spacer.png, 0 kB
Χρίστος Κοτρώτσος: ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Εκτύπωση E-mail

Τ Α  Ε Ι Σ Ο Δ Ι Α  Τ Η Σ   Θ Ε Ο Τ Ο Κ Ο Υ

( Τ ή ς   Α π ο σ π ο ρ ί τ ι σ σ α ς )

"Άγγελοι τήν είσοδον τής Πανάγνου,ορώντες εξεπλήττοντο,   
πώς ,η Παρθένος εισήλθεν, είς τά  Ά γ ι α  τών  Α γ ί ω ν".
                                   ( Ψαλμικός στίχος ).

 

Αγαπητοί μου, συγχωριανοί καί φίλοι-ες, αναγνώστες, Καλημέρα.

Μέ μεγάλη χαρά, επικοινωνώ σήμερα, καί πάλι, μαζί σας, εορτή 
τών Εισοδίων, τής Υπεραγίας Θεοτόκου, τής Π α ν α γ ί α ς μας,
δεύτερη στή σειρά, τών Θεομητορικών εορτών.

Η πρώτη, βέβαια, ανήκει στό γεγονός,τής εορτής,Θεία Χάριτι,
τού  "Γ ε ν ε σ ί ο υ  τ ή ς  Θ ε ο τό κ ο υ", υπό τών Θεοπατόρων
γονέων της, Ιωακείμ καί τής Άννης,στήν ορεινή Χεβρών, πόλη
τής Ιουδαίας, όπου κατοικούσαν,απόγονοι όντες, του Αβραάμ καί
.τού Δαβίδ. Τήν οποίαν εορτάζει η Εκκλησία μας, πρό διμήνου,
τήν 8ην Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο. (Σταθερή εορτή, όπως καί
όλες γενικώς,οι Θεομητορικές,πρός τιμήν τής Θεοτόκου ).

Οι ευσεβείς καί "προβεβηκότες τή ηλικία ",  Θεοπάτορες τού ανθρωπίνου  γένους, ΙΩΑΚΕΙΜ καί ΆΝΝΑ,δι'αποφυγήν τού
"ονειδισμού ατεκνίας,"νυχθημερόν προσηύχοντο,νά τούς
χαρίσει ο Πανάγαθος Θεός,τέκνον, μέ τήν υπόσχεση,(τάμα),
νά τό αφιερώσουν είς τόν Ναόν τού Σολομώντος, 
στά Ιεροσόλυμα, διά νά υπηρετεί τόν Ύψιστον Θεόν.

Αυτό καί έπραξαν, όταν η κόρη,πού απέκτησαν, τήν νεάνιδα, Μαριάμ-Μαρίαν, προσεκόμισαν, "ως τριετίζουσαν δάμαλιν",
κατά τον Ιερόν Υμνογράφον, διά νά υπηρετεί τόν Θεόν,υπό
τήν προστασίαν τών Ιερέων τού Ναού.

Έτσι αρχίζει, "Θεία Χάριτι, η αποκάλυψη τού μυστηρίου,
χρόνοις αιωνίοις σεσιγημένου,"παρά τώ Θεώ.(Ρωμ.ιδ',24).

Μέ τά τελειώματα σχεδόν τής σποράς τών δημητριακών,
(σίτου, κριθής, σίκαλης καί βρώμης),καί τήν αποσπορά ,
τήν 21ην Νοεμβρίου, εορτάζονται τά Εισόδια τής Αγνής κόρης, Μαρίας, Μαριάμ, (Αραμαϊκά), είς τόν Ναόν τού Σολομώντος.

