spacer.png, 0 kB
Χρίστος Κοτρώτσος: Η ΕΡΓΑΣΙΑ Εντολή Θεού. Εκτύπωση E-mail

η  Ε ρ γ α σ ί α

 

Ε ν τ ο λ ή   τ ο ύ   Θ ε ο ύ

 

 

1. "Καί έλαβε  Κύριος ό Θεός τόν άνθρωπον, όν έπλασε,
καί έθετο αυτόν εν τώ Παραδείσω, εργάζεσθαι αυτόν,
καί φυλάσσειν...". (
Γεν. Κεφ.Β', 15)

 

2."Χριστέ, τό φώς τό αληθινόν, τό φωτίζον καί αγιάζον
πάντα άνθρωπον ερχόμενον είς τόν κόσμον.
Σημειωθήτω εφ'ημάς τό φώς τού προσώπου Σου,

ίνα εν αυτώ οψώμεθα φώς τό απρόσιτον.

Καί κατεύθυνον τά διαβήματα ημών,

πρός εργασίαν των εντολών Σου.

Πρεσβείαις της Παναχράντου Σου Μητρός

καί πάντων Σου, τών Αγίων. Αμήν".

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ  ΤΩΝ ΩΡΩΝ -  Ω Ρ Α   Α'  ( Ε Υ Χ Η )

 

3."Έργον ουδέν όνειδος. Αεργίη τ' όνειδος".

Ησίοδος, 8ος αι. π.Χ.

 

4."Ο Πατήρ μου ,έως άρτι εργάζεται. Κάγώ εργάζομαι". (Ιωάν.ε',17)

ΙΗΣΟΥΣ  ΧΡΙΣΤΌΣ

 

 

Αγαπητοί φίλοι- ες, Μεσενικολίτες καί αναγνώστες, χαίρετε.

Μπαίνω αμέσως στήν ανάπτυξη τού ευκολονόητου θέματος.
Τό γεγονός, έχει περισσότερο βάρος από τά λόγια.
Καί, γεγονότα είναι οι πράξεις, τά έργα, κάθε τι, πού απαιτεί
κόπο, διαρκή προσπάθεια καί ιδρώτα, γιά τήν έντιμη καί δίκαιη
απόκτηση τών αγαθών, πρός κάλυψη τών αναγκών τής ζωής.

 

 

Η τέταρτη  Εντολή τού Δεκαλόγου (Μωυσής, 14ος αι.π.Χ.)

 

-"Μνήσθητι τήν ημέραν τών Σαββάτων,,αγιάζειν αυτήν.
Έξ ημέρας εργά καί ποιήσεις πάντα τά
  έργα σου.Τή δέ ημέρα
τή εβδόμη Σάββατα, Κυρίω τώ Θεώ Σου".(Εξ.Κ',=20,9-10)

 

-"Καί,Ίδε επί τούς δούλους Σου καί επί τά έργα Σου, καί
οδήγησον τούς υιούς αυτών. Καί, έστω η λαμπρότης Κυρίου τού Θεού ημών, εφ'ημάς,
καί τά έργα τών χειρών ημών,κατεύθυνον εφ' ημάς,
καί τό έργον τών χειρών ημών κατεύθυνον".(Ψαλμ.πθ',16-17).

 

 

Πολλές φορές όμως, βλέπουμε ότι δέν συμβαίνει αυτό, πού
είναι τό δίκαιο καί τό σωστό. Επειδή στίς σχέσεις τών
ανθρώπων μεταξύ των, παρεμβαίνει η απληστία ακόμη καί
στά αδέρφια, ποιός θά πάρει τό πιό καλό ή τά περισσότερα,
αν καί η ευτυχία, δέν εξαρτάται από τήν περίσσεια τών
υλικών αγαθών.


