spacer.png, 0 kB
Χρίστος Κοτρώτσος: ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ. Εκτύπωση E-mail

ΣΥΝΑΞΙΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ (ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΏΝ ΑΣΩΜΆΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.

  1.   "Ο ποιών τούς Αγγέλους Αυτού πνεύματα καί τούς λειτουργούς Αυτού, πυρός φλόγα".( Εβρ.Κεφ.α',Στίχ.7 ).
2."Τοίς χείλεσιν άδετε: Άγιοςο Θεός,ο Πατήρ ο άναρχος.
Άγιος ισχυρός,ο Υιός ο συνάναρχος.Άγιος αθάνατος, τό
ομοούσιον Πνεύμα,τό σύν Πατρί. καί Υιώ συνδοξαζόμενον".
Είναι ο λεγόμενος τρισάγιος ύμνος,όν είδεν ο προφ.Ησαίας,
καί ήκουσε ψαλλόμεμον, υπό των Αγγέλων,κύκλω τού Θεού.
                          (Απόσπασμα από Τροπάριο τής Εορτής)
3."Αινείτε Αυτόν, πάντες οι Άγγελοι Αυτού,αινείτε Αυτόν,
πάσαι αι Δυνάμεις Αυτού.Σοί πρέπει ύμνος τώ Θεώ".
            (  Ύμνος τού Όρθρου, μέ τά τροπάρια τών Αίνων).                   

Η αγάπη τού Παντοδυνάμου Θεού, καταφαίνεται εμφανώς,
είς τάς ενεργείας Αυτού μέ τήν δημιουργία.
Είναι μιά ιδιότητα, πού εξωτερικεύεται μέ τό γεγονός τής
εν χρόνω καί εν αρχή,δημιουργίας τού Ουρανού καί τής Γής.
Από τής ανυπαρξίας στήν ύπαρξη,εκ τού μηδενός, είς έξι ημέρες.
Τήν τρίτην ημέραν, αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη, ο αόρατος
καί άυλος κόσμος τών Αγγέλων,εδόξασαν τόν Θεόν διά τό έργον
τής δημιουργίας τού υλικού καί ορατού κόσμου.
"Ότε εγενήθησαν άστρα,ήνεσάν Με,φωνή μεγάλη ,πάντες
Άγγελοί Μου".
Επομένως ο αόρατος  καί άυλος κόσμος τών Αγγέλων προϋπήρξε
τής δημιουργίας τού υλικού καί ορατού σύμπαντος.
Η αποκορύφωση τού έργου τής δημιουργίας, συντελείται μέ την
πλάση τού ανθρώπου καί τελικά,μέ τήν εν Χριστώ σωτηρίαν
τού ανθρωπίνου γένους,έργον τών Αγγέλων,προσταγή Θεού.
Ο Αγγελικός κόσμος είναι η πρώτη δημιουργική πράξη τού Θεού.