Η εορτή τών Εισοδίων της Παναγίας, τιμάται όπως ελέχθη,
τήν 21ην Νοεμβρίου, καθιερωθείσα, κατά τήν Ιεράν Παράδοση,
τής Ορθοδόξου Εκκλησίας, πού είναι η ( Β' ΠΗΓΗ τής Πίστεως).
Στηρίζεται στήν Απόφαση τής (ΣΤ') εν Τρούλλω, τής Αγίας Σοφίας
Κωνσταντινουπόλεως, η(Πενθέκτη ,Ε'+ΣΤ') Οικουμενική Σύνοδος
τής Εκκλησίας, τό 691-92, η οποία κατεδίκασε τάς αιρέσεις,
τών Μονοφυσιτών καί Μονοθελητών, συμπλήρωσε δέ, τήν Ε'ην
Οικουμενική τού 553,συνελθούσαν,επί Ιουστινιανού.(527-565).

Γεγονότα, αναφερόμενα είς τάς θεολογικάς έριδας καί τήν
Εικονομαχίαν, εταλαιπώρησαν καί συνετάραξαν τήν ειρήνη
τής Εκκλησίας καί αμαύρωσαν τήν αγάπη τών Χριστιανών,
μεταξύ των, μέ τίς άκραίες επεμβάσεις τής Πολιτείας,
( πολλώνΑυτοκρατόρων),επί δύο σχεδόν αιώνες.

-Όντως φοβερές καί άγριες συγκρούσεις επεκράτησαν,
μέ διαιρέσεις,μίση,έχθρες καί πάθη, ανάμεσα σέ ομοπίστους,
ονόματι μόνον χριστιανούς, πιστευόντων είς τόν Ιησούν
Χριστόν καί Σωτήρα, πού εδίδαξε λόγω καί έργω, τήν αγάπην.
"Ταύτα εντέλλομαι υμίν,ίνα αγαπάτε αλλήλους".(Ιωάν.ΙΕ',17).

Ώς εκ τών ανωτέρω, η εορτή τών Εισοδίων τής Υπεραγίας
Θεοτόκου, καθιερώθη βραδύτερον. Πρώτα στήν Ανατολική
Εκκλησία, επεξετάθη δέ, τάχιστα, καί στή Δυτική Ρωμαιο-
Καθολική,-(ΠΑΠΙΚΉ).
Οι Θεοφόροι Πατέρες τής Ανατολικής, αλλά καί η Δυτική
Εκκλησία, επιτέλους,κατεδίκασαν τήν Εικονομαχία, οριστικώς,
κατά τήν Ζ'=7ην Οικουμ.Σύνοδον,τό 787,είς τήν Νίκαιαν τής
Βιθυνίας,υπό συμπάσης τής Εκκλησίας,καί τής Δυτικής.

Τελικώς,επί αυτοκρατείρας Θεοδώρας, συζύγου τού
αποθανόντος αυτοκράτορος Θεοφίλου (+842), καθιερώθηκε
η τελική επαναφορά στίς Εκκλησίες, τών Ιερών Εικόνων.

Επανέφεραν από τό 843, στίς θέσεις πού είναι σήμερα, στούς
Ιερούς Ναούς τών Ορθοδόξων στό Εικονοστάσιο (Τέμπλο),
τά Προσκυνητάρια καί γίνεται ή Ιστόρηση-Αγιογράφηση , δηλαδή,
η Τοιχογραφία τών Ιερών Ναών.

Είς ανάμνησιν καθιερώθη καί εορτάζεται τό γεγονός, τήν
Α' ΚΥΡΙΑΚΗ τών Νηστειών, πρό τού ΠΑΣΧΑ, λεγομένη,
τής ΟΡΘΟΔΌΞΙΑΣ, μέ πανηγυρική περιφορά τών Εικόνων,
πέριξ ή εντός τών Ιερών Ναών.

Η Παναγία βέβαια είναι μία. Οι πιστοί, συνήθως, τής αποδίδουν,
πλείστα ονόματα καί προσωνύμια, αναλόγως,τού τόπου,
τού χρόνου καί τού τρόπου ενεργείας, τών ιδιοτήτων, τών
Θαυμάτων ή τού σκοπού,κ.τ.λ.
Έχω διαβάσει κατάλογο, πού υπερβαίνει τήν εκατοντάδα , 
τών ονομάτων,καί ιδιοτήτων πού ανήκουν στην Θεοτόκο.
Ο τόπος, μέ τόν οποίο μάςείναι γνωστή καί εορτάζεται,
πάντοτε πανηγυρικά, η Παντάνασσα του κόσμου, Παναγία.

