαι.π.Χ.

9. "Ού ψευδομαρτυρήσεις κατά τού πλησίον σου,
μαρτυρίαν ψευδή".(Εξόδου,Κεφ.Κ'.16).

Αγαπητοί μου φίλοι-ες,αναγνώστες, Μεσενικολίτες καί λοιποί,
Χαίρετε χαράν μεγάλην, καί ευόδωσιν τών έργων σας.
Δίδεται σήμερα η ευκαιρία ανάπτυξης,τού εν τώ τίτλω θέματος.
Ο λόγος,περί τής α λ η θ ε ί α ς τού Θεού.
Μία, βέβαια είναι η α λ ή θ ε ι α,η οποία χαρακτηρίζεται συνήθως,
ώςπικρή, καί δύσκολα ανευρισκόμενη.

Διότι,δέν είναι αφ' εαυτής φανερά.Απαιτείται συνεχής,
επίμονος καί επίπονος προσπάθεια,γιά τήν ανεύρεσή της.
Κατά κανόνα είναι κρυμμένη βαθειά,καί δύσκολα εξιχνιάζεται.
Έρχεται όμως,κάποτε ο καιρός,καί εκεί , πού δέν τήν περιμένουμε,
εμφανίζεται μέ τήν έκπληξιν,πού  αισθανόμαστε,καί προκαλεί!
-Εδώ είμαι,πού;μέ ψάχνατε! Αλήθεια, μέ θέλετε; "Καί ναί, καί όχι!"
Η συνηθισμένη απάντηση.Άλλοι μέ τό "ναί", καί άλλοι,μέ τό "όχι!".
Καί, ενώ λέμε, ότι τή βρήκαμε,όμως δεν τη βρήκαμε.
-Δέν ήταν αυτή. Είχαμε περιπέσει σέ πλάνη,ή λάθος.Απλώς νομίσαμε, ότι τή βρήκαμε, επιτέλους! Αμ' δέ! Πάλι, λάθος;

Οι αρχαίοι σοφοί,είπαν:1)"Ουδέν κρυπτόν,υπό τόν ήλιον",καί,
2)"Ουδέν κρυπτόν,ό ού μή φανερόν γενήσεται".(Αρχαία ρητά).

Ο Χριστός,ο Σωτήρ τού Κόσμου, λέγει:"Εγώ ειμί,η οδός,καί
η α λ ή θ ε ι α, καί η ζωή".(Ιωάν.ιδ',6).
  
-Ο δέ Πόντιος Πιλάτος, ερωτά τόν Ιησούν:"Καί τί εστίν αλήθεια;"
-Χωρίς νά περιμένει,τήν απάντηση τού Χριστού.

Η αλήθεια, είναι τό σταθερό-στέρεο θεμέλιο,τής Πίστεώς μας.
Μέ ανεξίτηλα τά ίχνη, παρά τήν προσπάθειαν, συνήθως ,τής
εξαφάνισής της, η οποία αποβαίνει λίαν δυσχερής,ή καί αδύνατος,
καθόσον είναι , πάντοτε δύσκολο πράγμα η ανεύρεσή της.
Α λ ή θ ε ι α,πού είναι η πηγή της;  Όπου,ο Θεός!
Πολλάκις, εξαπατώμεθα. Δέν είναι αυτή, πού νομίσαμε
.
Είς τό τέλος, μάλλον,θά γίνει η αποκάλυψη, τήν οποία γνωρίζει, πάντοτε, καθαράν, καί κρυστάλλινη, ο Θεός, καί η συνείδηση τού ανθρώπου.

Ο Χριστός,εδίδαξε τούς μαθητάς,καί τό πλήθος,λέγων:

1."Εισέλθετε διά .τής στενής πύλης.Ότι πλατεία η πύλη καί ευρύχωρος η οδός, ή απάγουσα είς τήν απώλειαν,καί πολλοί εισίν,οι εισερχόμενοι δι' αυτής.
Τί στενή η πύλη, καί τεθλιμμένη η οδός,η απάγουσα είς τήν 
ζωήν,καί ολίγοι εισίν οι ευρίσκοντες αυτήν!" (Ματθ.Ζ',13-14).

2."Αγωνίζεσθαι εισελθείν διά τής στενής πύλης".(Λουκ.ιγ',24).