Η Αγία Εκκλησία τών Ορθοδόξων, τιμά καί εορτάζει πανηγυρικά,
τούς  Αρχαγγέλους Μ ι χ α ή λ καί Γ α β ρ ι ή λ τούς ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ,
καί τόν αόρατο καί άυλο κόσμο τών Ασωμάτων,τήν 8ην Νοεμβρίου, κάθε χρόνο. ( Σταθερή εορτή).
Οι  Άγγελοι είναι ελεύθερα καί αυτεξούσια πνεύματα.
Ελεύθεροι ,εάν θέλουν,να μείνουν σταθεροί στήν αγιότητα
καί τό θέλημα του Θεού,ή καί νά στραφούν στό κακό, όπως
συνέβη μέ τόν Εωσφόρο,ή Σατανά =Διάβολο,ο οποίος ευθύς
ώς διανοήθηκε, τήν αθέτηση τού θελήματος τού Θεού,
εξέπεσε τής Θείας Χάριτος,χάνοντας αυθωρεί τήν αγιότητα,
καί προσκολλήθηκε στό κακό, μέ όλους τούς Αγγέλους, τού
Τάγματός του, πού τόν ακολούθησαν καί κατέστησαν δαίμονες,
οι οποίοι αντιστρατεύονται πάντοτε το αγαθόν, χωρίς δυνατότητα μεταμέλειας.
Τήν στιγμήν εκείνην,ο επικεφαλής Αρχιστράτηγος Μιχαήλ,
τού οποίου τό όνομα σημαίνει,( Δύναμις τού Θεού ),
αντέστη,δρών καί λέγων:"Στώμεν καλώς,στώμεν μετά φόβου..."
καί όλαι αι τάξεις,ετάχθησαν μέ τό μέρος του, τά εννέα τάγματα,
τά οποία απεικονίζονται , στήν προσφορά=πρόσφορον, τού
άρτου,στή σφραγίδα, μέ τά (9) ισόπλευρα τριγωνάκια,αριστερά τής Παναγίας,(Μ.Θ),Μήτηρ Θεού.
Μετά τόν καθαγιασμό, μετουσιώνεται ο άρτος, σέ Σώμα Χριστού,
καί ο οίνος (τό κρασί), μεταβάλλεται σέ αίμα Χριστού, μέ τήν
ενέργεια τής δωρεάς,τού Παναγίου Πνεύματος.

-Ο σήμερον εορτάζων, 3ην Οκτωβρίου, Ιερομάρτυς καί πολιούχος   τών  Αθηνών ,Άγιος Διονύσιος
ο Αρεοπαγίτης,επίσημος Αθηναίος πολίτης.  καί Δικαστής 
τού Α ρ ε ί ο υ Π ά γ ο υ, μαθητής, τού Αποστ. Παύλου,
καί πρώτος, Επίσκοπος τής Αθήνας.
(Πρός τιμήν του, ανηγέρθη ο μέγας Ιερός Ναός, επί της οδού Σκουφά),στό Κολωνάκι. Εμαρτύρησε, μάλλον επί Νέρωνος,
τό (64-68)μ.Χ.
Είναι αυτός, πού μάς διέσωσε σέ συγγραφή του, τά ονόματα των
Αγγελικών Ταγμάτων,ή τάξεων, τά οποία κατά σειράν είναι
τά εξής εννέα (9): Αρχαί, Δυνάμεις, Εξουσίαι,Θρόνοι, Κυριότητες,
Χερουβείμ, Σεραφείμ, Αρχάγγελοι ,καί Άγγελοι.
-Υπήρχε, όπως ελέχθη, καί δέκατον ,10ον, τόΤάγμα τού Εωσφόρου ή Σατανά,τό οποίον απεστάτησεν, ανεπιστρεπτί.

Έγιναν μέ τήν  θέλησή τους, υπηρέτες τού κακού,καί προσπαθούν
μέ κάθε τρόπο νά παρασύρουν τούς ανθρώπους, μακράν τού Θεού.
Θέλουν  νά τούς πάρουν μαζί τους, στήν αιώνια κόλαση.

Ο Θεός, δημιούργησε τούς Αγγέλους, αθανάτους καί ξένους
πρός τή φθορά.καί τό θάνατο.
Δέν είναι πανταχού παρόντες, αλλά τρεπτοί, ώς πρός τή φύση
καί τήν ελευθερία γνώμης.
Τό έργο τους είναι,νά υμνούν δοξολογώντας τόν Θεόν,
καί ώς λειτουργικά πνεύματα,"είς διακονίαν αποστελλόμενα
διά τούς μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν".(Εβρ.Κεφ.α',14).

Γι'αυτό,ο κάθε άνθρωπος έχει τόν φύλακα , Άγγελό του.
Ακούμε στή Θ.Λειτουργία, (τού Χρυσοστόμου),νά ζητεί ο Ιερέας, γιά τούς πιστούς Χριστιανούς: "Άγγελον ειρήνης, πιστόν οδηγόν, φύλακα τών ψυχών καί τών σωμάτων ημών,παρά τού Κυρίου, αιτησώμεθα".Καί ο Χορός,απαντά:"Παράσχου, Κύριε."