Σημειώνω,ένα πολύ μικρό αριθμό ονομάτων καί προσωνυμίων.

( Κεχαριτωμένη, Οδηγήτρια , Ελεούσα,Γοργοεπήκοος, Μεγαλόχαρη,Τριχερούσα, Παναγία τού  Πάθους, ( Σινά ), Φανερωμένη, Γλυκοφιλούσα,Παναγία τού Όρους τών Ελαιών.
Δεομένη, Δεξιά,Πορταίτισσα, Ιεροσολυμίτισσα, Ελευθερώτρια,
Θαυματουργός,Προφθάνουσα είς πρεσβείαν καί ευσεβή ικεσίαν,
Κραταιά ή Φοβερά Προστασία, Άξιον εστίν, τού Αγίου Όρους,αλλά
καί τής Τήνου,τού Μεγάλου Σπηλαίου, τής Μονής Αγίας Λαύρας,
τής Εκατονταπυλιανής -Πάρου, τής Κανάλας -Κύθνου, Σουμελά,
Δαμάστας, Προυσσιώτισσας, Μυρτιδιώτισσας,, πλήθος άλλων,
καί τίς πιό κοντινές στό Μεσενικόλα,τού Νομού Καρδίτσας,
Σπηλαιώτισσας,Πελεκητής, Μετεώρων, Κορώνας,)καί άλλες.
Έίναι," η μόνη εν γυναιξί ευλογημένη ",παρά Κυρίου, κατά
τήν ρήσιν,τού Αρχαγγέλου Γαβριήλ.

Η Παναγία μας, Μήτηρ ΧΡΙΣΤΟΎ τού ΘΕΟΎ, είναι κατά τούς
Ιερούς Υμνογράφους, καί τά δόγματα τής Εκκλησίας,
εν Αγίω Πνεύματι, τών Προφητών τό κήρυγμα,η υπερτέρα
τών Αγγέλων, τής Εκκλησίας η δόξα,"η υψηλοτέρα τών
Ουρανών καί καθαρωτέρα λαμπηδόνων ηλιακών."

Είναι,η Πλατυτέρα, η οποία εικονίζεται δεομένη, υπέρ
τών πιστών, είς τό ημιθόλιον, τόν χώρον τού Αγίου Βήματος,(Ιερού),άνωθεν τής Αγίας Τραπέζης,ώς Σκέπη καί Προστάτις,τών είς Χριστόν πιστευόντων, έχουσα
υψωμένας τάς χείρας καί τούς οφθαλμούς πρός
τόν Ουρανόν,ως μεσίτρια, τής σωτηρίας τών υμνούντων,
καί εχόντων,Αυτήν ελπίδα ,όσων ζητούν ,τή βοήθειά Της.

-"Καί Σέ,μεσίτριαν έχω, πρός τόν φιλάνθρωπον Θεόν..."
"Δέσποινα,πρόσδεξαι τάς δεήσεις τών δούλωνΣου..."
"Τήν πάσαν ελπίδα μου, είς Σέ ανατίθημι,Μήτερ τού Θεού..."

(Στίχοι από Τροπάρια τού Μικρού Παρακλητικού Κανόνα).

-Είναι τό κορυφαίο πρόσωπον, η κατ'επιλογήν ηγιασμένη,
καί υπερευλογημένη.Τό Πρότυπον τής αγιότητος,γιά κάθε
πιστόν,η Παναγία,τής Εκκλησίας τού Χριστού.
Η Υπεραγία Θεοτόκος,η οποία έφερε τήν καταλλαγή, δηλαδή,
τή συμφιλίωση τού ανθρωπίνου γένους,μέ τόν Θεόν.
Η δέ Εκκλησία μας, ψάλλει καί προεορτίως, πρός τιμήν της, 
τό γνωστό τροπάριο,-Κοντάκιον.( Ήχος,δ', Τέταρτος).