-"Οράτε καί φυλάσσεσθε από πάσης πλεονεξίας. Οτι ούκ εν τώ
περισσεύειν τινί η ζωή αυτού έστιν, εκ τών υπαρχόντων
αυτού". (Παραβολή άφρονος πλουσίου, Λουκ.ιβ',15)

 

-Ρ Η Τ Α,από τήν ΠΑΛΑΙΑ καί τήν ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΉΚΗ,σχετιζόμενα
μέ τό θέμα, Εργασία, εργάζομαι, έργο-α, ώς, " εντολή τού Θεού."

"Εξελεύσεται άνθρωπος επί τό έργον αυτού,καί επί τήν
εργασίαν αυτού,έως εσπέρας". (Ψαλμ.ΡΓ'=103,23)

 

"Ως εμεγαλύνθη τά έργα Σου Κύριε, πάντα εν σοφία εποίησας".
 (Ψαλμ. ΡΓ'=103,24)


"Δεύτε καί ίδετε,τά έργα τού Θεού,ά έθετο τέρατα=θαυμαστά,
επί τής Γής." (Ψαλμ.ΜΕ' =45,9)


"Γενεά καί γενεά, επαινέσει τά έργα Σου,Κύριε." (Ψαλμ.ΡΜΔ',144,4)

 

Από την "Επί τού Όρους Ομιλία", τού Χριστού, πρός τούς μαθητάς
Του, καί τό πλήθος τών ακροατών:

 

-"Oύ δύναται πόλις κρυβήναι, επάνω όρους κειμένη. Ουδέ καίουσι
λύχνον καί τιθέασιν αυτόν υπό τόν μόδιον, αλλ'επί τήν λυχνίαν,
καί λάμπει πάσι τοις εν τή οικία. Ούτω λαμψάτω τό φώς υμών,
έμπροσθεν τών ανθρώπων, όπως ίδωσιν υμών, τά καλά έργα και
δοξάσωσι τόν πατέρα υμών, τόν εν τοίς ουρανοίς. (Ματθ.ε',14-16)

 

"Ο δέ Ιωάννης,(ο Πρόδρομος),ακούσας εν τώ δεσμωτηρίω,
τά έργα τού Χριστού..." (Ματθ.ια',2)

 

"Τό έργον ετελείωσα,ό δέδωκάς μοι,ίνα ποιήσω." (Ιωάν.ιζ',4)

 

"Δόξα δέ καί τιμή καί ειρήνη, παντί τώ εργαζομένω τό αγαθόν,
Ιουδαίω τε. πρώτον καί Έλληνι." (Ρωμ.β',10)

 

"Ουδέ δωρεάν,άρτον εφάγομεν παρά τινος, αλλ'εν κόπω καί
μόχθω, νύκτα καί ημέραν εργαζόμενοι, πρός τό μή επιβαρήσαι
τινά υμών" (Β' Θεσ/κείς, γ',8)

 

"Καί,γάρ ότε ήμεν πρός υμάς,τούτο  παρηγγέλλομεν υμίν, ότι
εί τις, ού θέλει εργάζεσθαι, μηδέ εσθιέτω." (Β'Θεσσαλ.γ',10)

 

"Άξιος,ο εργάτης τού μισθού αυτού". (Α' Τιμ.ε',18)

 

"Σύ,κατ' αρχάς,Κύριε,τήν Γήν εθεμελίωσας, καί έργα
τών χειρών Σου,εισίν οι ουράνοί. Αυτοί απολούνται,
Σύ δέ
 ,διαμένεις. Καί πάντες ως ιμάτιον παλαιωθήσονται καί ωσεί
περιβόλαιον ελίξεις αυτούς, καί αλλαγήσονται.
Σύ δέ, ο Αυτός εί,καί τά έτη Σου, ούκ εκλείψουσιν"
Απόστ.Παύλος (Εβρ.Α',στιχ.11-12)

          