Καί, πρίν από λίγο,ακούσαμε νά ψάλλεται ο Χερουβικός ύμνος:
"Οι τά Χερουβείμ, μυστικώς εικονίζοντες καί τή ζωοποιώ Τριάδι,
τόν τρισάγιον ύμνον προσάδοντες,πάσαν τήν βιωτικήν,
αποθώμεθα μέριμναν.
Ταίς Αγγελικαίς, αοράτως,δορυφορούμενον τάξεσιν. Αλληλούια".

Κατά τήν εορτήν, τών Αρχαγγέλων Ταξιαρχών,Μιχαήλ καί Γαβριήλ,έτι δέ καί τού Ραφαήλ, γιορτάζουν οι φέροντες τά
βαπτιστικά ονόματα,Μιχαήλ,(Μιχάλης,Μίχος), Γαβριήλ (Γαβρήλος),
Ραφαήλ, Σταμάτιος-ης, Σταματίνα,Αγγελος, Αγγελής, Αγγελική, Αγγέλα, καί τά παράγωγα αυτών.

-Επίσης, εορτάζει πανηγυρικά,η Πολεμική Αεροπορία τού Στρατού
μας,καί μάλιστα η Σχολή Ικάρων,επί 3/ήμερον,6-8 Νοεμβρίου,
παρά τήν Βαρυμπόμπη τού Νομού Αττικής, τών οποίων είναι,
Προστάτης Άγιος, ο Αρχιστράτηγος Μιχαήλ.

Οι εικόνες, τών δύο Αρχαγγέλων,στούς Ιερούς Ναούς τών
Ορθοδόξων,κοσμούν, τίς δύο πύλες,αριστερά και δεξιά,
τής μεσαίας, τής λεγομένης Ωραίας,στό Τέμπλο.
Απαγορεύουν τήν είσοδον είς τό Άγιον Βήμα. 
Αριστερά,ο Άρχων Μιχαήλ,μέ τήν φλογίνη ρομφαία=ξίφος,
δεξιά δέ,ο Άρχων Γαβριήλ, μέ τόν ανθισμένο λευκό κρίνο,
πού πρόσφερε, στήν Παρθένο Μαρία.
Τούς βλέπομε πάντοτε μέ πτέρυγας,άν καί είναι αόρατοι,ώς
άυλοι,σημείον ότι είναι έτοιμοι, γιά τήν άμεση εκπλήρωση ,
τής προσταγής τού θελήματος,τού Θεού Πατρός.
Γιά τήν ποικιλία τού κειμένου, αναφέρομαι κυρίως, στούς
δύο προεξάρχοντας.
                         Τό πρώτο προσόμοιο τών Αίνων (Ήχος,α')
"Τών ουρανίων ταγμάτων,ώς προεξάρχοντα καί τών εν γή
ανθρώπων,ισχυρόν σε προστάτην, φύλακα καί ρύστην
υμνούμεν πιστώς, Μιχαήλ αρχιστράτηγε,καθικετεύοντες
πάσης φθοροποιού αλγηδόνος, ημάς ρύσασθαι".