                      "Ο καθαρώτατος Ναός τού Σωτήρος,
                       Η πολυτίμητος παστάς καί Παρθένος.
                       Τό ιερόν θησαύρισμα τής δόξης τού Θεού,
                       σήμερον εισάγεται,εν τώ  οίκω Κυρίου.
               Τήν Χάριν συνεισάγουσα,τήν εν Πνεύματι Θείω.
                       Ήν ανυμνούσιν, Άγγελοι Θεού.
                       Αύτη υπάρχει,Σκηνή επουράνιος".

Σέ κάθε ενοριακή Εκκλησία, μέ τά Λειτουργικά βιβλία, συνήθως,
υπάρχει καί τό ογκώδες βιβλίο, Συνοδικό Κανόνων,τό οποίον
ονομάζεται "ΠΗΔΆΛΙΟΝ".
Αυτό περιέχει, τό σύνολο τών Αποφάσεων τών επτά (325-787),
Οικουμενικών Συνόδων, μέχρι τό έτος 787,ολων τών Εκκλησιών ,
Ανατολής καί Δύσεως.
Είς τόν Ναόν τού Σολομώντος, η Παρθένος Μαρία ετρέφετο
μέ ουράνια τροφή,πού τής έφερνε,αοράτως,ο Αρχάγγελος
Γαβριήλ, καθότι,"Ηγιασμένη ούσα,ώς σκηνώσαν εν αυτή,
τό Πνεύμα τό Άγιον".

Όντως,"Μυστήριον ξένον, καί παράδοξον,"απρόσιτον στήν
ανθρώπινη διάνοια,αποδεκτόν μόνον διά τής πίστεως.

Ήδη,διανύουμε από τήνεπομένη,τής 14ηςΝοεμβρίου,
εορτήν τού Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, Ελληνικής καταγωγής,
τήν περίοδον νηστείας, προσευχής,καί ελεημοσύνης,
(καλών έργων),ως ψυχική προετοιμασία,σαράντα ημερών,
γιά τή μεγάλη Δεσποτική εορτή τών Χριστουγέννων.

Μέ τήν εορτήν,τών Εισοδίων έρχεται συνήθως καί ο Χειμώνας.
Τό ψύχος καί τά χιόνια,στό χωριό.Συχνά μού έρχεται στό νού,
η γνωστή φράση: "Άν δέν ερθώ,τ' Άγιο Μηνά, (11 Νοεμβρίου),
τ'Αγιο Φιλίππου, αυτού είμαι".- "Λέει τό χιόνι."
Από τήν 15ην τού μηνός, αρχίζουν καί τά "Σαρανταλείτουργα". 
"Κάθε μέρα, Θεία Λειτουργία,καί "διάβασμα τών διπτύχων",
υπέρ αναπαύσεως τών ψυχών τών αποθανόντων πατέρων,
καί αδελφών μας,καί υπέρ υγείας τών ζώντων,εκάστης
οικογενείας,τών πιστών, ώς τά Χριστούγεννα.
                     
Άρχισαν ήδη τά προεόρτια, μέ τίς Καταβασίες,σέ Ήχο α',
          (  Ποίημα  Ιωάννου τού Δαμασκηνού )

                                 Πρώτη Ωδή: Ο Ειρμός.
"Χριστός γεννάται ,δοξάσατε.Χριστός εξ ουρανών, απαντήσατε.
Χριστός επί Γής,υψώθητε! Άσατε τώ Κυρίω,πάσα η Γή,
καί εν ευφροσύνη, ανυμνήσατε λαοί, ότι δεδόξασται".