3."Η Χάρις καί η αλήθεια, διά Ιησού Χριστού εγένετο".(Ιωάν.α',17).

-Όλοι οι πιστοί, ομολογούν ότι η αλήθεια,εκ τού Θεού έστι,
τό δέ ψεύδος,εκ τού Διαβόλου, πού αντιστρατεύεται τό θέλημα τού Θεού. 
Η αθεία καί η απιστία, είναι τά παιδιά τού Διαβόλου, καί τής
αμαρτίας, δηλ.του κακού, τής πονηρίας καί τού σκότους,καί
οι εχθροί τής αληθείας τού Θεού. Ιδιαιτέρως στίς ημέρες μας, 
σέ παγκόσμια κλίμακα,μέ τήν κοινωνική κρίση,νά σημαίνει ότι
ευρισκόμεθα είς τά πρόθυρα,τού Γ', Παγκοσμίου πολέμου.

"Ο Θεός φώς εστι καί σκοτία,εν αυτώ ,ούκ έστι ουδεμία.
Εάν είπωμεν ότι κοινωνίαν έχομεν μετ'Αυτού,καί εν τώ σκότει
περιπατώμεν,ψευδόμεθα καί ού ποιούμεν τήν α λ ή θ ε ι αν".
(Ιωάν.Α', Καθολική,Α',5-7).
Η άρνηση ή διαστρέβλωση τής αληθείας τού Θεού, επιχειρεί,
ο Σατανάς,πού αντιστρατεύεται τήν α λ ή θ ε ι α ν τού Θεού,
νά κατακρημνήσει,έστω προσωρινά,τίς αιώνιες ηθικές αξίες,
Τήν αγάπη, την αλληλεγγύη καί τήν πατροπαράδοτον ευσέβεια.,
πού είναι αναγκαία,νά επιστρέψουν στίς ψυχές μας.
Καί τούτο, διά νά επανέλθει η διαρκής αναζήτηση τών προσπαθειών, τών πατέρων μας,πρός ανάπτυξιν τής προοδου,
αρετής, καί προκοπής τών προσφιλών τέκνων των.
Μιά ολόκληρη ζωή,εκοπίασαν καί εμόχθησαν, καθημερινά, γιά
νά καμαρώνουν βλέποντας ευτυχισμένα, παιδιά καί εγγόνια των.
Η α λ ή θ ε ι α τού Θεού, αποκαλύπτεται είς εκείνους πού τήν
επιθυμούν, προσευχόμενοι στόν επουράνιον Πατέρα,καί τήν
επιζητούν, μέ τήν πίστη, καί τά καλά έργα των.
-Φιλε,"Λέγε τήν αλήθεια,ν'άχεις τό Θεό, βοήθεια".

Από τούς αρχαίους Έλληνες,φιλόσοφοι όπως:1)Ο Πυθαγόρας,
καί οι:2) Σωκράτης, 3) Πλάτων καί 4) Αριστοτέλης, διακήρυξαν
ότι ,ο Θεός, είναι Ένας,ο δημιουργός τού Σύμπαντος κόσμου.
Καί,ο Αναξαγόρας είπών: "Θεός εστί νούς,ός τά πάντα διεκόσμησε".
Υιοθετούν τήν θέσιν, ότι υπάρχει η γνώση καί τό όν=ο άνθρωπος.
Μέ τήν βεβαιότητα ότι, αυτή η σημασία διασφαλίζεται, από τό
άπειρον τό άναρχον, αιώνιον καί αόρατον Όν, τό οποίον εδημιούργησε, προνοεί,συντηρεί καί κυβερνά τόν κόσμο.

Η Καινή Διαθήκη, διδάσκει ότι τό Άγιον Πνεύμα,
είναι η α λ ή θ ε ι α. Ο Παράκλητος, πού επεφοιτησεν εν τώ
κόσμω, κατά τήν εορτήν τής ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΉΣ ημέρας, από
τήν Ανάστασιν τού Χριστού εκ τών νεκρών.

Τό δόγμα πίστεως είς τήν Τρισυπόστατον .Θεότητα, τονίζει:

-"Πατέρα, Υιόν,καί Άγιον Πνεύμα,Τριάδα, ομοούσιον ,
καί αχώριστον". Είναι ο τρισάγιος ύμνος, τής Θείας Λειτουργίας
τής Εκκλησίας, τού Ιωάννου τού Χρυσοστόμου.