Ο Γαβριήλ είναι ένας από τούς απροσμέτρητους Αγγέλους.
Τό όνομά του, σημαίνει "ήρωας τού Θεού",καί είναι αυτός
πού σχετίζεται μέ τό μυστήριο τής ενανθρωπήσεως 
τού Λόγου τού Θεού.
Ο Γαβριήλ συνδέεται, μέ όλα τά γεγονότα πού έχουν σχέση,
μέ τήν Γέννηση τού Χριστού, κατά τό τροπάριο-κάθισμα,
σέ Ήχο πλάγιο τού τετάρτου. (Ήχος πλ.δ').
"Τό προσταχθέν, μυστικώς, λαβών εν γνώσει,εν τή σκηνή
τού Ιωσήφ σπουδή επέστη,ο Ασώματος λέγων τή απειρογάμω.
Ο κλίνας τή καταβάσει τούς ουρανούς,χωρείται αναλλοιώτως,
όλος εν σοί,όν καί βλέπων εν μήτρα σου.
Λαβόντα δούλου μορφήν.Εξίσταμαι κραυγάζειν σοι.
Χαίρε νύμφη,ανύμφευτε"..
Έίναι ακόμη ο Αρχάγγελος Γαβριήλ,ο γνώστης,τού" ξένου καί
παραδόξου μυστηρίου", τής Θείας οικονομίας.αλλά καί τής
φράσεως, τήν οποία κατέγραψε ελθών "νύκτωρ",μέ μορφήν
μοναχού, στήν Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου,όπου τιμάται,
η εορτή τής Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος,στό Άγιον Όρος.

Εκεί,εμφανισθείς ώς απλός μοναχός,σέ μοναχό τής Μονής,
εδίδαξε γράψας, τήν εισαγωγή στήν "Τιμιωτέραν τών
Χερουβείμ...",τήν πρόταση:"Άξιον εστίν,ως αληθώς, μακαρίζειν
Σέ,τήν Θεοτόκον,τήν αειμακάριστον καί παναμώμητον, καί
Μητέρα τού Θεού ημών".
Ο μοναχός τής Μονής, μετά ταύτα είπεν,ότι απέρχεται επ'ολίγον,
διά νά τού ετοιμάσει κλίνην πρός ανάπαυσιν,όμως πρίν εξέλθει,
ο ξένος μοναχός, εξηφανίσθη.Επρόκειτο περί θαύματος;
Η Αγιορείτικη παράδοση,πρό χιλίων ετών, τό αποδέχεται.
Τά ανωτέρω, μάς τά διηγήθηκε, ο ξεναγός μοναχός τής Μονής,
είς προσκυνηματικήν επίσκεψίν μας.

Επί τού ως άνω θέματος ,η Εγκυκλ.ΠΑΠΥΡΟΣ LAROYSSE,γράφει:
1.Τό "Άξιόν εστιν", είναι λειτουργικός ύμνος καί αποτελείται,
από τό μεγαλυνάριον "Άξιόν εστίν", καί τόν Ειρμό τής Θ'ωδής,
"Τήν τιμιωτέραν...". Σύμφωνα μέ τήν Αγιορείτικη παράδοση,
ψάλθηκε γιά πρώτη φορά,από τόν Αρχάγγελο Γαβριήλ , μπροστά
στήν ομώνυμη εικόνα,στό κελλί "Άδειν"=ψάλλειν, στίς 11 Ιουνίου,
τού 980 ή 982.
2.Γίνεται δέ εορτή,μια φορά τό χρόνο, μόνο στό Άγιον Όρος,τήν
11ην Ιουνίου,σέ ανάμνηση τής ψαλμωδίας  ,τού ύμνου στήν
πληρότητά του,"Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν...",πού
ψάλλεται μετά τό "Εξαιρέτως".
3.Η εικόνα τής Θεοτόκου, πού βαστάει μέ τό δεξί της χέρι,
τόν Χριστό,ο οποίος κρατεί μέ τό δεξιό του χέρι, ειλητάριο=
περγαμηνή, μέ τήν περικοπή προφητείας,Ησαίου,"Πνεύμα Κυρίου επ' εμέ,ού είνεκεν έχρισέ με..."(Λουκ.δ',18-20).