                                       Ενάτη Ωδή:
"Μεγάλυνον
  ψυχή μου,τήν τιμιωτέραν καί ενδοξοτέραν,
τών άνω στρατευμάτων".( Δηλαδή, τήν Παναγίαν Παρθένον.)

"Μυστήριον ξένον ορώ,καί παράδοξον.Ουρανόν τό σπήλαιον.
Θρόνον Χερουβικόν τήν Παρθένον,τήν φάτνην χωρίον.Εν ώ,
ανεκλίθη ο αχώρητος, Χριστός ο Θεός,όν ανυμνούντες,
μεγαλύνομεν".

Επανέρχομαι στό θέμα, καταγράφων τροπάρια καί εκλεκτούς
ύμνους,ψαλλόμενους, στήν εορτή τών Εισοδίων τής Θεοτόκου.

 

                Δοξαστικόν τού Εσπερινού . ( Ήχος  πλ.Δ'.)

"Μετά τό τεχθήναι σε,Θεόνυμφε Δέσποινα,παρεγένου εν τώ Ναώ
Κυρίου,τού ανατραφήναι είς τά Άγια τών Αγίων,ως ηγιασμένη.
Τότε καί Γαβριήλ, απεστάλη πρός Σέ,τήν Πανάμωμον,τροφήν
κομίζων Σοι.Τά ουράνια πάντα εξέστησαν,ορώντα τό Πνεύμα
τό Άγιον εν σοί σκηνώσαν.
Διό,άσπιλε, αμόλυντε,η εν ουρανώ καί επί τής,δοξαζομένη
Μήτηρ Θεού,σώζε τό γένος ημών".


                           .           Προκείμενον. 
- "Άκουσον θύγατερ,καί Ίδε καί κλίνον τό ούς σου,καί επιλάθου
τού
  λαού σου,καί τού οίκου τού Πατρός σου, καί επιθυμήσει
ο βασιλεύς τού κάλλους σου".(Ψαλμός ΜΔ',11-12).


                                Ιδιόμελον. Ήχος δ'.


"Σήμερον ο Θεοχώρητος ναός,η Θεοτόκος,εν Ναώ Κυρίου προσάγεται,καί Ζαχαρίας ταύτην υποδέχεται.
Σήμερον τά τών αγίων άγια, αγάλλονται καί ο χορός
τών Αγγέλων μυστικώς πανηγυρίζει, μεθ'ημών.
Καί, ημείς εορτάζοντες σήμερον,σύν τώ Γαβριήλ
εκβοήσωμεν.Χαίρε Κεχαριτωμένη,ο Κύριος μετά σού,
ο έχων τό μέγα έλεος".

               Εξαποστειλάριον  ( Γυναίκες ακουτίσθητε )

"Ήν πάλαι προκατήγγειλε τών προφητών ο σύλλογος,
στάμνον καί ράβδον καί πλάκα καί αλατόμητον όρος,
Μαρίαν τήν θεόπαιδα,πιστώς ανευφημήσωμεν.
Σήμερον γάρ εισάγεται είς τά Άγια τών Αγίων,
ανατραφήναι Κυρίω." ( Τρίς ).

 

                                     Απολυτίκιον  Ήχος δ'.

"Σήμερον τής Ευδοκίας Θεού τό προοίμιον, καί τής τών
ανθρώπων σωτηρίας η προκήρυξις.Εν Ναώ τού Θεού,
τρανώς,η Παρθένος δείκνυται, καί τόν Χριστόν τοίς
πάσι προκαταγγέλλεται.Αυτή και ημείς, μεγαλοφώνως
βοήσωμεν:Χαίρε τής οικονομίας τού Κτίστου,η εκπλήρωσις".

Είς τό Εξαιρέτως, αντί τού "Άξιόν εστιν",η ενάτη θ',Ωδή,
τής εορτής τού Ευαγγελισμού,μέ τό Μεγαλυνάριον. ( Ήχος δ'.)