"Καί,τό Πνεύμά εστι,τό μαρτυρούν, ότι τό Πνεύμά εστιν,
η α λ ή θ ε ι α.Ότι τρείς εισίν,οι μαρτυρούντες εν τώ ουρανώ,
ο Πατήρ, ο Λόγος,καί τό Άγιον Πνεύμα.Καί,ούτοι οι τρείς,
έν εισι".Καθολ.Επιστολή,Ευαγγελ. Ιωάν. Ά',( Κεφ.ε',7).

"Ιδού γάρ, αλήθειαν ηγάπησας τά άδηλα,καί τάκρύφια.τής σοφίας
Σου,εδήλωσάςμοι".(Ψαλμ.Ν',8).

"Ο Θεός, θέλει πάντας ανθρώπους σωθήναι, καί είς επίγνωσιν
α λη θ ε ί α ς,ελθείν". Ά',Τιμ.(Κεφ.Β',4).

Η πίστις, είναι η δύναμις καί η ελπίδα μου, μέ τή συνέργεια τού Ιησού,Σωτήρος καί λυτρωτού,ο Κύριός μου.
                 - Χριστέ μου,
-" Είμαι ο ανάξιος,δούλος Σου,αετός,καί Σύ 'σαι τά φτερά μου,
εάν χάσω Εσένα,χάνομαι, χάνω τό πέταγμά. μου."
Ελέησόν με,τόν ανάξιον δούλον Σου.Προσπίπτω,δεόμενος,
ικέτης Σου.Αντιλαβού, καί ρύσαι με. Αμήν.((Σύντομος προσευχή).

Διότι,"Εί ο Θεός υπέρ ημών, τίς καθ' ημών;".(Ρωμ.η',31).

Τροπάριον  (Ήχος β'),πρός τό Άγιον Πνεύμα.Τής ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΉΣ.

"Είδομεν τό φώς, τό αληθινόν, ελάβομεν Πνεύμα επουράνιον.
Εύρομεν πίστιν  αληθή, αδιαίρετον Τριάδα,προσκυνούντες.
Αύτη γάρ, ημάς έσωσεν".

Τό  ανωτέρω,ψάλλεται σέ κάθε Θεία λειτουργία, αμέσως μετά,
τήν πρόσκληση τού Ιερέα:
     "Μετά φόβου Θεού,πίστεώς καί αγάπης, προσέλθετε".

Αγαπητοί μου αδελφοί καί φίλοι, εύχομαι νά είναι πάντοτε,
πυκνό τό εκκλησίασμα, τών πιστών τών Ιερών ναών μας,
ώστε νά παρουσιάζεται ο όγκος καί η δύναμις τών πιστών
οπαδών, τού Σωτήρος Χριστού,και διά νά λατρεύεται,
εν Πνεύματι καί α λ η θ ε ί α, ο εν Τριάδι Θεός ημών, 
είς τούς. αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

Καί,πάλι τίς πιό θερμές ευχές μου, γιά Καλά Χριστούγεννα,
μετά τών οικογενειών σας., Ευλογημένο, ειρηνικό καί
καρποφόρο, τό Νέον Έτος 2019, καί διπλά Χρόνια πολλά,
στούς εορτάζοντες,όλο τό Άγιο Δωδεκαήμερο.
                                          Μέ τιμή καί αγάπη.  

Χρίστος Γ.Κοτρώτσος. Θεολόγος-Φιλόλογος-Παιδαγωγός
Επίτ. Γεν. Επίθ/τής Μ.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, ΑΝΑΚΟΎΣ25
9 Δεκεμβρίου 2018  Τ.Κ.143 41  Τηλ.210 2511254
+ Εορτή, Σύλλ.Αγίας Άννης, (Μητρός Μαριας, Θεοτόκου)

Πηγές καί Βοηθήματα:

1.ΠΑΛΑΙΑ & ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΉΚΗ
2.ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ ΟΡΘΟΔΌΞΟΥ

 
< Προηγ.   Επόμ. >
spacer.png, 0 kB

© 2007 www.mesenikolas.gr | Developed and Hosted by Kataskevi eshop Plushost.gr | Supported by Fatsimare.gr