Στό Μεσενικόλα,στά χρόνια τών προπαππούδων,( περί τό 1750,),
μάς έλεγαν παλιές ιστορίες, ότι στό βουνό,Τ α ξ ι ά ρ χ η ς,
Ανατολικά τού χωριού,(Υψόμ.περί τά 800μ.),ήσαν οι τοποθεσίες,
Επάνω Παλαιομάντρια καί πιό χαμηλά,τά Κάτω Παλαιομάντρια.
Στό δρόμο αυτό, σέ κάποιο μικρό πλάτωμα, υπήρχαν ερείπια
Εξωκκλησιού,μέ το όνομα "Τών ΤΑΞΙΑΡΧΏΝ".
Εκεί πήγαιναν, καί τελούσαν τή Θ. Λειτουργία,εν υπαίθρω,κατά
τήν εορτή, τών Αρχαγγέλων, Μιχαήλ καί Γαβριήλ, τών ΤΑΞΙΑΡΧΏΝ,
καιρού επιτρέποντος.
Σέ τηλεφωνική επικοινωνία ,σήμερα,μέ τούς αδελφικούς φίλους,
Άγγελο Κ. Ποδηματά καί Χρήστο Μ. Μηλίτση,ο Άγγελος μού είπε,
ότι τό άκουσε από τόν πατέρα του, γιατί στα Κ.Παλαιομάντρια,
είχαν καί. Μαντρί προβάτων, αλλά κάτι τό πιό συγκεκριμένο,δέν
θυμάται.Ο δε Χρήστος, έχει παντελή άγνοια τού πράγματος.
Εάν κάποιος άλλος, γνωρίζει κάτι άς μάς πληροφορήσει.
Η οικογένεια τού πατέρα μου,είχε αμπέλι στά πάνω Παλαιομάντρια, τεσσάρων στρεμμάτων.Μέ γείτονες τούς
κληρονόμους Φιλίππου(Στέλιου), Καλλιόπης Ζαχαρή, Τζίφου,
καί Δημ. Μήτσιου.Στή διανομή τής κληρονομιάς,τό είχε πάρει
η αδελφή μου Μαίρη, κάτοικος Μώλου-Λοκρίδος,η οποία
πρό ετών, τό εδώρισε στήν Κοινότητα Μεσενικόλα.

Η εορτή τών Αρχαγγέλων Ταξιαρχών Μιχαήλ καί Γαβριήλ,
κάθε χρόνο στίς 8 Νοεμβρίου, μάς υπενθυμίζει δυό πράγματα.
Πρώτον, ότι πρέπει νά αντιστεκόμαστε πάντοτε, εναντίοντού κακού,έχοντες καθημερινά κατά νούν,ότι ο αγώνας καί
"η πάλη δέν είναι, πρός σάρκα καί αίμα, αλλά εναντίον 
τών δυνάμεων τού σκότους τού αιώνος τούτου".(Εφεσ.στ',12).
Καί δεύτερον,σέ αυτόν τόν διαρκή αγώνα,θά έχομε, ασφαλείς συμπαραστάτες, τούς Αγίους Αγγέλους,οι οποίοι έχουν ως έργο,
νά πρεσβεύουν αδιαλείπτως,στόν Ιησούν Χριστόν, τόν Κύριον,
διά τήν σωτηρία τών ψυχών μας.