"Άγγελοι τήν είσοδον τής παρθένου,ορώντες εξεπλήττοντο,
πώς μετά δόξης, εισήλθεν είς τά Άγια τών Αγίων."

-"Ώς εμψύχω Θεού κιβωτώ,ψαυέτω μηδαμώς χείρ αμυήτων.
Χείλη δέ πιστών,τή Θεοτόκω ασιγήτως,φωνήν τού Αγγέλου
αναμέλποντα,εν αγαλλιάσει βοάτω.
Όντως, ανωτέρα πάντων υπάρχεις, Παρθένε αγνή".

 

                                    Κοινωνικόν
"Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι,καί τό όνομα Κυρίου επικαλέσομαι".

Δέν είναι δυνατόν να εξαντλήσει κανείς,όλα όσα η ευσέβεια,
τής αποδίδει, Υπέρμαχος Στρατηγός, Νύμφη ανύμφευτος,
τών Προφητών τό κήρυγμα, καί τής Εκκλησίας η
  δόξα.
Αλλά, καί πολλών άλλων αγίων προσώπων, ανδρών καί γυναικών,
υμνογράφων,κατ'έμπνευσιν τού Αγίου Πνεύματος,
ευσεβείς όντες, καί προσευχόμενοι νύκτα καί ημέραν,
έχουν γράψει,είς τά ποιήματά των,διά νά τιμήσουν τήν Παναγίαν, Μητέρα Χριστού, τού Θεού ημών.


Η λέξις Παναγία, είναι η πιό εκφραστική,τό ιερώτερο καί
πιό προσφιλές όνομα, γιά τόν κάθε πιστό,μετά τόν Θεόν,
καί τό Ιερόν τού ανθρώπου, καταφύγιον.

Είναι η πάνσεπτος , Μήτηρ τού Κυρίου, η μόνη προστασία,
τών εν παντοίαις ,ανάγκαις καί θλίψεσιν,
  όντων.
"Αγία, αγίων μείζων".Παρίσταται,τώ θρόνω τής Θείας Χάριτος,
υπέρ ημών πρεσβεύουσα, κάνοντας αμέτρητα Θαύματα.
Ίσως, καί πάλι,έχω μακρυγορήσει, αγαπητοί μου αναγνώστες.

Παρά τά ανωτέρω εκτεθέντα, πολυαγαπητοί αδελφοί καί φίλοι,
καταχρώμενος τής αγάπης καί πολλαπλής υπομονής Σας,
αναφέρομαι σέ μιά ακόμη βασική παράγραφο, πού τώρα,στούς
καιρούς μας, συχνά γίνεται λόγος.
Είναι τά λεγόμενα," δικαιώματα τών ανθρώπων",καί κυρίως,
τό ανεκτίμητο αγαθό,τής ε
  λ ε υ θ ε ρ ί α ς.
Τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός Λαού είναι:
Η εθνικότης, ( Έλλην ),τό όμαιμον,= (ίδιο αίμα),τό ομόγλωσσον, 
καί ομότροπον,(ήθη καί έθιμα),καί προπάντων τό ομόθρησκον. Συνίστανται στήν κοινή πίστη, τά οποία αποτελούν, συνολικά,
τό υπόβαθρον τής πίστεως στά κοινά ήθη καί έθιμα,καί
τίς Παραδόσεις.Αυτά, πού φωλιάζουν στήν ψυχή καί τήν καρδιά,
τών πολιτών, πού έχουν κοινή Πατρίδα,Ιερά καί όσια τής Φυλής.