Πλήθος αναρίθμητο είναι τά Ρητά, χωρία ή εδάφια,στό σύνολο
τών βιβλίων τής Αγίας Γραφής, όσα αναφέρονται στό πρός
ανάπτυξη θέμα. Ουσιαστικά, θά έλεγα ότι κάθε εκδήλωση
τού ανθρώπου, είναι πασίδηλον, ότι αποτελεί κυρίως, πράξη,
έργο-α, ενέργεια, πού εξέρχεται από καρδίαν παλλομένην εξ
αγάπης, συμφώνως πρός τήν εντολήν, "Αγαπήσεις τόν πλησίον
σου,ώς εαυτόν". ( Μάρκ.ιβ' ,31)

 

Στό θέμα αναφέρεται,καί ο αρχαίος ποιητής, Ησίοδος,(8ος αι.π.Χ.)
από τήν πόλη Άσκρα τής Βοιωτίας, ο οποίος έγραψε τά έργα,
1) Θεογονία,καί 2) Έργα καί Ημέραι,(επικό ποίημα), σέ 828 στίχους,
διδακτικούς, σχεδόν αμέσως, μετά τόν Όμηρο.
Αφορμή,η δικαστική διαμάχη καί συνεχής διχόνοια, με τόν αδερφό του, Πέρση,πού απαιτούσε γιά τόν εαυτό του, τό μεγαλύτερο μερίδιο, τής πατρικής περιουσίας.
Ενώ, δέν μπορεί καί δέν πρέπει, ο καθένας, νά κάνει ό,τι.θέλει,
ή ό,τι τού συμφέρει, αλλά ότι πρέπει καί έχει αξία.
Διότι,υπάρχουν οι αρχές καί οι αξίες,πρός τίς οποίες όλοι,

είμαστε υποχρεωμένοι να  συμμορφωνόμαστε, πάντοτε.

Ο πλούτος καί τό έχειν, άν δέν είναι έντιμος, ηθικός καί δίκαιος,
γίνεται βάρος δυσβάσταχτο στή ζωή του ανθρώπου. Γνωστή σέ όλους η παροιμία:

"Ανεμομαζώματα, διαβολοσκορπίσματα".
Έίναι αδήριτη ανάγκη, νά βάζουμε τό" εγώ", κάτω από τό "εμείς".

Γενικά, "Η καλλιέργεια του νού, είναι τόσο αναγκαία, όσο
η τροφή γιά τό σώμα". Έγραψε ο Ρωμαίος ρήτωρ, Κ ι κ έ ρ ω ν.

 

Μού έρχεται στό νού, καί τό γράφω νά τό θυμηθούμε,
τό ωραίο καί διδακτικό ποίημα,τού Γεράσιμου Μαρκορά,
(1826-1911), από τούς πιό σημαντικούς ποιητές τής
Επτανησιακής Σχολής, καί τού Σολωμικου κύκλου, μέ τίτλο:


                                   Η   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α
Ξημερώνει αυγή δροσάτη, μέ τό πρώτο της πουλί,
λές καί κράζει τόν εργάτη, στή φιλόπονη ζωή.


Πρίν αχνίσει κάθε αστέρι, μέ χαρούμενη καρδιά,
νέοι, μεσόκοποι καί γέροι, τρέξτε όλοι, στή δουλειά.

 

Πέρα εκείθενε οι φροντίδες, άς πετάξουνε καθώς,
ξαφνισμένες νυχτερίδες, οπού αγνάντεψαν τό φώς.


Μή σάς είναι ο ξένος πλούτος, ένα αγκάθι στήν καρδιά,
πέστε αζήλευτα: "Είναι τούτος, εργασίας κληρονομιά".

 

Σηκωθήτε, η γή χαρίζει, μόνον άφθονο καρπό,
άν ο κόπος τήν ποτίζει, μ'έναν ίδρωτα συχνό.


Σάν εσάς, αδέλφια ιδρώνει καί ο σοφός ,πού μέ τό νού,
κάμπους άμετρους οργώνει, γιά θροφή τού λογισμού.

 

Δίχως άνεση καί σχόλη πάντα, ώς άξιος δουλευτής,
τό ανθηρό του περιβόλι, σκάφτει, σπέρνει ο ποιητής.