                                Εξαποστειλάριον  Ήχοςβ'
Εξουσιών, δυνάμεων, αρχαγγέλων, αγγέλων, κυριοτήτων,
θρόνων τε, καί αρχών ο προστάτης, υπό Θεού κατεστάθης,
αρχιστράτηγε θείε,Μιχαήλ υπερένδοξε.
Τώ αστέκτω ούν θρόνω παρεστηκώς,σκέπε,φρούρει,φύλαττε,
σώζε πάντας,τούς πίστει σε γεραίροντας,τόν τού κόσμου
προστάτην. 
                               Δοξαστικόν    Ήχος  πλ. Α'
  "Όπου επισκιάσει η Χάρις σου, Αρχάγγελε, εκείθεν τού διαβόλου,
διώκεται η δύναμις.Ού φέρει γάρ τώ φωτί σου προσμένειν,
ο πεσών Εωσφόρος.
Διό αιτούμεν σε, τά πυρφόρα αυτού βέλη τά καθ'ημών
κινούμενα απόσβεσον, τή μεσιτεία σου,λυτρούμενος ημάς
εκ τών σκανδάλων αυτού,αξιύμνητε Μιχαήλ Αρχάγγελε".           
                             Τό Απολυτίκιο. Ήχος  Δ'
"Τών ουρανίων στρατιών αρχιστράτηγοι,δυσωπούμεν υμάς,
ημείς οι ανάξιοι,ίνα ταίς υμών δεήσεσι,τειχίσητε ημάς,
σκέπη τών. πτερύγων,τής αύλου ημών δόξης.
Φρουρούντες ημάς, προσπίπτοντας εκτενώς καί βοώντας.
Εκ τών κινδύνων λυτρώσασθαι ημάς,ως Ταξιάρχαι
τών άνω δυνάμεων                           
             ΚΟΝΤΆΚΙΟΝ. τών  Αρχιστρατήγων. Ήχος  Β'
"Αρχιστράτηγοι Θεού, λειτουργοί θείας δόξης,τών ανθρώπων
οδηγοί καί αρχηγοί Ασωμάτων,τό συμφέρον ημών
αιτήσασθε καί τό μέγα έλεος,ως τών Ασωμάτων αρχιστράτηγοι".

Κατακλείω τό παρόν,μέ τήν:ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΥΛΑΚΑ ΑΓΓΈΛΟΝ.
"Άγιε Άγγελε, ο εφεστώς τής αθλίας μου ψυχής καί
ταλαιπώρου μου ζωής,μή εγκαταλείπεις με,τόν αμαρτωλόν,
μηδέ αποστής απ'εμού διά τήν ακρασίαν μου.
Μή δώης χώραν τώ πονηρώ δαίμονι.Κατακυριεύσαί μου τή
καταδυναστεία,τού θνητού τούτου σώματος.
Κράτησον τής αθλίας καί παρειμένης χειρός μου καί
οδήγησόν με, είς οδόν σωτηρίας.Ναί,άγιε Άγγελε τού Θεού,
ο φύλαξ καί σκεπαστής τής αθλίας μου ψυχής καί τού
σώματος, πάντα μοι συγχώρησον όσα σοι έθλιψα,πάσας
τάς ημέρας τής ζωής μου,καί εί τι ήμαρτον τήν σήμερον
ημέραν.Σκέπασόν με,εν τή παρούση νυκτί,καί διαφύλαξόν με,
από πάσης επηρείας τού αντικειμένου,ίνα μή εν τινι
αμαρτήματι, παροργίσω τόν Θεόν.
Καί,πρέσβευε υπέρ εμού ,πρός τόν Κύριον τού επιστηρίξαι με,
εν τώ φόβω Αυτού,καί άξιον αναδείξαι με,δούλον, της
Αυτού αγαθότητος.Αμήν."
ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ
1.ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΉ  ΠΑΛΑΙΆ καί ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΉΚΗ
2.ΒΙΚΗΠΑΙΔΕΙΑ καί (Συναξαριστής)
3.ΜΕΓΑΣ,ΙΕΡΟΣ  ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ ΟΡΘΌΔΟΞΟΥ(1896)

ΣΆΒΒΑΤΟΝ, 6 Οκτωβρίου 2018
+Αγίου  Αποστ.ΘΩΜΑ
            Χρίστος Γ Κοτρώτσος, Θεολόγος-Φιλόλογος-Παιδαγωγός,
Επίτ.Γεν.Επιθ/τής Μ.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, ΑΝΑΚΟΎΣ25, Τ.Κ.143 41
    Τηλ.Οικίας:. 210 2511254

 
< Προηγ.   Επόμ. >
spacer.png, 0 kB

© 2007 www.mesenikolas.gr | Developed and Hosted by Kataskevi eshop Plushost.gr | Supported by Fatsimare.gr