Ο Απόστολος καί Ευαγγελιστής Λουκάς, συνεργάτης τού Παύλου,
αναφερόμενος στό κήρυγμά του,στόν Άρειο Πάγο,τών Αθηνών,
γράφει επί λέξει:"Ο Θεός, ο ποιήσας εξ ενός αίματος,πάν έθνος
ανθρώπων,κατοικείν επί πάν τό πρόσωπον τής Γής,ορίσας
προστεταγμένους καιρούς , καί τάς οροθεσίας τής κατοικίας
αυτών...","Τ ο ύ
  γ ά ρ  κ α ί  γ έ ν ο ς ε σ μ έ ν".(Πράξ.ιζ',26-28).
Διότι,τά αγαθά αυτά,άν καί είναι
 " άγραφοι νόμοι,"έχουν βάρος,
κύρος καί ισχύν,ακατάλυτον, ενώ οι Νόμοι τής Πολιτείας,
συνήθως,αλλάζουν , ή κάποτε δέν εφαρμόζονται,αδρανούν.
  
Τό υπογραμμίζω, ιδιαιτέρως, ότι
  τά ωσάνω , είναι τά μόνα ακατάλυτα καί  αιώνια.
Είναι αυτά,γιά τά οποία κάθε άνθρωπος, αξίζει νά θυσιάζει,
καί αυτή τή ζωή του, χάριν τών υπερτάτων αγαθών.

-"Πατρός τε καί μητρός καί τών άλλων, προγόνων απάντων,
τιμιώτερον καί σεμνότερον καί αγιώτερόν, εστίν η Πατρίς".
                   ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ.  ( Επιτάφιος Περικλέους).

-Τελειώνοντας, αναφέρώ ότι, στό χωριό μας, Μεσενικόλα,
αλλά καί στή Θεσσαλία, τήν Ήπειρο, πιστεύω δέ,καί σέ
άλλα μέρη τής πατρίδος μας, υπήρχε καί εξακολουθεί,τό έθιμο, 
μέ τό τέλος τής Σποράς τών δημητριακών,, από τούς γεωργούς,
στά χωράφια τους, με σιτάρι, κριθάρι,σίκαλη ή βρίζα,καί βρώμη,
όταν,συνήθως ,έρχεται πρώιμα ο χειμώνας, μέ τά χιόνια.
Επαναλαμβάνω τή φράση,
  "ότι,άν δέν ερθώ τ'Αγιο Μηνά,τ'Αγιο Φιλίππου,αυτού θά είμαι",γιά τό πρώτο χιόνι.
Παλιό δέ, έθιμο ήταν,νά βράζουν τήν ημέρα τής εορτής,
τής Παναγίας-Αποσπορίτισσας, καλαμπόκι καί ξεφλουδισμένο
σιτάρι, ανάμεικτα,μέ
  ξηρούς καρπούς, καρύδια, αμύγδαλα,
σταφίδες,ρόδια καί άλλα."Καλούδια"τά λέγαμε,
γιά τά παιδιά , και όλη την οικογένεια.

Θερμές ευχές,καί Χρόνια πολλά στούς εορτάζοντες:
Μαρίες,Μάριους,Παναγιώτηδες, Δέσποινες καί Παναγιώτες. Επίσης σάς εύχομαι,
Καλά Χριστούγεννα, μέ υγεία,ειρήνη,χαρά καί τή Θεία ευλογία.
           


   Σάς χαιρετώ μέ τήν ευχή: "Η Παναγιά,βοηθός",όλων μας.

 

Χρίστος  Γ. Κοτρώτσος. Θεολόγος-Φιλόλογος-Παιδαγωγός
Επίτ,Γεν.Επιθ/τής Μ.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, Ανακούς25 Τ.Κ.143 41
                Τηλ.οικ.210. 2511254

ΤΕΤΑΡΤΗ ,14 Νοεμβρίου 2018.       Πηγές καί Βοηθήματα
+Αγίου Αποστόλου Φιλίππου.
           1,ΠΑΛΑΙΑ & ΚΑΙΝΉ ΔΙΑΘΉΚΗ   
                                                            2.ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ ΟΡΘΟΔΌΞΟΥ


 
< Προηγ.   Επόμ. >
spacer.png, 0 kB

© 2007 www.mesenikolas.gr | Developed and Hosted by Kataskevi eshop Plushost.gr | Supported by Fatsimare.gr