Πάντα, ναί, τού τίμιου κόπου οι γλυκύτατοι καρποί,
νά είναι οι μόνοι, πού τ'ανθρώπου σώμα θρέφουν καί ψυχή.

 

-Καί ένα μικρό απόσπασμα, τού ίδιου ποιητή, από τόν "Όρκο",
ποιητικό έργο,πού αναφέρεται στήν Κρητική Επανάσταση,
τού1866 ,καί τό ολοκαύτωμα τού Αρκαδίου, στό Νομό Ρεθύμνης.

 

 

              " ΣΤΗ  ΓΗ  " 

Απόσπασμα από τόν "Όρκο"

 

"Ελάτε, παλικάρια μας,ελάτε η Γή,σάς κράζει,
τό βλέπετε. Χωρίς εσάς, εδώ κι'εκεί, λογγιάζει.
Βγάλτε τό σκίνο σύρριζα, ρίχτε τούς βάτους πέρα.
Βαθιά, βαθιά τίς δίκοπες, είναι κι η Γή, ώς μητέρα,
πού όσο βαθύτερες πληγές, ένα παιδί τής κάνει,
τόσο η καρδιά της, άφθονους καρπούς αγάπης βγάνει.
...................................................................................... 
Ο τόπος έχει, ώς βλέπετε,στήν εργασία τήν ίδια,
σκουλήκια, πέτρες άκαρπες, φαρμακωμένα φίδια,
αλλά στό μέρος, π' όργωμα καί σκαλιστάδες θέλει,
θά κυματίσουν τά σπαρτά καί θά γελάει τ'αμπέλι."

 

 

-Τελειώνω, αγαπητοί αδελφοί,φίλοι καί φίλες,παρά

τό γεγονός, ότι τό θέμα δέν έχει εξαντληθεί.

 

Μάς προτρέπει η φωνή τού Θεού, νυχθημερόν, στό καθήκον τής  ε ρ γ α σ ί α ς, πού είναι
η διαρκής συμμόρφωση πρός τήν εντολή καί τό θέλημα τού Θεού,
σύμφωνα μέ τό παράδειγμα Εκείνου, πρός μίμησιν.


Διότι, ο υγιής άνθρωπος, είναι υποχρεωμένος νά εργάζεται.


Εάν αποφεύγει τήν εργασία, λόγω οκνηρίας, δέν έχει
τό "δικαίωμα", νά θέλει νά ζεί, ώς παράσιτο, είς βάρος τών άλλων.
Καταδικάζει ο ίδιος τόν εαυτό του,σέ θάνατο εξ ασιτίας.

 

Μέ τό φώς τής νέας ημέρας, μέ τό ξημέρωμα, κάνοντας τό σημείον τού Σταυρού, άς λέμε:

 "Θεέ μου,δώσε μου τή δύναμη νά εργασθώ καί σήμερα".

 

Διότι η εργασία είναι ευλογία Θεού.


Γνωστή σέ όλους μας, άλλωστε,η φράση:

"Τό μέν πνεύμα πρόθυμον, η δέ σάρξ ασθενής".

 

Διά τούτο γρηγορείτε!

 

 

ΚΥΡΙΑΚΉ,28η Οκτωβρίου 2018 (Ζ'ΛΟΥΚΑ),
+Αγίας Σκέπης, Επέτειος "Ο Χ Ι", (ΕΘΝ.ΕΟΡΤΗ) 1940.
ΑΡΧΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΉΣ ΩΡΑΣ

Χρίστος Γ. Κοτρωτσος, Θεολόγος- Φιλόλογος- Παιδαγωγός
Επίτ.Γεν.Επιθ/τήςΜ.Ε.Νέα Φιλαδέλφεια, ΑΝΑΚΟΎΣ25 Τ.Κ 143 41
Τηλ.Οικ.210 2511254

 
< Προηγ.   Επόμ. >
spacer.png, 0 kB

© 2007 www.mesenikolas.gr | Developed and Hosted by Kataskevi eshop Plushost.gr | Supported by Fatsimare.gr