ATHENS MESSENIKOLITANS CLUB

Offices:

29 Satovriandou St
7th Floor 10431 Athens.

Tel. 2105243955.

President:            Chrisostomos Karvoynis

 

Vice-president:   Podimatas Iasonas

Secretary:             Lotsos Yannis

Treasurer:           Zevgolatakou Agoritsa Loula

Members:           Papaioannou Sotiris, Katsianos Kostas,

                              Panayiotatou – Tsaganou Olga.